slide10.jpg

Názov projektu: Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraniči

Identifikačné číslo: SK/FMP/01/011
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (ČR), GOTIC, příspěvková organizace (ČR)
Realizácia projektu: 2/2010 - 12/2010
Celkové náklady projektu: 15.153,00 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 12.880,05 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1.515,30 € (10 %)
Vlastné zdroje: 757,65 € (5 %)

Popis a hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je uchovávať a sprístupňovať dedičstvo ľudovej kultúry hudobnej a jazykovej, tradičných obradov a zvykov s dôrazom na pôvodnosť folklórneho prejavu súborov, ktoré zastupujú česko-slovenský pohraničný región ako aj podporiť tradičnú remeselnú tvorbu ako súčasť spoločného kultúrneho dedičstva a tvorivo ju popularizovať najmä medzi najmladšou generáciou prostredníctvom skvalitnenia propagácie expozícií múzeí.

Špecifické ciele:

Budovať kontakty a rozvíjať nepretržitú spoluprácu medzi partnerskými inštitúciami hraničného regiónu a zlepšiť komunikáciu a informovanosť medzi partnermi. Rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry - propagovať a popularizovať prácu folklórnych súborov, priblížiť širokej verejnosti a tým prispieť k oživeniu tradičnej ľudovej kultúry a k obohateniu kultúrno-spoločenského života. Zachovávať a obnovovať kultúrne tradície regiónu, kultúrne dedičstvo a identitu regiónu, tradičnú ľudovú kultúru a remeslá. Ponúknuť a poskytnúť všetky dostupné informácie návštevníkom ucelený obraz o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu podporou propagácie a prezentácie expozícií múzeí. Skvalitniť služby – lepšie informovať a dávať možnosti trávenia voľného času a prilákať viac zahraničných návštevníkov z ČR.

Aktivity sa budú realizovať v Kysuckého múzea v Čadci a jeho expozícii Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke

Cieľové skupiny

  • rodiny v produktívnom veku s deťmi z okolitých miest a regiónov, ktoré prichádzajú na rekreáciu do regiónu
  • študenti, mladí ľudia vo veku 10–25 rokov, deti a mládež
  • seniori, ľudía v dôchodkovom veku
  • pracovníci Kysuckého múzea v Čadci, Múzea Tešínska a GOTIC
  • miestne a regionálne orgány a kultúrne organizácie

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít

1. Implementácia projektu:
1.1 administratívne riadenie projektu
1.2 pracovné stretnutia s partnerom
1.3 materiálne, technické a organizačné zabezpečenie podjatí
1.4 vydanie propagačných materiálov
1.5 publicita projektu

2. Realizácia podujatí:
2.1 „Po stopách gastronómie“, 16.5.2010, Múzeum kysuckej dediny
- tradičná ľudová kuchyňa regiónu Kysuce a Tešínska, ukážky a ochutnávky jedál
2.2 „Pozdrav od susedov“, 11.7.2010, Múzeum kysuckej dediny
- folklórny kultúrny program
2.3 „Návrat k remeslám starých otcov a materí“, 5.9.2010, Múzeum kysuckej dediny
- ukážky tradičných remesiel regiónu Kysuce a Tešínska
2.4 „Tvorivé dielne remesiel“, 1., 3., 6., 8., 10., 13., 15. a 17.12.2010, Kysucké múzeum v Čadci
- vzdelávacie a prezentačné aktivity
2.5 „Zvony, zvonky, zvončeky“, 26.11.2010 – 31.12.2010, Kysucké múzeum v Čadci
- detská výtvarná súťaž v tvorbe zvoncov remeselnou tvorbou

Kontaktná osoba pre projekt

Ing. Michaela Perďochová
koordinátor projektu
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
tel.: +421 414 321 386
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam akcí

 

logoSK

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

 

Tlačová správa k projektom

Kysucké múzeum v Čadci získava finančné prostriedky okrem svojho zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja, aj z ďalších zdrojov. Jedným z nich je Európska únia, z Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Vďaka tejto možnosti múzeum realizuje projekt Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia. Bližšie o projekte informuje projektová manažérka Kysuckého múzea v Čadci, Ing. Michaela Perďochová: „Pre projekt s týmto zameraním sme sa rozhodli, pretože v regióne nie je dostatok spoločenských a kultúrnych podujatí podporujúcich zvyky a tradície regiónu založených na medzinárodnej spolupráci. Hlavným cieľom projektu je uchovávať a sprístupňovať dedičstvo ľudovej kultúry hudobnej a jazykovej, tradičných obradov a zvykov s dôrazom na pôvodnosť folklórneho prejavu súborov, ktoré zastupujú česko-slovenský pohraničný región ako aj podporiť tradičnú remeselnú tvorbu ako súčasť spoločného kultúrneho dedičstva a tvorivo ju popularizovať najmä medzi najmladšou generáciou prostredníctvom skvalitnenia propagácie expozícií múzeí.“  S realizáciou projektu sa začalo 1. februára 2010 a potrvá do konca tohto roka. V rámci projektu sa v Múzeu kysuckej dediny uskutočnili už dve podujatia – Po stopách gastronómie a Pozdrav od susedov. Pre návštevníkoch čaká ešte jedno podujatie a to Návrat k remeslám starých otcov a materí, na ktorom sa predstavia ľudoví výrobcovia nielen z Kysúc ale i českej obce Mosty u Jablukova. Za partnerské organizácie Kysucké múzeu zvolilo Muzeum Těšínska a príspevkovú organizáciu Gotic z Mostov u Jablunkova.

Ďalším projektom, ktorým vznikne nový, jedinečný propagačný materiál je Tradičné zvykoslovia u nás a u susedov. V novom materiály budú zoskupené informácie o folklórnych súboroch a skupinách z Kysúc a z oblasti Těšínské Slezsko - časť Slezska. Hlavným partnerom v projekte je opäť Múzeum Těšínska. Projekt priblížila Ing. Perďochová: „Projektom dôjde k rozšíreniu spolupráce v ďalšej konkrétnej oblasti, ktorými sú ľudová kultúra a folklór. Dôjde k vytváraniu a posilňovaniu kontaktov a trvalej cezhraničnej spolupráci obyvateľov, regiónov a regionálnych štruktúr.

Uchovajú  sa a obnovia kultúrne tradície regiónu, kultúrne dedičstvo a tradičná ľudová kultúra prostredníctvom realizácie spoločných kultúrno-spoločenských podujatí. Upevňovania sa partnerstvá medzi cezhraničnými múzeami a ich pracovníkmi prostredníctvom aktívnej spolupráce na realizácii mikroprojektu počas spoločných stretnutí.“ S realizáciou projektu sa začne v novembri tohto roku a ukončí sa v septembri budúceho roka. Okrem hlavného výstupu – spoločného propagačného materiálu sa uskutočnia programy prezentujúce rôzne zvykoslovia - Od Lucie do Troch kráľov, Veľká noc ide... , Na svätého Jána a Ospievané Beskydy.

Tretím projektom, ktorý je zatiaľ v štádiu schvaľovania je projekt História spája. Partnermi tohto projektu sú popri Kysuckému múzeu i Múzeum Těšínska a občianske združenie Terra Kisucensis. Michaela Perďochová opísala aj tento projekt: „Účelom partnerstva na novom projekte je rozšíriť spoluprácu v oblasti odborného výskumu. Projekt bude prebiehať v dvoch fázach – výskumnej a výstupnej. Dôjde k cezhraničnej integrácii a zintenzívneniu dlhodobých foriem spolupráce v oblasti historického výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva, k zachovaniu a aktívnej prezentácii dejín regiónov, približeniu historického a kultúrneho dedičstva prostredníctvom realizácie odborných výskumov a jeho vedeckých výstupov – konferencií, prednášok, seminárov či výstav. Prebehne vzájomná výmena odborných poznatkov vo viacerých oblastiach spoločenských vied - Komparácia dôsledkov pôsobenia šľachty aj vo vzájomne geograficky susediacich oblastiach Kysúc, Tešínska a Moravy. Výskum sa bude realizovať štúdiom materiálov v knižniciach a archívoch v Prahe, Olomouci, Opave, Poľskom Tešíne, Viedni a ďalších.“

Lenka Jancová
Kysucké múzeum v Čadci

 

Spoločné propagačné materiály

Ďalší úspešný projekt Kysuckého múzea v Čadci nesie názov „Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia“, prostredníctvom ktorého chce uchovávať a sprístupňovať dedičstvo ľudovej kultúry hudobnej a jazykovej, tradičných obradov a zvykov s dôrazom na pôvodnosť folklórneho prejavu súborov, ktoré zastupujú česko-slovenský pohraničný región ako aj podporiť tradičnú remeselnú tvorbu ako súčasť spoločného kultúrneho dedičstva a tvorivo ju popularizovať najmä medzi najmladšou generáciou prostredníctvom skvalitnenia propagácie expozícií múzeí.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.

Jedným z výstupov projektu sú propagačné materiály, v ktorých sa čitateľovi poskytnú informácie nielen o expozíciách Kysuckého múzea v Čadci ale aj Muzea Těšínska. Muzeum Těšínska je hlavným cezhraničným partnerom v projekte. Distribúciu nových spoločných propagačných materiálov dvoch múzeí zabezpečí aj projektový partner – GOTIC v Mostoch u Jablunkova (Gorolské turisticko-informačné centrum). Nové propagačné materiály oboch múzeí sú plnofarebné v rozsahu 36 stán, pričom každé múzeum má rovnaký počet strán.

Pojďme spolu po stopách gastronomie

(16.5.2010, Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka)

Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke dňa 16.5.2010 od 11.00 hod. rozvonia v rámci podujatia „Po stopách gastronómie“ tradičnými česko-slovenskými jedlami. Vďaka tomuto podujatiu zistíme, či skutočne platí porekadlo „iný kraj, iný mrav – iné chute“. Těšínsky a kysucký región má k sebe veľmi blízko nielen geografickou polohou, ale aj inými charakteristikami, preto porovnáme kuchárske majstrovstvo, kultúru stravovania a stolovania ako aj podávanie jedál a aké jedla jedli naši predkovia. Odhalíme tajomstvá kuchyne, ktoré záviseli od prostredia, v ktorom ľudia žili a ktorá bola takmer úplne závislá na vlastnej produkcii potravín. Za slovenskú stranu sa budú pre verejnosť k ochutnávke pripravovať bryndzové halušky, kapustniaky a za českú stranu zemiakové placky.

Podujatie pripravuje Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s cezhraničným partnerom Muzeom Těšínska z Českého Těšína a projektovým partnerom Gorolským turisticko-infomačným centrom z Mostov u Jablunkova v rámci projektu „Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia.

Na spolufinancovaní sa podieľa aj zriaďovateľ Kysuckého múzea, Žilinský samosprávny kraj.

Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme Vám dobrú chuť!

Michaela Perďochová
koordinátor projektu

 

Skanzen ožije folklórom

(11.7.2010, Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica–Vychylovka)

Pozdrav od susedov – folklórna slávnosť prezentujúca návraty ku klenotom ľudu v lone prírody. V tomto duchu sa stretnú nadšenci tradičnej ľudovej kultúry. Využitím jedinečného neopakovateľného ľudového umenia a ešte živého folklóru v podaní amatérskych folklórnych skupín z domáceho a cezhraničného regiónu budú návštevníkom predstavené tradičné ľudové zvyky, piesne a tance.

Kysucké múzeum v Čadci získalo finančný príspevok na mikroprojekt spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu „Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia“  sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea - Žilinský samosprávny kraj.

Finančné prostriedky sú určené na podujatia, ktoré sa budú konať v roku 2010 v expozíciách Kysuckého múzea v Čadci.

Dňa 11.7.2010 pripravujeme v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovka podujatie „Pozdrav od susedov“, na ktorom sa Vám  predstavia folklórne súbory z regiónu Kysúc a prihraničných obcí Českej republiky.

Program:
13.00 hod Detský folklórny súbor Valašek  Kozlovice (Česká republika)
13.45 hod Detský folklórny súbor Kelčovan Čadca (Slovenská republika)
14.30 hod Folklórny súbor Górole Mosty u Jablunkova (Česká republika)
15.15 hod Folklórny súbor Kysučan Čadca (Slovenská republika)

Návštevníkom prajeme krásny umelecký zážitok.

Darina Hnidková
Kysucké múzeum v Čadci

 

Vyhodnotenie projektu Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia

V súčasnosti (17.12.2010) je v Kysuckom múzeum v Čadci inštalovaná výstava pozostávajúca z 35 betlehemov, či už vystrúhaných z dreva, slamených, keramických, látkových dokonca i vyrobený z cestovín. Betlehemy zhotovené na Slovensku, v Českej i Poľskej republike ponúkajú dômyselnosť, šikovnosť, precíznosť a hlavne pohľad, pri ktorom sa neraz zatajuje dych.  Výstava „Betlehem – dom chleba“ bude múzeum krášliť až do 10.1.2011. No nie sú to len betlehemy, ktoré pútajú pozornosť. Vďaka projektu „Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia“, ktorý  je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom sa mohla popri výstave usporiadať aj regionálna súťaž o vytvorenie najkrajšieho zvončeka. Súťaž žiakov a študentov základných a stredných škôl mala veľký úspech. Veď do samotnej súťaže sa zapojilo 18 subjektov pozostávajúcich zo základných škôl, stredných škôl, centier voľného času a záujmových krúžkov. Porota, ktorá zasadala 6. decembra mala neľahkú úlohu. Vybrať najkrajšie spomedzi 308 prác so „zvončekovou“ tematikou nebolo jednoduché. Napokon sa porota rozhodla neudeliť klasicky prvé, druhé a tretie miesto ale ocenila až 10 výtvarných prác, ktoré boli z ich pohľadu najprecíznejšie a najzaujímavejšie vytvorené citom a detskou fantáziou. Dňa 10.12.2010 sa do Kysuckého múzea zišli výhercovia i kolektívy z ostatných škôl, aby si prevzali hodnotné ceny. Ocenené deti si výhry a diplomy preberali z rúk riaditeľa Múzea Těšínska, Dr. Zbyška Ondřeku a riaditeľa Kysuckého múzea v Čadci, Dr. Miloša Jesenského. Práve Múzeum Těšínska je hlavným partnerom v spomínanom projekte. Výstavu detských súťažných prác pod rovnomenným názvom "Zvony, zvonky zvončeky si môžu návštevníci prísť pozrieť do Kysuckého múzea v Čadci do 31.12.2010.

Poslednou aktivitou, vyplývajúcou z projektu „Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia“ boli tvorivé dielne pre deti základných škôl. V prvý decembrový deň sa uskutočnilo prvé stretnutie zvedavých a zážitkov očakávajúcich detí a ľudového výrobcu - drotára. Počiatočné nesmelé zoznámenie s drôtom, pohľady detí upreté na perách drotára – inštruktora počúvajúc každé slovo, radu, po chvíli vymenili za svoje prvé pokusy pri ohýbaní drôtu. Šikovnosťou, fantáziou a nebojácnosťou sa o niekoľko minút mohli popýšiť svojimi umeleckými dielkami. O dva dni neskôr, 3.12.2010 múzeum navštívili deti z iných základných škôl regiónu, aby sa mohli priučiť zdobeniu perníkov. Presnosť ťahov sa snažili odpozerať od pani medovnikárky, ktorá ich s trpezlivosťou viedla a usmerňovala pri výzdobe svojho medovníku. Nejedno dieťa ho obdivuhodne vyzdobilo a s hrdosťou v očiach prehlásilo, že ním poteší svojich rodičov. Veríme, že počas ôsmych tvorivých dielní sme deťom vytvorili priestor pre spoznávanie ľudovej tvorby a ponúkli možno i novú záľubu.

Kysucké múzeum projektom „Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia“, na ktorého spolufinancovaní sa podieľa i zriaďovateľ múzea, Žilinský samosprávny kraj, uskutočnilo tri veľkolepé cezhraničné podujatia – Po stopách gastronómie, Pozdrav od susedov a Návrat k remeslám starých otcov a materí. Prostredníctvom nového spoločného propagačného materiálu Kysuckého múzea v Čadci a Múzea Těšínska sa návštevníci dozvedia o všetkých expozíciách oboch partnerských múzeí.

Lenka Jancová
Kysucké múzeum v Čadci

 

Detská súťaž o vytvorenie zvončekov

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje od 26.11.2010 do 31.12.2010 medzinárodnú výstavu Betlehemov spojenú so súťažou "Zvony, zvonky, zvončeky". Výstava je realizovaná v rámci projektu "Spomienky na minulosť slovensko-českého pohraničia". Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj.

Poslaním súťaže a následnej výstavy detských prác je aktivizovať a podporovať amatérsku výtvarnú tvorbu deti a mládeže, objavovať a podporovať mladé talenty, poskytovať priestor prezentácii. Pomáhať kultúrnemu rozvoju mladých talentov. Umožňovať vzájomnú konfrontáciu výtvarných prác žiakov regiónu Kysúc a Těšínska a prezentovať ich širokej verejnosti.

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základne, centra voľného času základné umelecké školy regiónu Kysúc a regiónu Těšínska. Zvončeky môžu byť vyrobené z rôzneho prírodného materiálu.

Práce môžu byť jednotlivca, skupiny, triedy, alebo spoločne za školu. Všetky práce musia byť označené štítkom s týmito údajmi: meno a vek autora, prípadne kolektívu, vek, trieda, škola.

Pokiaľ sa na základe prihlášky zapojíte do súťaže výtvarné práce bude treba doručiť do 19.11.2010. /práce väčšieho formátu, alebo trojrozmerné prevezie Kysucké múzeum v Čadci/.

Vyplnenú prihlášku zašlite do 31.10.2010 poštou na adresu Kysuckého múzea v Čadci, prípadne e-mailom na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout