staticka-z-dejin-muzea.jpg

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013
Fundusz Mikroprojektów / Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Tytuł / Název projektu: Sztuka gotyku i renesansu na Śląsku Cieszyńskim
Numer rejestracyjny / Registrační číslo: PL.3.22/3.3.05/10.01720
Realizacja / Realizace projektu: 7/2010 - 5/2011
Odbiorca końcowy / Konečný uživatel: Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Partner: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Opis projektu

Muzeum Śląska Cieszyńskiego należy do najstarszych w Europie Środkowej i nieprzerwanie funkcjonuje od 1802 r. gromadząc przez ponad 200 lat zabytki, do których należą również eksponaty z okresu gotyku i renesansu. Muzeum Těšínska, partner projektu, mimo że znacznie młodsze, również czerpie z tradycji muzealnictwa cieszyńskiego. Położenie obu cieszyńskich muzeów na pograniczu czesko-polskim, bogata historia regionu, przeplatanie się różnych kultur i tradycji, ma swe odbicie w charakterze zbiorów obu muzeów i ich działalności. Jednocześnie ciągłość tradycji muzealnych, kolekcjonerstwa cieszyńskiego oraz brak większych strat wojennych spowodowały, że cieszyńskie zbiory liczące ponad 80 tys. eksponatów należą do niezwykle ciekawych, a wiele zabytków jest wręcz unikatowych (np. rzeźba Matki Boskiej z warsztatu P. Parlera, pamiątki cechowe, zabytki sztuki sakralnej z terenu całego Śląska Cieszyńskiego, zabytki rzemiosła artystycznego m.in. w postaci broni myśliwskiej tzw. "cieszynek" itd.) o randze europejskiej. Część zabytków, w ramach projektów z MKiDN, poddana została w ostatnim czasie konserwacji i po wielu latach przechowywania w magazynach została zaprezentowana na wystawie. W latach poprzednich dokonano m.in. klasyfikacji i naukowego opracowania poszczególnych eksponatów, konserwacji wybranych zabytków, opracowania szczegółowej bibliografii, sfotografowania wszystkich obiektów. Owocem tych wieloletnich prac jest wystawa i jej promocja, wydanie i promocja katalogu.

Popis projektu

Muzeum Śląska Cieszyńskiego patří k nejstarším muzeím ve střední Evropě. Nepřetržitě od roku 1802, tedy více než 200 let, shromažďuje artefakty, mezi které patří také gotické a renesanční exponáty. Muzeum Těšínska, partner projektu, přestože je mnohem mladší, rovněž čerpá z těšínských muzejních tradic. Umístění obou muzeí v česko-polském příhraničí, bohatá historie regionu i prolínání různých kultur a tradic se odráží ve sbírkách a činnosti obou muzeí. Kontinuita muzejních tradic, sbírkotvorné činnosti a absence větších válečných ztrát zároveň umožnily, že těšínské sbírky s více než 80 tis. exponáty patří mezi velmi zajímavé a mnohé z nich jsou jedinečné i v evropském měřítku (např. socha Panny Marie z dílny P. Parléře, cechovní památky, sakrální památky z celého Těšínského Slezska, památky uměleckých řemesel jako jsou pušky zvané Těšínky atd.). V rámci realizace projektů (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) byla část těchto památek nedávno podrobena odborné konzervaci a po mnoha letech úschovy v depozitářích byla prezentována na výstavě. V předchozích letech bylo mimo jiné zajištěno hodnocení a odborné zpracování jednotlivých exponátů, odborná konzervace vybraných památek, vypracování podrobné bibliografie a fotodokumentace všech objektů. Výsledkem těchto dlouhodobých činností je výstava a vydaný katalog, včetně jejich propagace.

Seznam akcí

 

cz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 

Wystawa Sztuka gotyku i renesansu / Výstava Gotické a renesanční umění

Sztuka gotyku i renesansu
Gotické a renesanční umění
(od 22.5.2011, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)

Wystawa stanowiąca część ekspozycji stałej prezentuje najcenniejsze zabytki malarstwa i rzeźby z okresu od XIV do połowy XVII wieku ze zbiorów cieszyńskiego muzeum. Zupełnie nowa aranżacja wystawy i zastosowanie nowoczesnego sprzętu pozwoliło na pokazanie zabytków, które ze względu na wymogi konserwatorskie do tej pory znajdowały się w magazynach.

W czasie długiej i bogatej historii cieszyńskiego muzealnictwa udało się zgromadzić wiele cennych pod względem historycznym i artystycznym dzieł, które wcześniej stanowiły wystrój tutejszych kościołów. Należą do nich m.in.: retabulum z Puńcowa, Ogrodzonej, Kamienicy, obrazy z cieszyńskiego zamku, kościoła w Lesznej, cieszyńskiego kościoła Św. Trójcy, epitafia rodziny Bludowskich, Reisów czy Jana Żywieckiego, rzeźby kamienne i drewniane.

Malarstwo i rzeźba okresu gotyku i renesansu, związane historycznie z terenem Śląska Cieszyńskiego, stanowiące część obecnych zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego, są odzwierciedleniem różnorodnych wpływów artystycznych, religijnych oraz uwarunkowań historycznych i ekonomicznych tego obszaru. Bliskie kontakty z Czechami, głównie w drugiej połowie XIV wieku, wpływy sztuki małopolskiej w wieku XV i śląskiej, w tym głównie Wrocławia, w XVI wieku, czy konwersja z katolicyzmu na protestantyzm i na powrót, miały wpływ na charakter powstających wtedy dzieł. Ich piękno można podziwiać już od 22 maja 2011 na nowo otwartej ekspozycji Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Imprezy towarzyszące wystawie: lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży szkolnej

Katalog

Publikacja p.t. Sztuka gotyku i renesansu autorstwa Ireny Adamczyk jest katalogiem zabytków z okresu od XIV do połowy XVII wieku znajdujących się w zbiorach Działu Sztuki Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Obejmuje malarstwo, rzeźbę i rzemiosło artystyczne, w sumie 61 dzieł sztuki o niezwykłej wartości artystycznej i historycznej. Wiele z prezentowanych obiektów po raz pierwszy zostało opublikowane, a bogaty materiał ilustracyjny pozwala na szczegółowe zaznajomienie się z poszczególnymi dziełami sztuki.

Prawie wszystkie prezentowane zabytki malarskie i rzeźbiarskie pochodzą z obiektów sakralnych Śląska Cieszyńskiego, część z nich warsztatowo związana jest z Czechami, Dolnym Śląskiem, Małopolską lub Morawami. Inaczej jest w przypadku rzemiosła artystycznego, którego wyroby w większości pochodzą spoza wymienionych terenów, a na Śląsk Cieszyński trafiły później, głównie jako nabytki do zbiorów Leopolda Jana Szersznika i Brunona Konczakowskiego.

Katalog sztuki gotyckiej i renesansowej jest drugą, po katalogu sztuki barokowej z 2005 r., tego typu publikacją wydaną przez cieszyńskie muzeum.

Sztuka gotyku i renesansu na Śląsku Cieszyńskim - Katalog

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytické
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout