slide2.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Mgr. Martina Uhlářová

Archeologie a památková péče v období první republiky

Meziválečné období v Československu mělo na rozvoj prehistorie poměrně příznivý vliv. Archeologie se postupně profesionalizovala a podstatnou roli hrálo založení Státního archeologického ústavu v Praze roku 1919 a výuka na vysokých školách. Samotný prezident T. G. Masaryk byl známý jako podporovatel československé archeologie. Ze speciálního fondu odcházeli na archeologické výzkumy a prospekce nemalé peníze. Ve věcech památkových se nejvyšším úřadem stalo ministerstvo školství a národní osvěty. Bývalý C. K. zemský památkový úřad pro Království české byl změněn na Státní památkový úřad. Od 1. dubna 1920 zahájil činnost Státní památkový úřad pro Moravu a Slezsko v Brně. Přednáška přinese zajímavé informace o směrování archeologie a památkové péče, rozmachu archeologických výzkumů a stavu bádání v Československu.

Archeologické nálezy vrcholného středověku v Těšínském Slezsku

Přednáška podává informace o dosud objevených archeologických lokalitách spadajících do období vrcholného středověku na území Těšínského Slezska. Po stručném úvodu do vrcholného středověku (chronologie, hlavní změny) se zaměřuje na hmotnou kulturu se zřetelem na keramiku a kachle z Fryštátu, Albrechtic, Stonavy a dalších.

Archeologické výzkumy na hradisku Chotěbuz-Podobora

Trojdílné výšinné hradisko v Chotěbuzi-Podoboře je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek nejenom Těšínského Slezska, ale i České republiky. Impozantní valy a příkopy (dnešní výškový rozdíl až osm metrů) již na sklonku 19. století budily pozornost historiků a amatérských archeologů. První moderní výzkumy této lokality byly prováděny v letech 1952 a 1954 Lumírem Jislem. Od roku 1978 zde probíhá systematický archeologický výzkum, který realizuje Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně pod vedením doc. PhDr. Pavla Kouřila, Csc., ve spolupráci s Muzeem Těšínska. Archeologické výzkumy přinesly důležité poznatky o osídlení hradiska jak v pozdní době bronzové a době halštatské, tak i v období raného středověku.