slide10.jpg

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013
Fundusz Mikroprojektów / Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Tytuł / Název projektu: W czasach sztuki bez granic / V dobách umění bez hranic
Numer rejestracyjny / Registrační číslo: PL.3.22/3.3.05/12.03366
Realizacja / Realizace projektu: 3/2013 - 2/2014
Odbiorca końcowy / Konečný uživatel: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
Partner: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Opis projektu

Projekt kładzie sobie za główny cel zacieśnienie aktywnej współpracy dwu nadolziańskich instytucji kultury (Muzeum Śląska Cieszyńskiego - PL  a Muzeum Těšínska - CZ), które od lat wspólnie realizują wiele przedsięwzięć oraz zbliżenie mieszkańców regionu poprzez prezentację w formie konferencji (MŚC), publikacji (MT) oraz wykładów w Stonawie i Cierlicku-Kościelcu (MT), wspólnego bogatego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu środkowoeuropejskim. Celem projektu jest również konserwacja jednego z najcenniejszych obiektów zabytkowych w zbiorach MŚC - rzeźby Rodziny Marii z dawnego kościoła w Stonawie, jego prezentacja szerszemu gronu fachowców i zwiedzającym muzeum (MŚC), naukowe opracowanie zagadnień związanych z Jakubem Beinhartem - autorem wielu rzeźb z terenu Polski, Czech i Niemiec, prezentacja innych jego prac (m.in. z Cierlicka-Kościelca) znajdujących się od dziesiątek lat  poza terenem Śląska Cieszyńskiego (MŚC), wydanie drukiem artykułów z konferencji oraz art. dotyczących sztuki lub muzealnictwa z terenu Śląska Cieszyńskiego (MT).

Produkty projektu - MŚC: konserwacja rzeźby Rodzina Marii (J. Beinhart, ok. 1500 r.), imprezy (konferencja naukowa, promocja publikacji w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie) oraz materiały promocyjne (zaproszenia na konferencję, ulotki/plakaty na konferencję, teczki na materiały promocyjne).

 

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je posílení aktivní spolupráce dvou regionálních kulturních institucí (Muzeum Śląska Cieszyńskiego - PL a Muzeum Těšínska - CZ), které po léta společně realizují řadu projektů a sblížení obyvatel regionu prostřednictvím prezentace společného bohatého kulturního dědictví středoevropského významu ve formě konference (MŚC), publikace (MT) a přednášek ve Stonavě a Těrlicku-Kostelci (MT). Cílem projektu je rovněž konzervace jedné z nejcennějších sbírek polského muzea - plastiky Rodiny Marie z původního kostela ve Stonavě a její prezentace širší odborné veřejnosti a návštěvníkům (MŚC), vědecké zpracování problematiky spojené s Jakubem Beinhartem, autorem řady plastik v Polsku, Česku a Německu, včetně prezentace jeho jiných děl (mimo jiné z Těrlicka-Kostelce), jež se již desítky let nacházejí mimo Těšínské Slezsko (MŚC) a tiskové vydání příspěvků z konference a článků zabývajících se uměním či muzejnictvím v Těšínském Slezsku (MT).

Výstupy projektu - MŚC: konzervace plastiky Rodiny Marie (J. Beinhart, kolem r. 1500), akce (vědecká konference, prezentační akce k publikaci v Muzeum Śląska Cieszyńskiego) a propagační materiály (pozvánky na konferenci, letáky/plakáty na konferenci, složky na propagační materiály).

Seznam akcí

 

cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERDF za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 

Publikacja + promocja / Publikace + prezentační akce

Muzeum Těšínska, p. o. oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie zapraszają wszystkich zainteresowanych na promocję publikacji - 5 tom Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník, która odbędzie się w dniach:

17.12.2013, o godzinie 12.00
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Sala Rzymska
ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn (Rep. Polska)

19.12.2013, o godzinie 16.00
Klub Muzea Těšínska
ul. Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín (Rep. Czeska)

Piąty tom studiów wydany został jako monografia zbiorowa w ramach projektu współpracy przygranicznej. Projekt obejmował m.in. konserwację płaskorzeźby tzw. Wielkiej Rodziny Marii ze Stonawy przypisywanej wrocławskiemu mistrzowi Jakubowi Beinhartowi, a obecnie na ekspozycji Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. W maju tego roku jej autorowi została poświęcona w ramach projektu międzynarodowa konferencja naukowa. Publikacja zawiera referaty wygłoszone na konferencji i kilka artykułów tematycznie związanych z twórczością Beinharta oraz poświęconych rozwojowi sztuki w Europie Środkowej i na terenie Śląska Cieszyńskiego.
Wstęp wolny.

 

Muzeum Těšínska, p. o. a Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie zvou všechny zájemce na prezentační akci k publikaci - 5. svazek řady Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník, která se uskuteční ve dnech:

17.12.2013, ve 12 hodin
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Římský sál
ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn (Polská rep.)

19.12.2013, v 16 hodin
Klub Muzea Těšínska
ul. Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín (Česká rep.)

Pátý svazek sborníku vychází jako kolektivní monografie a je výstupem níže uvedeného přeshraničního projektu. V rámci jeho realizace proběhla mj. konzervace dřevořezby, tzv. Velké rodiny Panny Marie ze Stonavy, která je připisována vratislavskému mistru Jakobu Beinhartoviou a dnes je součástí stálé expozice Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. V květnu letošního roku se její autor rovněž stal ústřední postavou projektové mezinárodní vědecké konference. Monografie se tak skládá z přednesených referátů doplněných o několik příspěvků tematicky souvisejících s Beinhartovou tvorbou a vývojem umění ve střední Evropě a na Těšínsku.
Vstup zdarma.

Dodatkowe informacje / Další informace:

 

Těšínský muzejní sborník 5

Międzynarodowa konferencja naukowa / Mezinárodní vědecká konference

(16.5.2013, 9–18:30 h, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Cieszyn, ul. Regera 6, Sala Rzymska)

Muzeum Śląska Cieszyńskiego wraz z Muzeum Těšínska realizuje w 2013 roku projekt pt. „W czasach sztuki bez granic / V dobách umění bez hranic”. Jednym z elementów projektu jest międzynarodowa konferencja naukowa „Śląski gotyk Mistrza Jakuba Beinharta / Slezská gotika Mistra Jacoba Beinharta”. Konferencja poświęcona będzie twórczości Jakuba Beinharta, wrocławskiego rzeźbiarza i malarza, który kierował największą pracownią rzeźbiarską i malarską na Śląsku na przełomie XV i XVI wieku, a wpływy Mistrza sięgały daleko poza teren Wrocławia. Również na terenie Śląska Cieszyńskiego, w dawnym kościele w Stonawie i nieistniejącym kościele w Cierlicku-Kościelcu, znajdowały się dzieła łączone z jego nazwiskiem. Od początku XX wieku uświetniają one zbiory cieszyńskiego Muzeum oraz Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach.

W konferencji wezmą udział historycy sztuki z Polski, Czech i Niemiec, a artykuły wygłoszone przez nich ukażą się drukiem pod koniec 2013 roku we wspólnym wydawnictwie obu muzeów, w V tomie „Cieszyńskich studiów muzealnych / Těšínského muzejního sborníku”.

Więcej informacji pod nr +48 338512932 i przez e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Muzeum Śląska Cieszyńskiego společně s Muzeem Těšínska realizuje v roce 2013 projekt pod názvem „W czasach sztuki bez granic / V dobách umění bez hranic”. Jednou z aktivit projektu je mezinárodní vědecká konference „Śląski gotyk Mistrza Jakuba Beinharta / Slezská gotika Mistra Jacoba Beinharta”. Konference bude věnována dílu Jakuba Beiharta, vratislavskému sochaři a malíři, který vedl na přelomu 15. a 16. stol. největší sochařskou a malířskou dílnu ve Slezsku a vlivy tohoto mistra sahaly daleko za hranice města Wrocław. Také na Těšínsku, v původním kostele ve Stonavě a v již neexistujícím kostele v Těrlicku-Kostelci, se nacházela díla spojená s jeho jménem. Od počátku 20. stol. jsou ozdobou sbírky těšínského muzea (MŚC) a Arcidiecézního muzea v Katovicích.

Konference se zúčastní historici umění z Polska, Česka a Německa a jejich přednesené příspěvky budou koncem roku 2013 zveřejněny ve společné publikaci obou muzeí, v pátém svazku „Cieszyńskich studiów muzealnych / Těšínského muzejního sborníku”.

Více informací na tel.: +48 338512932 a e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zaproszenie / Pozvánka / Program: TUTAJ / ZDE

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout