slide9.jpg

Názov projektu: Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska

Identifikačné číslo: SK/FMP/15/013
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR) a Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (ČR)
Realizácia projektu: 5/2014 - 10/2014
Celkové náklady projektu: 11.760 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 9.996 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1.176 € (10 %)
Vlastné zdroje: 588 € (5 %)

Popis a hlavný cieľ projektu

Atraktívnou formou prezentovať spoločnú históriu oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojrázu.

Špecifické ciele

Oboznámenie verejnosti so spoločným historickým dedičstvom prihraničných regiónov Kysúc a Těšínska prostredníctvom publikácie Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska.

Zvýšenie povedomia verejnosti o archeologických lokalitách na oboch stranách hranice a popularizácia archeologických výskumov prostredníctvom publikácie Odkaz predkov - archeológia Kysúc a Těšínska.

Rozvíjanie spolupráce v oblasti prezentácie života a kultúry Slovenského a Českého národa  -  prostredníctvom realizácie konferencie ako etnografického podujatia a následné vydanie Zborníka, ktorý bude výstupom z tohto podujatia.

Rozvíjať spoluprácu s cezhraničným partnerom, podieľať sa spoločne na implementácii projektu - utužovanie cezhraničného partnerstva (spoločné partnerské stretnutia pri realizácií projektu).

Cieľové skupiny

  • návštevníci expozícií múzeí, laická aj odborná verejnosť
  • vzdelávacie inštitúcie, študujúca mládež, pedagógovia, záujemcovia o históriu, široká kultúrna obec
  • kultúrne inštitúcie - Kysucké múzeum v Čadci, Muzeum Těšínska
  • obce, mestá prihraničných regiónov - Žilinský a Moravskoslezský kraj

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít

  1. Organizačné zabezpečenie projektu
  2. Stretnutia s partnerom
  3. Publicita a propagácia projektu
  4. Konferencia
  5. Vydanie Zborníka

Kontaktná osoba pre projekt

Mgr. Michaela Jozeková
koordinátor projektu
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
tel.: +421 414 321 386
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy

Seznam akcí

 

logoSK

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

 

Tisková zpráva 1

Muzeum Těšínska v Českém Těšíně a Kysucké múzeum v Čadci zvou všechny zájemce o dějiny, život a kulturu našich předků na etnografickou konferenci, která se uskuteční v úterý 23. září 2014 od 9:30 hod. ve Skanzenu Vychylovka (Slovensko). Areál skanzenu se rozprostírá v malebné části Kysúc. Vstup je zdarma.

V rámci programu vystoupí se svými příspěvky odborníci z Čech, Slovenska i Polska. Konference, jež je součástí mikroprojektu Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska, je výsledkem intenzivní spolupráce zmíněných muzeí.

Projekt, spolufinancovaný Evropskou unií, vyvrcholí letos v  říjnu vydáním sborníku s příspěvky, které zazní na konferenci. Společně s ním budou veřejnosti dostupné také další již vydané propagační materiály, konkrétně dvě nové publikace zaměřené na regionální dějepis, resp. archeologii, Kysúc a Těšínska. Bližší informace můžete najít na webových stránkách www.muzeumct.cz a www.kysuckemuzeum.sk.

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Pozývame Vás 23. septembra 2014 do Skanzenu Vychylovka na medzinárodnú etnografickú konferenciu "Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska, zameranú na prezentáciu dejín, života a kultúry našich národov.

Plakát ke stažení ZDE

Prednáškový blok CZ (9:30 h - 10:45 h):

PhDr. Marian Šidlo Friedl
- Sbírky muzeí Moravskoslezských Beskyd a Javorníků z hlediska organologického

Mgr. Václav Michalička
- Neprofesionální řezbářství na česko-slovensko-polském pomezí

Mgr. Markéta Palowská
- Těšínské Slezsko v etnografické sbírce Ostravského muzea

Mgr. Kateřina Peková
- Točivé tance z moravsko-slezsko-slovenského pomezí ve sběrech Věry Šejvlové

dr Grzegorz Studnicki
- K počátkům a rozvoji polského národopisu a osvěty na Těšínsku

Prednáškový blok SK (11:00 h - 12:30 h):

Mgr. Helena Kotvasová
- Život a práca lesných robotníkov v 1. pol. 20. storočia

Mgr. Pavol Markech
- Pohanské a kresťanské prejavy zachované v tradícii na Kysuciach v interdisciplinárnom kontexte

RNDr. Viktoria Urbanová, CSc.
- Rastlinstvo v areáli skanzenu vo Vychylovke

Mgr. Andrea Paráčová
- Historické aspekty podobnosti niektorých prvkov ľudovej kultúry v Riečnici a Terchovskej doline

PhDr. Alojz Kontrik
- Skanzen Vychylovka - expozičná a prezentačná činnosť

doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.
- Remeselná výroba na Kysuciach v medzivojnovom období

MVDr. Miloš Jesenský, PhD.
- Cesty Josefa Váchala stredným Slovenskom

Diskusia (14:00 h - 16:00 h)

Kysucké múzeum v Čadci

 

Realizácia projektu napreduje...

Kysucké múzeum v Čadci začalo s prípravou už druhej medzinárodnej konferencie v spolupráci s cezhraničným partnerom – Muzeum Těšínska, p. o. V rámci projektu "Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska" sa bude konať 23. septembra 2014 konferencia s medzinárodnou účasťou prednášajúcich. Vďaka realizácii projektu a konferencie sa bude atraktívnou formou prezentovať spoločná história oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojráznosti.

Okrem uvedenej konferencie sa v rámci projektu plánuje vydanie ešte dvoch publikácii zameraných na spoločnú históriu susediacich regiónov.

V súčasnosti autori publikácií Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska a Odkaz predkov - archeológia Kysúc a Těšínska dokončujú obsahovú stránku.

Realizáciou projektu sa zabezpečí aj rozvíjanie spolupráce v oblasti prezentácie dejín, života a kultúry Slovenského a Českého národa. Dlhoroční cezhraniční partneri sa budú aj naďalej spoločne podieľať na realizácii projektu a zabezpečia naplnenia všetkých cieľov stanovených v projekte.

Kysucké múzeum v Čadci

 

Cezhraničná spolupráca partnerských múzeí stále pokračuje

Kysucké múzeum v Čadci začalo s realizáciou v poradí už šiesteho cezhraničného projektu  v spolupráci s cezhraničným partnerom pod názvom „Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska“. Projekt sa realizuje v mesiacoch máj – október 2014.

Tento projekt je druhý v poradí, ktorý sa zaoberá históriou oboch cezhraničných regiónov. Hlavným cieľom projektu je atraktívnou formou prezentovať spoločnú históriu oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojráznosti. Výstupom z projektu bude vydanie troch publikácií venovaných spoločnej histórii Kysúc a Těšínska.

V máji sa stretli zástupcovia oboch cezhraničných múzeí v súvislosti s plánovaním aktivít na zabezpečenie všetkých výstupov projektu. Stretnutia sa zúčastnili nielen členovia projektového tímu, ale aj štatutárni zástupcovia oboch múzeí – za Kysucké múzeum v Čadci Dr. Miloš Jesenský a za Múzeum Těšínska Dr. Zbyšek Ondřeka. Toto stretnutie začalo spoločnú realizáciu ďalšieho projektu s dlhoročným cezhraničným partnerom.

Na dosiahnutie stanoveného cieľa sa projektový tím zaviazal zrealizovať niekoľko dielčich cieľov. Prvým z cieľov je oboznámenie verejnosti so spoločným historickým dedičstvom prihraničných regiónov Kysúc a Těšínska prostredníctvom publikácie Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska. Ďalším špecifickým cieľom projektu je zvýšenie povedomia verejnosti o archeologických lokalitách na oboch stranách hranice a popularizácia archeologických výskumov prostredníctvom publikácie Odkaz predkov - archeológia Kysúc a Těšínska.  Úlohou  projektu je  rozvíjanie spolupráce v oblasti prezentácie dejín, života a kultúry Slovenského a Českého národa. Na dosiahnutie cieľa sa v septembri uskutoční medzinárodná etnografická konferencia, ktorého výstupom bude vydanie Zborníka z  tohto podujatia.

 

Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska

 

Partneri budú aj naďalej  spolupracovať,  podieľať sa na implementácii projektu, utužovať cezhraničné partnerstvo a postupovať v realizácii až do úspešného zavŕšenia celého projektu.

Kysucké múzeum v Čadci

Záver projektu predo dvermi...

Kysucké múzeum v Čadci končí s realizáciou, možno povedať úspešného, už šiesteho cezhraničného projektu pod názvom „Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc a Těšínska“.

Projekt sa realizoval od mája do októbra 2014 v spolupráci s dlhoročným cezhraničným partnerom – Múzeom Těšínska. V rámci tohto projektu sa realizátori zaoberali históriou oboch cezhraničných regiónov. Vďaka projektu sa atraktívnou formou prezentovala spoločná história oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojráznosti. 23. septembra 2014 sa konala medzinárodná etnografická konferencia, na ktorej prezentovali svoje príspevky súvisiace s históriou regiónu siedmi zástupcovia slovenského partnera a piati zástupcovia českého. Výstupom z konferencie bude vydanie zborníka príspevkov, kde sa čitatelia, ktorí neboli na konferencii prítomní, môžu zoznámiť s obsahom odprednášaným na konferencii. V rámci projektu boli vydané ešte dve ďalšie publikácie, z toho na jednej z nich sa autorsky podieľali obaja štatutárni zástupcovia cezhraničných partnerov – za Kysucké múzeum Miloš Jesenský a za Múzeum Těšínska Zbyšek Ondřeka.

Aj keď sa realizácia projektu blíži ku koncu partneri budú spolu aj naďalej komunikovať a spolupracovať, pričom už dnes je známe niekoľko spoločných tém, ktoré môžu byť v budúcnosti predmetom implementácie ďalších projektov oboch cezhraničných partnerov.

Kysucké múzeum v Čadci

Regionální dějepis Kysuc a Těšínska

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout