slide10.jpg

PODÁNÍ OZNÁMENÍ DLE SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELE

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, IČ: 00305847, jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen "směrnice o ochraně oznamovatele"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný pravní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 1.  finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2.  daně z příjmů právnických osob,
 3.  předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4.  ochrany spotřebitele,
 5.  souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6.  bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7.  ochrany životního prostředí,
 8.  bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9.  radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11.  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13.  ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14.  fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

 1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.
 2. V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně spotřebitelů si Muzeum Těšínska, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

  2.1. samostatně výdělečnou činnost,
  2.2. výkon práv spojených s účastní v právnické osobě,
  2.3. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  2.4. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  2.5. správu svěřeneckého fondu,
  2.6. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

 3. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to, jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
  Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
 4. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 5. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 6. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřovánípodaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 7. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetřenípodaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné, a to nejpozději do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

 

Obsah oznámení

 • Obsahem oznámení je zejména:
  • datum podání oznámení;
  • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
  • oblast působnosti dle směrnice (viz – Oznámení, d) A–N);
  • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa; 
  • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

 

Způsob podání oznámení
Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 • ústně (osobně) v budově ředitelství Muzea Těšínska na adrese: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 • písemně v sekretariátu Muzea Těšínska, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT";
 • telefonicky prostřednictvím telefonních čísel níže uvedených příslušných osob, a to v pondělí až pátek v době od 9:00 do 13:00 hodin.
 • elektronicky na e‑mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozn.: v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.

 

Příslušné osoby
Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Muzea Těšínska, p. o. jsou stanoveny dvě příslušné osoby, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

 • David Durczok, tel.: 732 264 058
 • Miluše Farkasová, tel.: 602 542 783

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout