slide2.jpg

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013
Fundusz Mikroprojektów / Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Tytuł / Název projektu: Dwa miasta - jedna tradycja / Dvě města - jedna tradice
Numer rejestracyjny / Registrační číslo: PL.3.22/3.3.05/10.02021
Realizacja / Realizace projektu: 1/2011 - 12/2011
Odbiorca końcowy / Konečný uživatel: Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Partner: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Opis projektu

Jest to kolejny projekt partnerski tworzony we współpracy z Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie. Głównym celem jest prezentacja w formie wystaw, imprez i działań bogatej historii obu Cieszynów i Śląska Cieszyńskiego, wspólnej tradycji i przeplatania się na tym terenie różnych kultur, religii i narodowości, oddziaływania wszystkich tych czynników na współczesny kształt regionu Śląska Cieszyńskiego. Projekt kładzie sobie za cel zbliżenie mieszkańców regionu oraz uświadomienie im poprzez prezentację w formie wystaw, imprez oraz działań wspólnego dziedzictwa kulturowego. Poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć oba muzea chcą wszczepić mieszkańcom regionu zwyczaj odwiedzania instytucji kultury po obu stronach Olzy.

Projekt obejmuje działania, które w zasadniczy sposób wpłyną na zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkańcami całego regionu. Imprezy te stanowią część działań podejmowanych przez Partnerów i zostały wybrane z szerokiego wachlarza ich działań. Organizacja imprez będzie polegać na wspólnym ich przygotowaniu, konsultacjach naukowych, wzajemnym wypożyczeniu eksponatów, dwujęzycznym opracowaniu publikacji itd. Planowane imprezy organizowane będą z udziałem obu instytucji, odbywać się będą w obiektach jednego lub obu partnerów, zawsze przy współudziale obu partnerów. W ramach projektu zostanie zorganizowane 5 wystaw, 4 imprezy oraz działanie polegające na wprowadzeniu obcojęzycznych (polskich/czeskich, niemieckich, angielskich) informacji o imprezach. Ponadto przewidziane jest wydanie katalogów do dwóch wystaw. Planowane działania mają też na celu zachętę do odwiedzenia muzeum większej ilości osób.

 

Popis projektu

Jedná se o další partnerský projekt realizovaný ve spolupráci s Muzeem Těšínska v Českém Těšíně. Hlavním cílem je formou výstav, akcí a programů představit bohatou historii obou měst a Těšínského Slezska, společné tradice a vzájemné prolínání různých kultur, náboženství a národností na zdejším území, které ovlivnily současnou podobu regionu Těšínského Slezska. Projekt si klade za cíl výstavami, akcemi a programy vzájemně sblížit obyvatele regionu a zvýšit povědomí společného kulturního dědictví. Organizováním společných aktivit chtějí obě muzea vypěstovat u obyvatel regionu zvyk návštěvovat kulturní instituce na obou březích Olše.

Projekt zahrnuje aktivity, které zásadním způsobem ovlivní upevnění vazeb mezi obyvateli celého regionu. Tyto akce jsou součástí aktivit partnerů a byly vybrány ze široké škály jejich činností. Organizace akcí bude spočívat na společné přípravě, vědeckých konzultacích, vzájemném zapůjčování sbírek, dvoujazyčném zpracování publikací atd. Plánované akce budou organizovány za účastí obou institucí, budou se konat v prostorách jednoho nebo obou partnerů, vždy ve spolupráci obou partnerů. V rámci projektu bude zorganizováno pět výstav, čtyři akce a aktivity spočívající v zavádění cizojazyčných (polských/českých, německých, anglických) informací o akcích. Kromě toho se předpokládá vydání katalogu ke dvěma výstavám. Plánované činnosti mají rovněž za cíl přilákat do muzeí co nejvíce návštěvníků.

Seznam akcí

 

cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERDF za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 

Mandyliony, eleusy, krasnuszki. Ikony ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Mandyliony, eleusy, krasnuszki. Ikony ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego
(11.2. - 27.3.2011, Galeria Wystaw Czasowych Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)

Wystawa prezentować będzie kilkanaście typów ikonograficznych prawosławnej sztuki sakralnej. Eksponowane będą między innymi ikony przedstawiające, postacie Jana Chrzciciela i Matki Bożej, a także menologiony, liturgiczne kalendarze obrządku bizantyńskiego. Będzie można również obejrzeć  krzyże metalowe i mosiężne tryptyki. Na wystawie zobaczymy też zaaranżowaną pracownie i warsztat ikonopisa.

Výstava prezentuje několik ikonografických typů pravoslavného sakrálního umění. Vystaveny budou mimo jiné ikony se zobrazením Jana Křtitele a Matky Boží a také menologiony, liturgické kalendáře byzantského ritu. Budete si moci prohlédnout rovněž kovové kříže a mosazné triptychy. Výstavu doplní naaranžovaná pracovna a dílna ikonopisce.

The exhibition will present several iconographic types of the Orthodox Christian sacred art. Among other things, there will be icons with the images of  Theotokos and John the Baptist exhibited, as well as Menologions, i.e. Byzantine Rite liturgical calendars. The exhibition will also provide the possibility to see metal crosses and brass triptychs as well as a prearranged atelier and an icon painter’s studio.

Die Ausstellung präsentiert über ein Dutzend ikonografischer Typen der orthodoxen sakralen Kunst. Es werden unter anderem die Ikonen von „Johannes der Täufer“ und der Muttergottes gezeigt. Außerdem werden orthodoxe Bildkalender und Kalender des byzantinischen Ritus ausgestellt. Es sind auch Metallkreuze und die Messingtriptychon zu bewundern. Auf der Ausstellung wird auch eine Werkstatt eines Ikonenschreibers zu sehen sein.

Cieszyńska Noc Muzeów

(27.5.2011, Cieszyn a Český Těšín)

File Plakát ke stažení

Cykliczna impreza odwołująca się do ustanowionego przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM) Międzynarodowego Dnia Muzeów. Udział w imprezie wezmą placówki kulturalne zarówno z polskiej, jaki i czeskiej strony miasta. Zazwyczaj są to muzea, teatr, ośrodki kultury, biblioteka, urząd miejski, różnego rodzaju grupy rekonstrukcyjne itp. W tym czasie można będzie zwiedzić obiekty, które często nie są w ogóle udostępnione zwiedzającym, w późnych godzinach nocnych. Organizatorem tej imprezy jest Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Pravidelně pořádaná akce u příležitosti Mezinárodního dne muzeí stanoveného Mezinárodní radou muzeí (ICOM). Akce se zúčastní kulturní instituce jak z polské tak z české strany města. Většinou se jedná o muzea, divadla, kulturní střediska, knihovny, městský úřad, různé historické skupiny aj. Během akce budete moci navštívit v pozdních nočních hodinách místa, která nejsou návštěvníkům obvykle volně přístupná. Organizátorem akce je Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 

Cieszyńska Noc Muzeów

 

This event is organised regularly and refers to International Museum Day established by the International Council of Museums. There will be both Polish and Czech institutions involved in it – these are usually museums, the theatre, cultural centres, the library, the town office, different reconstruction groups, etc. Cieszyn Night of Museums will provide the opportunity to visit places which, in many cases, are not normally accessible to the public – and all during late night hours. The event is organised by The Museum of Cieszyn Silesia.

Der internationale Rat der Museen (ICOM) beschließt regelmäßige Veranstaltungen, sowie die Nacht der Museen. An der Veranstaltung werden Kultureinrichtungen aus polnischer und tschechischer Seite der Stadt teilnehmen. Meistens sind das Museen, Theater Kulturzentren, Bibliotheken, Stadtamt, Rekonstruktionsgruppen, etc. In dieser Zeit gibt es die Möglichkeit die Objekte in den späten Nachtstunden zu besuchen, die nicht immer zugänglich sind. Der Organisator dieser Veranstaltung ist das Museum des Teschener Schlesien.

Cieszyńska Noc Muzeów

Cieszyńska Noc Muzeów

Cieszyńska Noc Muzeów

Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych

(14.4. - 31.5.2011, Galeria Wystaw Czasowych Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)

Objazdowa wystawa zorganizowana przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostanie wzbogacona również eksponatami z  Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Wystawa prezentuje 400 lat ewolucji lunety i teleskopu – od narzędzia pozwalającego na obserwację nowych zjawisk na niebie do precyzyjnego przyrządu pomiarowego. Ważne miejsce na wystawie znajdują akcesoria, które umożliwiły przekształcenie teleskopu z urządzenia obserwacyjnego w przyrząd pomiarowy jak chociażby mikrometry, kamery fotograficzne i CCD, fotometry czy spektroskopy. Wystawie towarzyszą  liczne instalacje interaktywne, które pozwalają widzom lepiej zrozumieć zasadę działania i sposób użycia teleskopów. Znajdujące się na wystawie historyczne lunety i teleskopy a także obrazy, grafiki oraz druki ilustrują zmiany wyglądu oraz metod prowadzenia obserwacji astronomicznych w ciągu minionych 400 lat.

Putovní výstava připravená Muzeem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kterou obohatí rovněž exponáty z Muzea Śląska Cieszyńskiego. Výstava představí 400 let vývoje dalekohledu a teleskopu – od nástroje pro pozorování nových jevů na nebi k preciznímu měřícímu přístroji. Významné místo na výstavě patří příslušenstvím, která umožnila přeměnu teleskopu z pozorovacího zařízení na měřící přístroj jakými jsou např. mikrometry, fotografické a CCD kamery, fotometry nebo spektroskopy. Výstava je doplněna celou řadou interaktivních instalací, které usnadní návštěvníkovi lépe pochopit princip činnosti a způsob použití teleskopů. Na výstavě prezentované historické dalekohledy a teleskopy, stejně jako obrazy, grafiky a tisky ilustrují změny vzhledu a metod astronomických měření za posledních 400 let.

 

The travelling exhibition organized by the Jagellonian University Museum. It will be expanded with the Museum of Cieszyn Silesia’s exhibits. It presents the 400-year-history of the evolution of spyglasses and telescopes – from a tool which enabled observing new sky phenomena to a precise measurement instrument. The accessories which made it possible for the telescope to convert from an observation tool into a measurement instrument have an important place at the exhibition. Those include: micrometres, cameras, CCD cameras, photometers and spectroscopes. The exhibition is accompanied by interactive installations which enable the visitors to understand the mechanism and the usage of telescopes better. Historical spyglasses and telescopes at the exhibition as well as paintings, graphics and printings illustrate the changes both in the appearance and in the methods of astronomical observations through the centuries.

Die Wanderausstellung wird vom Museum der Jagiellonen-Universität organisiert. Sie wird auch reicher durch die Exponate von dem Museum des Teschener Schlesien Die Ausstellung präsentiert 400 Jahre der Evolution des Fernrohres und des Teleskopes. Vom Werkzeug der Beobachtung, der neuen Phänomene am Himmel bis hin zum Präzisionsmessgerät. Der wichtigste Platz auf der Ausstellung hat das Zubehör des Observatoriums, die das Teleskop aus der Beobachtungsvorrichtung in ein Messgerät umwandeln kann, sowie Mikrometer, Fotokamera und CCD, Fotometer oder Spektroskope. Die Ausstellung begleiten die zahlreichen interaktiven Installationen, die die Besucher besser das Funktionsprinzip verstehen lassen und die Gebrauchsanweisung der Teleskope. Die historischen Fernrohre und die Teleskope, die auf der Ausstellung sind, aber auch die astronomischen Bilder, die Grafiken und die Drucke (Abbildungen) zeigen die Veränderung, das Aussehen sowie die Methoden der astronomischen Beobachtungen der letzten 400 Jahre.

Noc plná překvapení

(25.11.2011, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)

Alternatywne do Cieszyńskiej Nocy Muzeów wydarzenie, które przeznaczone jest dla najmłodszych zwiedzających. Udział w tej imprezie wezmą dzieci w wieku 6-8 lat. W tym czasie dzieci będą zwiedzać ekspozycję stałą, jednak w formie znacznie odbiegającej od standardowej, bowiem celem imprezy jest nauka poprzez dobrą zabawę. Zwiedzanie Muzeum będzie uatrakcyjnione przez szereg warsztatów, pokazów i zadań do wykonania, za które czekają na zwycięzców nagrody.

Alternativní akce k Těšínské muzejní noci, která je určena nejmladším návštěvníkům, dětem ve věku 6–8 let. Děti si prohlédnou stálou expozici, ale formou, která se velmi odlišuje od té standartní, protože cílem akce je učit se zábavnou formou. Návštěva muzea bude zatraktivněna řadou dílen, ukázek a úkolů, za jejichž splnění čekají na výherce ceny.

An alternative to Cieszyn Night of Museums. It is intended for the youngest visitors – children from 6 to 8 years of age.. The children will visit the permanent exhibition, but the form of the visit will be far from standard since the aim of the event is learning through play. The museum tour will be made attractive by a number of lectures, shows, demonstrations and tasks; the winners will be awarded.

Die Nacht der vollen Überraschungen ist das alternative Erlebnis für die jüngsten Besucher der Museen von Teschen. An dieser Veranstaltung können die Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren teilnehmen. In dieser Zeit werden die Kinder die Ausstellung besuchen, aber auf eine kindgerechte Weise. Das Ziel dieser Veranstaltung ist, die Wissenschaft durch das gute Spiel näherzubringen. Bei der Besichtigung des Museums kann man auch bei Werkstätten, Vorführungen und Aufgaben mitmachen, wo man auch Preise gewinnen kann.

 

Noc plná překvapení

Cieszyński przekładaniec, czyli co z tą tradycją

(24.9.2011, Dziedziniec Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Park Pokoju, Cieszyn)

Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży. Podczas jej trwania będzie miała miejsce prelekcja mająca na celu przybliżenie niektórych tradycji Śląska Cieszyńskiego. Ponadto prezentowane będą stroje ludowe, sposoby wykonywania poszczególnych  elementów (np. żywotka, kabotów, koronek) oraz obróbki lnu i wełny. Swój występ zapowiedział Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej. Będzie okazja do nauki tańca oraz pieśni cieszyńskiego regionu. Oprócz małej wystawy, na której pokazywane będą zabytkowe elementy strojów regionalnych, zostanie zorganizowany konkurs plastyczny, którego uczestnicy będą malować strój cieszyński, a najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Akce je určena dětem a mládeži. Po dobu trvání se uskuteční přednášky, které mají za cíl přiblížit vybrané tradice Těšínského Slezska. Kromě toho budou prezentovány lidové kroje, způsob výroby jednotlivých součástí (např. životku, kabotu, krajky) a zpracování lnu a vlny. Svůj výstup přislíbil Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej. Budete zde mít možnost naučit se tance a písně těšínského regionu. Kromě malé výstavy, na které budou představeny historické součásti regionálních krojů, proběhne výtvarná soutěž, jejíž účastníci budou kreslit těšínský kroj a nejlepší práce budou odměněny. 

The event is intended for children and young people. They will have the opportunity to listen to a lecture whose purpose is to make the young acquainted with some of Cieszyn traditions. There will also be folk costumes presented together with the demonstration of the methods used to make the costumes’ individual elements as well as the processing of wool and linen. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej will perform. The visitors will have the opportunity to learn the dances and songs from the Cieszyn region. Apart from a small exhibition with historical elements of regional folk costumes, there will also be a painting competition whose participants will paint Cieszyn folk costume. The authors of the best works will be awarded.

Die Veranstaltung ist für Kinder und Jugendliche. Es wird ein Vortrag über die Traditionen der Region der Teschener Schlesien geben. Überdies werden Volkstrachten vorgestellt und die Arten wie man die bestimmte Teile der Volkstrachten anfertigt. (z. B. Mieder, Spitzen) Auch die Verarbeitungen von Leinen und Wolle wird gezeigt. Es tritt auch das Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej (Gesangs- und Tanzensemble des Teschener Boden) von J. Marcinkowa auf. Es gibt auch die Möglichkeit Tänze und Lieder aus der Teschener Region zu lernen. Außer der kleinen Ausstellung, die die historischen Elemente der regionalen Kleidungen dargestellt, gibt es weiters einen Malwettbewerb, wo die Teilnehmer Volkstrachten malen können. Die besten Arbeiten werden belohnt.

 

Świat dziecka, dawniej, wczoraj, dziś

(22.6. - 16.9.2011, Galeria Wystaw Czasowych Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)

Wystawa ma zaprezentować świat dziecka w ujęciu antropologicznym. Na wystawie będą zaprezentowane dawne, jak i bardziej współczesne zabawki, zabawy, formy spędzania czasu. Autorzy wystawy pragną skonfrontować dawny świat dziecka ze współczesnością – jak bardzo życie dzieci uległo przeobrażeniom. Na wystawie prezentowane będą eksponaty, które dawniej stanowiły nieodłączny element gier i zabaw dzieci oraz młodzieży. W obrębie ekspozycji czasowej prezentowane będą eksponaty pochodzące z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, jak i z innych śląskich polskich oraz czeskich muzeów.

Výstava představí dětský svět z antropologického hlediska. Na výstavě budou prezentovány jak historické tak i novodobější hračky, hry, způsoby trávení volného času. Cílem autorů výstavy je snaha konfrontovat dávný dětský svět se současností – jak velmi se život dítěte změnil. Na výstavě budou představeny předměty, které v minulosti tvořily neodmyslitelnou součást her a zábavy dětí a mládeže. V rámci proměnné výstavy budou prezentovány exponáty pocházející jak z Muzea Śląska Cieszyńskiego, tak i z jiných slezských, polských a českých muzeí.

The exhibition is to present a child’s world from an anthropological perspective. There will be both older and more contemporary toys, plays and leisure activities presented. The authors of the exhibition want to compare a child’s world of the old days with the present – the huge difference between the life of a child then and now. The exhibits will include items which used to be an intrinsic element of children’s and young people’s plays and games. There will be exhibits from the collection of the Museum of  Cieszyn Silesia as well as from other Silesian Polish and Czech museums shown at this temporary exhibition.

Die Ausstellung soll die Welt des Kindes während der anthropologischen Auffassung gezeigt werden. Auf der Ausstellung werden zeitgenössische Spielzeuge, Spiele und andere Formen des Zeitvertreibes ausgestellt. Die Autoren möchten die Welt des Kindes einst und heute konfrontieren, wie sehr sich das Leben der Kinder mit der Zeit verwandelt hat. Die damaligen Exponate, welche früher untrennbare Elemente der Spiele der Kinder und Jugendlichen waren, werden gezeigt. Im Umkreis der Wanderausstellung werden Exponate aus dem Museum des Teschener Schlesien und aus anderen polnsichen und tschechischen Museen ausgeliehen.

 

Franciszek Świder i jego dzieło

(4.11. - 4.12.2011, Galeria Wystaw Czasowych Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)

Franciszek Świder  (1911-1997) - urodzony w Karwinie na Zaolziu (RC) należy do najwybitniejszych artystów XX wieku na Śląsku Cieszyńskim. Malarstwa i sztuk dekoracyjnych uczył się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu w Krakowie, w 1932 roku pobiera nauki u prof. F. Kysely w praskiej Szkole Przemysłu Artystycznego, a od 1933 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze u prof. J. Obrovskiego, gdzie zdobył dyplom. Po studiach wrócił do swojej ukochanej Karwiny, gdzie spędził resztę życia. Jego wszechstronny talent pozwalał mu na zajmowanie się różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem olejnym, akwarelą, rysunkiem, rzeźbą w jej szerokim pojęciu, również monumentalną, malarstwem ściennym, witrażownictwem i projektami wnętrz. Swoje prace wystawiał w wielu miejscach w Republice Czeskiej i Polsce.

Z okazji setnej rocznicy urodzin artysty zostanie zorganizowana wystawa, która będzie prezentować przekrojowo twórczość artysty, od szkolnych szkiców po projekty jego monumentalnych dzieł.

Franciszek Świder (1911–1997), narozený v Karviné na Těšínsku patří k nejvýznamnějším umělcům Těšínského Slezska 20. století. Malířství a dekorativní umění vystudoval na Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu v Krakově, v roce 1932 pobíral lekce u profesora F. Kysely na pražské Škole uměleckého řemesla, a od roku 1933 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora J. Obrovského, kde získal diplom. Po studiích se vrátil do své milované Karviné, kde strávil zbytek života. Jeho všestranný talent mu umožňoval věnovat se různým oblastem umění: olejomalbě, akvarele, kresbě, sochařství v širokém pojetí, v tom i monumentální, nástěnné malbě, vitrážím a projektování interiérů. Svá díla vystavoval na mnoha místech České a Polské republiky.

U příležitosti stého výročí umělcova narození bude připravena výstava, která v průřezu představí jeho tvorbu, od školních skic až po projekty monumentálních děl.

 

Franciszek Świder  (1911-1997) was born in Karvina in a part of the Czech Republic called in Polish “Zaolzie” (meaning lands beyond the Olza River - the eastern part of the Czech portion of Cieszyn Silesia). He is said to have been one of the greatest artists of the 20th century in Cieszyn Silesia. He studied painting and decorative arts at Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu in Cracow, he was taught by professor F. Kysely in Prague in 1932 and from 1933 by professor J. Obrovsky at the Academy of Fine Arts in Prague where he received a university degree. After graduating from the Academy he came back to his beloved Karvina where he spent the rest of his life. His versatile talent let him take up different fields of art: oil painting, watercolour, drawing, sculpture including monumental sculpture, wall painting, stained glass and interior design. He exhibited his works in a number of places in the Czech Republic and Poland.

The exhibition will be held on the occasion of his 100th birthday. It will present his works cross-sectionally, from his school sketches to the designs of his monumental pieces.

Franciszek Świder (*1911- +1997) - geboren in Karwina im Olza-Gebiet (RC) gehörte zu den herausragenden Künstlern des 20. Jahrhunderts in Teschener Schlesien. Die Malerei und die dekorativen Kunst besuchte er im Jahre 1932 in der Kunstschule bei Herrn Prof. F. Kysely in Krakau. 1933 studierte er in der Akademie der Künste in Prag bei Herrn Prof. J. Obrovski, wo er ein Diplom absolvierte. Nach den Studienjahren kehrte er in sein geliebtes Karwina zurück, wo er den Rest seines des Lebens verbrachte. Seine vielseitigen Talente erlaubten ihm, sich mit verschiedenen Kunstgebieten zu beschäftigen zum Beispiel Ölmalerei, Aquarellfarben, Bleistiftzeichnung, Skulptur in ihrem breitem Begriff, Monumente, Wandmalerei, Glasmalerei und den Projekten des Inneren. Seine Werke zeigte er in vielen Orten in der Tschechische Republik und in Polen.

Aus Anlass des 100sten Geburtstages des Künstlers wird eine Ausstellung organisiert, die das Schaffen des Künstlers zeigt. Von den Skizze aus der Schulzeit bis hin zu den Projekten, seiner monumentalen Werke.

 

Cieszyński biedermeier

(od 12/2011, Galeria Wystaw Czasowych Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)

Określenie Biedermeier łączy się z epoką, która nastąpiła po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku do lat 60tych XIX wieku i kojarzy się z mieszczańskim, wygodnym stylem życia oraz romantycznymi prądami w literaturze, muzyce i sztuce. W tych czasach także w prowincjonalnym Cieszynie, położonym na kresach monarchii austriackiej Biedermeier znalazł swoje odzwierciedlenie w architekturze, sztukach pięknych, rzemiośle artystycznym i kulturze duchowej. Wystawa „Cieszyński Biedermeier” będzie prezentować szereg eksponatów ilustrujących ten nieco zapomniany, lecz niezwykle interesujący okres w tysiącletniej tradycji Cieszyna.

Termín Biedermaier je spojen s obdobím, které následovalo po Vídeňském kongresu v roce 1815 do 60. let 19. století a je spjat s měšťanským, pohodlným životním stylem a romantickými proudy v literatuře, hudbě a umění. V té době, rovněž v provinčním Těšíně na periférii rakouské monarchie, našel Biedermaier svůj odraz v architektuře, výtvarném umění, uměleckém řemesle a duchovní kultuře. Výstava „Těšínský Biedermaier” představí řadu exponátů dokumentující toto poněkud zapomenuté, ale velmi zajímavé období v tisícileté historii Těšína.

The term ‘Biedermeier’ is connected with the period from after the Congress of Vienna (1815) until the eighteen sixties and is associated with bourgeois, comfortable lifestyle as well as romantic trends in literature, music and art. Those days it flourished even in provincial Cieszyn, which was then situated on the borderland of the Austrian monarchy. It was reflected in architecture, the fine arts, artisanry and non-material culture. Cieszyn Biedermeier Exhibition will present a number of items which illustrate this slightly forgotten though extremely interesting period in the thousand-year-long history of Cieszyn.

Die Bezeichnung „Biedermeier“ verbindet die Epoche, nach dem Wiener Kongress im Jahre 1815 bis zu den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts und war die Verbindungen des bürgerlichen, bequemen Lebensstils mit der Romantikströmungen der Literatur, der Musik und der Kunst. In diesen Zeiten gehörte das provinzielle Teschen der österreichischen Monarchie an. Dadurch prägte die Biedermeierzeit auch die Architektur, Kunst, Kunsthandwerke und die geistige Kultur. Die Ausstellung "Teschener Biedermeier" wird viele Exponate, die diese vergessene, aber sehr interessante Zeit in der tausendjährigen Tradition Teschen, zeigen.

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout