slide2.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013
Fundusz Mikroprojektów / Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Tytuł / Název projektu: W czasach sztuki bez granic / V dobách umění bez hranic
Numer rejestracyjny / Registrační číslo: PL.3.22/3.3.05/12.03366
Realizacja / Realizace projektu: 3/2013 - 2/2014
Odbiorca końcowy / Konečný uživatel: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
Partner: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Opis projektu

Projekt kładzie sobie za główny cel zacieśnienie aktywnej współpracy dwu nadolziańskich instytucji kultury (Muzeum Śląska Cieszyńskiego - PL  a Muzeum Těšínska - CZ), które od lat wspólnie realizują wiele przedsięwzięć oraz zbliżenie mieszkańców regionu poprzez prezentację w formie konferencji (MŚC), publikacji (MT) oraz wykładów w Stonawie i Cierlicku-Kościelcu (MT), wspólnego bogatego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu środkowoeuropejskim. Celem projektu jest również konserwacja jednego z najcenniejszych obiektów zabytkowych w zbiorach MŚC - rzeźby Rodziny Marii z dawnego kościoła w Stonawie, jego prezentacja szerszemu gronu fachowców i zwiedzającym muzeum (MŚC), naukowe opracowanie zagadnień związanych z Jakubem Beinhartem - autorem wielu rzeźb z terenu Polski, Czech i Niemiec, prezentacja innych jego prac (m.in. z Cierlicka-Kościelca) znajdujących się od dziesiątek lat  poza terenem Śląska Cieszyńskiego (MŚC), wydanie drukiem artykułów z konferencji oraz art. dotyczących sztuki lub muzealnictwa z terenu Śląska Cieszyńskiego (MT).

Produkty projektu - MŚC: konserwacja rzeźby Rodzina Marii (J. Beinhart, ok. 1500 r.), imprezy (konferencja naukowa, promocja publikacji w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie) oraz materiały promocyjne (zaproszenia na konferencję, ulotki/plakaty na konferencję, teczki na materiały promocyjne).

 

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je posílení aktivní spolupráce dvou regionálních kulturních institucí (Muzeum Śląska Cieszyńskiego - PL a Muzeum Těšínska - CZ), které po léta společně realizují řadu projektů a sblížení obyvatel regionu prostřednictvím prezentace společného bohatého kulturního dědictví středoevropského významu ve formě konference (MŚC), publikace (MT) a přednášek ve Stonavě a Těrlicku-Kostelci (MT). Cílem projektu je rovněž konzervace jedné z nejcennějších sbírek polského muzea - plastiky Rodiny Marie z původního kostela ve Stonavě a její prezentace širší odborné veřejnosti a návštěvníkům (MŚC), vědecké zpracování problematiky spojené s Jakubem Beinhartem, autorem řady plastik v Polsku, Česku a Německu, včetně prezentace jeho jiných děl (mimo jiné z Těrlicka-Kostelce), jež se již desítky let nacházejí mimo Těšínské Slezsko (MŚC) a tiskové vydání příspěvků z konference a článků zabývajících se uměním či muzejnictvím v Těšínském Slezsku (MT).

Výstupy projektu - MŚC: konzervace plastiky Rodiny Marie (J. Beinhart, kolem r. 1500), akce (vědecká konference, prezentační akce k publikaci v Muzeum Śląska Cieszyńskiego) a propagační materiály (pozvánky na konferenci, letáky/plakáty na konferenci, složky na propagační materiály).

Seznam akcí

 

cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERDF za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 

Publikacja + promocja / Publikace + prezentační akce

Muzeum Těšínska, p. o. oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie zapraszają wszystkich zainteresowanych na promocję publikacji - 5 tom Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník, która odbędzie się w dniach:

17.12.2013, o godzinie 12.00
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Sala Rzymska
ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn (Rep. Polska)

19.12.2013, o godzinie 16.00
Klub Muzea Těšínska
ul. Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín (Rep. Czeska)

Piąty tom studiów wydany został jako monografia zbiorowa w ramach projektu współpracy przygranicznej. Projekt obejmował m.in. konserwację płaskorzeźby tzw. Wielkiej Rodziny Marii ze Stonawy przypisywanej wrocławskiemu mistrzowi Jakubowi Beinhartowi, a obecnie na ekspozycji Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. W maju tego roku jej autorowi została poświęcona w ramach projektu międzynarodowa konferencja naukowa. Publikacja zawiera referaty wygłoszone na konferencji i kilka artykułów tematycznie związanych z twórczością Beinharta oraz poświęconych rozwojowi sztuki w Europie Środkowej i na terenie Śląska Cieszyńskiego.
Wstęp wolny.

 

Muzeum Těšínska, p. o. a Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie zvou všechny zájemce na prezentační akci k publikaci - 5. svazek řady Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník, která se uskuteční ve dnech:

17.12.2013, ve 12 hodin
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Římský sál
ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn (Polská rep.)

19.12.2013, v 16 hodin
Klub Muzea Těšínska
ul. Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín (Česká rep.)

Pátý svazek sborníku vychází jako kolektivní monografie a je výstupem níže uvedeného přeshraničního projektu. V rámci jeho realizace proběhla mj. konzervace dřevořezby, tzv. Velké rodiny Panny Marie ze Stonavy, která je připisována vratislavskému mistru Jakobu Beinhartoviou a dnes je součástí stálé expozice Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. V květnu letošního roku se její autor rovněž stal ústřední postavou projektové mezinárodní vědecké konference. Monografie se tak skládá z přednesených referátů doplněných o několik příspěvků tematicky souvisejících s Beinhartovou tvorbou a vývojem umění ve střední Evropě a na Těšínsku.
Vstup zdarma.

Dodatkowe informacje / Další informace:

 

Těšínský muzejní sborník 5

Międzynarodowa konferencja naukowa / Mezinárodní vědecká konference

(16.5.2013, 9–18:30 h, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Cieszyn, ul. Regera 6, Sala Rzymska)

Muzeum Śląska Cieszyńskiego wraz z Muzeum Těšínska realizuje w 2013 roku projekt pt. „W czasach sztuki bez granic / V dobách umění bez hranic”. Jednym z elementów projektu jest międzynarodowa konferencja naukowa „Śląski gotyk Mistrza Jakuba Beinharta / Slezská gotika Mistra Jacoba Beinharta”. Konferencja poświęcona będzie twórczości Jakuba Beinharta, wrocławskiego rzeźbiarza i malarza, który kierował największą pracownią rzeźbiarską i malarską na Śląsku na przełomie XV i XVI wieku, a wpływy Mistrza sięgały daleko poza teren Wrocławia. Również na terenie Śląska Cieszyńskiego, w dawnym kościele w Stonawie i nieistniejącym kościele w Cierlicku-Kościelcu, znajdowały się dzieła łączone z jego nazwiskiem. Od początku XX wieku uświetniają one zbiory cieszyńskiego Muzeum oraz Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach.

W konferencji wezmą udział historycy sztuki z Polski, Czech i Niemiec, a artykuły wygłoszone przez nich ukażą się drukiem pod koniec 2013 roku we wspólnym wydawnictwie obu muzeów, w V tomie „Cieszyńskich studiów muzealnych / Těšínského muzejního sborníku”.

Więcej informacji pod nr +48 338512932 i przez e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Muzeum Śląska Cieszyńskiego společně s Muzeem Těšínska realizuje v roce 2013 projekt pod názvem „W czasach sztuki bez granic / V dobách umění bez hranic”. Jednou z aktivit projektu je mezinárodní vědecká konference „Śląski gotyk Mistrza Jakuba Beinharta / Slezská gotika Mistra Jacoba Beinharta”. Konference bude věnována dílu Jakuba Beiharta, vratislavskému sochaři a malíři, který vedl na přelomu 15. a 16. stol. největší sochařskou a malířskou dílnu ve Slezsku a vlivy tohoto mistra sahaly daleko za hranice města Wrocław. Také na Těšínsku, v původním kostele ve Stonavě a v již neexistujícím kostele v Těrlicku-Kostelci, se nacházela díla spojená s jeho jménem. Od počátku 20. stol. jsou ozdobou sbírky těšínského muzea (MŚC) a Arcidiecézního muzea v Katovicích.

Konference se zúčastní historici umění z Polska, Česka a Německa a jejich přednesené příspěvky budou koncem roku 2013 zveřejněny ve společné publikaci obou muzeí, v pátém svazku „Cieszyńskich studiów muzealnych / Těšínského muzejního sborníku”.

Více informací na tel.: +48 338512932 a e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zaproszenie / Pozvánka / Program: TUTAJ / ZDE