Aktuality

12.04.2017

Pozvánka na konferenci

Ve dnech 26.–27. dubna 2017 proběhne mezinárodní vědecká konference Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska, kterou v rámci realizace společného projektu Hmotná a duchovní kultura pořádají Muzeum Śląska Cieszyńskiego a Muzeum Těšínska. Akce je určena široké veřejnosti a uskuteční se v Římském sále Laryšova paláce v Těšíně. Zazní příspěvky odoborníků různých paměťových a vědeckých institucí z České republiky i Polska. Důraz bude kladen na šlechtická sídla, jejich vybavení a hmotnou kulturu, zvláště na přiblížení životního stylu jejich majitelů v proměnách staletí od konce středověku až do druhé poloviny 20. století.

 

Opomenuty nezůstanou ani městské paláce a ostatní obytné domy. Zvláštní pozornost bude pochopitelně zaměřena na památky nacházející se na historickém územní Těšínska, připomenuty budou např. mnohdy pohnuté osudy panských sídel ve Fryštátě, Hnojníku, Ropici, Rychvaldě či Bílsku, nicméně stranou zájmu nezůstanou ani jiné části Slezska a severovýchodní Moravy. Prezentována bude pestrá škála témat – od archivních pramenů k problematice a možnosti jejich badatelského využití, přes architektonický a stavební vývoj až po dochované artefakty hmotné kultury. Konference je určena především zájemcům o poznání historie kultury bydlení. Přednesené příspěvky budou publikovány v šestém svazku Těšínského muzejního sborníku (Cieszyńskie Studia Muzealne).

 

Akce je jedním z výstupů projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Programový leták v pdf


Více informací
26.03.2017

Muzeum se vrátí na Hlavní

Po více než 16 letech příprav, zpracovávání projektových dokumentací, studií, žádostí a především soudních jednání s cílem vypořádání restitučních nároků a majetkových podílů s menšinovými vlastníky konečně dojde k dokončení rekonstrukce historické výstavní budovy muzea na Hlavní třídě v Českém Těšíně. Muzeum Těšínska obdrželo informaci o kladném rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které na základě žádosti a projektové dokumentace, podané prostřednictvím Moravskoslezského kraje, rozhodlo o poskytnutí dotace na dokončení opravy této budovy a vybudování nové expozice věnované dějinám Těšínského Slezska.

 

Dotace ve výši více než 117 milionů korun je poskytnuta v rámci dotačního programu IROP z prostředků EU. Celkové náklady budou ještě o něco vyšší, předpokládá se, že přesáhnou 120 milionů korun. Rozdíl bude pokryt zčásti ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele Muzea Těšínska, kterým je Moravskoslezský kraj.

 

Čerpání dotace je rozděleno v zásadě do tří etap – nejprve dojde ke stavebním úpravám, které by měly být zahájeny po výběru dodavatele pokud možno ještě letos, ukončeny by měly být na podzim roku 2018. Poté přijde na řadu vybavování interiéru budovy a nakonec instalace exponátů a budování moderních expozic. Součástí proměny této krásné historické budovy bude i adaptace podkroví, určeného muzejní pedagogice a práci s veřejností. Upraven bude i muzejní dvůr, v němž vznikne prostor např. pro pořádání kulturních aktivit.

 

Pokud nedojde k nepředvídaným zdržením, veřejnosti by se měla budova a její expozice otevřít v roce 2020. Muzeum Těšínska a potažmo Moravskoslezský kraj přinesou městu Český Těšín nepřehlédnutelný dar ke stému výročí jeho vzniku. V roce 1920 totiž došlo k rozdělení Těšínska mezi Československo a Polsko a rozdělen byl i Těšín, z jehož předměstí na levém břehu řeky vyrostl v meziválečném období, přesněji do roku 1938, Český Těšín. Také tento příběh přiblíží návštěvníkům připravovaná nová moderní muzejní expozice.


Více informací
01.03.2017

Sladké pokušení

Výstava o sladkých pokrmech, převážně pečivu, moučnících a cukroví, které připravovaly naše babičky a maminky, nabízí nejen inspiraci pro obohacení kulinářského umění o další druhy, ale snaží se podnítit k zamyšlení nad významem těchto pokrmů v naší kultuře. Zprostředkovává návody na přípravu jednotlivých výrobků a seznamuje s kuchyňským nádobím a náčiním, jež bylo pro přípravu a servírování pokrmů rovněž velice důležité. Jablunkovská výstavní síň zve k návštěvě do 24. září 2017.


01.03.2017

Keramika Jarky Rybové

Orlovská výstavní síň výstavou Keramika Jarky Rybové prezentuje práci keramičky z Dolní Lutyně, která se tomuto řemeslu věnuje od roku 1977. Autorka realizovala několik děl pro vnější využití – např. plastiku Uzdravení z roku 2000, která se nachází v parku Nemocnice Třinec, nebo reliéfní sestavu Zrcadlení ve foyer Gymnázia v Orlové-Lutyni. Kromě vlastní tvorby se věnuje odbornému poradenství v oblasti technologie keramické tvorby. Přijďte se podívat na autorkou vybraná díla pro naši výstavní síň do 20. května 2017.

06.02.2017

Mnichov, okupace, osvobození

Putovní dokumentační panelová výstava Mnichov, okupace, osvobození je výsledkem projektu, jenž vznikl zásluhou učitelů a studentů Střední průmyslové školy Ostrava–Vítkovice ve spolupráci s Městským výborem Českého svazu bojovníků za svobodu za finančního přispění Magistrátu města Ostravy u příležitosti 70. výročí začátku druhé světové války a tragických událostí, které ji provázely. Výstavu je možné navštívit v úterky v Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích od 14. února až do 16. července letošního roku.

02.02.2017

Těšínsko na pohlednicích

Proměnu podoby jednotlivých lokalit na dobových pohlednicích ze sbírkového fondu Muzea Těšínska přibližuje nová výstava v Technickém muzeu Petřvald.  Hospodářský rozvoj se výrazně podepsal na podobě jednotlivých lokalit. Původním sakrálním a jiným dominantám začaly v průběhu 19. století konkurovat objekty průmyslových podniků, hutí a šachet. Přírodu přetvářely dopady průmyslové výroby a fotografové tento proces dokumentovali. Do dob dávno minulých můžete nahlédnou až do 30. dubna 2017.

09.01.2017

O založení Fryštátu

Počátky Fryštátu, historického jádra dnešní Karviné, sahají až do středověku. Výstava O založení Fryštátu v karvinské výstavní síni představuje různé aspekty spojené se založením středověkého města. Provádí návštěvníka kroky, které vedly od fundačního aktu přes vyměření městského půdorysu a stavby domů až k institucionálnímu zakotvení a hospodářskému růstu nového sídla. Nabízí pohled na obecný dobový kontext zakládání středověkých měst i na konkrétní příklady fryštátské aglomerace, její topografie a první staletí jejího městského života. Výstava potrvá do 31. srpna 2017

12.12.2016

Právě vyšlo nové Těšínsko

V uplynulých dnech spatřilo světlo světa druhé číslo 59. ročníku časopisu Těšínsko. Obálku tohoto čísla čítajícího celkem 128 stran zdobí detail malované truhly z Tyry z roku 1865, která je součástí rozsáhlého sbírkového fondu lidového nábytku Muzea Těšínska. Obsah čísla je rozčleněn do několika rubrik. Nejvýznamnější z nich tvoří články a studie. Toto číslo časopisu Těšínsko obsahuje i šest recenzí a anotací nejnovější české a polské literatury se vztahem k regionu. Nahlédněte s námi do obsahu:

 

Nejnovější číslo přináší čtyři obsáhlé příspěvky renomovaných historiků z České republiky a Polska. Jejich řadu zahajuje druhá a závěrečná část obsáhlé studie historika Jana Saheba věnovaná životním osudům moravského šlechtice Jana Němčického z Němčic, jenž se na počátku 17. století výrazným způsobem prosadil ve službách knížete Adama Václava coby hejtman těšínského komorního panství. V letech 1606–1613 byl držitelem statku Řepiště.

 

Eleazaru Tilischovi, autorovi první kroniky těšínských Piastovců, se v pokračování přehledu místní historiografie věnuje Janusz Spyra. Podrobně analyzuje obsah díla vydaného v roce 1588 v saském Freibergu, aby např. objasnil vznik legendy o založení Těšína.

 

Historik David Pindur věnoval tentokráte pozornost frýdeckému rodáku Mons. Ottovi Furchovi (1916–2002) u příležitosti letošního stoletého výročí od jeho narození. Nelehké životní osudy tohoto sekretáře apoštolské administratury v Českém Těšíně, oblíbeného vyučujícího tamějšího gymnázia a posléze těžce zkoušeného politického vězně 50. let kopírují novodobé dějiny římskokatolické církve v české části Těšínska ve 20. století.

 

Ludmila Hůrková a Klára Mezihoráková z pražského Ústavu dějin umění Akademie věd ČR představily výsledky výzkumu architektonického a urbanistického vývoje obce Ropice v 19. a v první polovině 20. století. Dospěly k závěru, že svým specifickým vývojem se Ropice stala jedním z důležitých dokladů proměn venkovské architektury na Těšínsku. Doložily ho řadou konkrétních příkladů, přičemž jejich pozornost byla zaměřena především na méně nápadné či dosud zcela opomíjené, avšak hodnotné příklady architektonického i historického dědictví Ropice (školní budovy, nádraží, obytné domy, evangelická hřbitovní kaple aj.).

 

Problematiku narození v 19. století v někdejších samostatných obcích Darkov, Ráj a Staré Město, které jsou dnes součástí města Karviná, zkoumal z demografického hlediska především na základě podrobného studia matrik Marek Laryš. Bioložky Jana Glombová a Kateřina Janová zveřejnily další poznatky svého dlouhodobého výzkumu horního toku řeky Ostravice. Tentokráte zaměřily pozornost na výskyt obratlovců v údolí Černé Ostravice.


Z kratších příspěvků vybíráme například připomínku 80 let od založení reálného gymnázia v Jablunkově (původně Spolkové československé reálné gymnázium Ústřední Matice školské v Jablunkově) a jeho další osudy, trnitou cestu k výstavbě nové Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře, která byla slavnostně otevřena v loňském roce, představení Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse s Muzeem protestantismu v Českém Těšíně či Pamětní síně v Tyře. Nechybí ani ohlédnutí za loňským 60. výročím existence folklorního souboru Slezan z Českého Těšína či v neposlední řadě připomínka významného životního jubilea frýdlantské výtvarnice a místecké rodačky Ledy Pešatové.

 

ISSN 0139-7605

 

Cena výtisku: 100 Kč

Roční předplatné: 200 Kč + poštovné

 

Distribuce a objednávky:

Muzeum Těšínska, p. o.

Masarykovy sady 103/19

737 01 Český Těšín

 

+420 558 761 225

michaela.piechova@muzeumct.cz

www.muzeumct.cz/eshop/


Více informací
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj
RegistraceVíce informací
Celé česko čte dětem
MUZEUM TĚŠÍNSKA 2011 (c) Všechna práva vyhrazena