slide12.jpg

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Program Interreg V-A Česká republika – Polsko
Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński

Tytuł / Název projektu: Kultura materialna i duchowa/Hmotná a duchovní kultura
Numer rejestracyjny / Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000345
Realizacja / Realizace projektu: 2/2017 - 3/2018
Odbiorca końcowy / Konečný uživatel: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
Partner: Muzeum Těšínska, příspěvková organizacezynie

Finansowanie - podstawowe informacje / Financování - základní informace

Całkowite wydatki kwalifikowalne / Celkové způsobilé výdaje:
33 321,23 € (2/2017)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Evropský fond pro regionální rozvoj:
28 323,04 € (2/2017)

„Mikroprojekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska"
„Mikroprojekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko"

Opis projektu

Kultura materialna i duchowa: konferencja - międzynarodowa konferencja: Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska, publikacja - wydanie drukiem referatów, digitalizacja - wykonanie materiału cyfrowego do wirtualnego zwiedzania i prezentacji gotowych wycieczek na stronach internetowych, konserwacja - przywrócenie do świetności gotyckich skrzydeł tzw. Ołtarza z Puńcowa ze zbiorów MŚC, popularyzacja - prezentacja szerokiej publiczności efektów realizacji projektu.

Głównym celem jest wspólne działanie obu Muzeów na rzecz przyczynienia się do zmiany stereotypowego postrzegania regionu całego Śląska Cieszyńskiego przez mieszkańców innych terenów RP i RC oraz poszerzenie wiedzy historyczno-artystycznej i wzajemne zbliżenie się mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.

Spolufinancováno EU („Evropská unie").

Kluczowe działania

0. Przygotowanie projektu
1. Zarządzanie projektem
2. Konferencja naukowa
3. Publikacja naukowa
4. Digitalizacja zabytków
5. Konserwacja
6. Popularyzacja
7. Promocja i informacja (inna)

Popis projektu

Hmotná a duchovní kultura: konference - mezinárodní konference: Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska, publikace - tiskové vydání příspěvků, digitalizace - realizace digitálního materiálu do podoby virtuální prohlídky a prezentace připravených prohlídek na internetových stránkách, restaurování - obnova krásy gotických křídel tzv. Oltáře z Puncova ze sbírek MŚC, popularizace - prezentace efektů realizace projektu široké veřejnosti.

Hlavním cílem je společným postupem obou muzeí přispět ke změně stereotypního vnímání celého regionu Těšínského Slezska obyvateli jiných regionů Polské republiky a České republiky, rozšíření znalostí o historii a umění a vzájemné sblížení obyvatel Těšínského Slezska.

Klíčové aktivity

0. Příprava projektu
1. Řízení projektu
2. Odborná konference
3. Odborná publikace
4. Digitalizace památek
5. Restaurování
6. Popularizace
7. Propagace a informování (jiné)

Seznam akcí

 

FM

„Mikroprojekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska"
„Mikroprojekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko"

 

Zapach drewna i kadzidła (29. 11. 2017)

29. 11. 2017, od godz. 17
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Regera 6, 43-400 Cieszyn, Sala Rzymska
Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy w imieniu pracowników Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Muzeum Těšínska na prezentację „Zapach drewna i kadzidła" w ramach projektu Kultura materialna i duchowa/Hmotná a duchovní kultura. Poświęcona będzie m.in. historii i konserwacji zabytkowych skrzydeł retabulum z Puńcowa oraz wirtualnemu zwiedzaniu kościołów drewnianych na Śląsku Cieszyńskim.

PROGRAM (29. 11. 2017)

  • historia trzech skrzydeł retabulum z Puńcowa (Irena Prengel-Adamczyk)
  • o konserwacji skrzydeł retabulum z Puńcowa (Katarzyna Mrowiec)
  • portret barona Jerzego Fryderyka Bees z Chrostiny ze zb. Muzeum Těšínska i jego konserwacja (Radim Jež)
  • drewniane kościoły Śląska Cieszyńskiego (Irena Prengel-Adamczyk)
  • prezentacja wirtualnego zwiedzania (Sławomir Szewieczek i Krystian Firla)

Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska (26.–27. 4. 2017)

Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska
Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska
26.–27. 4. 2017
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Regera 6, 43-400 Cieszyn, Sala Rzymska
Wstęp wolny / Vstup volný

Leták / Program: ZDE

Program (26. 4. 2017)

09.00 Rejestracja uczestników / Registrace účastníků

09.30 Zagajenie / Zahájení
mgr Marian Dembiniok
(Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)
PaedDr. Zbyšek Ondřeka

(Muzeum Těšínska, Český Těšín)

10.00 Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska
(Politechnika Wrocławska, Wrocław)
Typologia siedzib szlacheckich i kamienic patrycjuszowskich na Śląsku na przełomie średniowiecza i wczesnej nowożytności

10.30 Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
(Ostravská univerzita, Ostrava)
Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii

11.00 mgr Marta Dąbrowska
(Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej)
Nowe funkcje zabytkowych rezydencji

11.30 Mgr. Romana Rosová
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě)
Architektura zámků na území Těšínského Slezska

12.00 Dyskusja / Diskuse

12.15 Przerwa / Přestávka

13.00 dr Ewa Janoszek
(Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej)
Wystrój kamienic i willi Bielska-Białej na przełomie XIX/XX wieku

13.30 mgr Teresa Dudek-Bujarek
(Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej)
Konterfekty przemysłowców i ich rodzin w zbiorach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej
Wybrani twórcy 2. połowy XIX i początku XX wieku

14.00 mgr Irena Kontny
(Regionalny Instytut Kultury w Katowicach)
Dom własny architekta Emanuela Rosta w Białej

14.30 mgr Justyna Łabądź
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dwór Lipnicki – ukryty wśród parkowej zieleni zamek bialski

15.00 dr Grzegorz Madej
(Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej)
Bielscy książęta Sułkowscy i ich kolekcje w Matzleinsdorf i Feistritz am Wechsel

15.30 Przerwa / Přestávka

16.00 Mgr. Markéta Kouřilová
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě)
Blücherův palác v Opavě – aristokratická městská rezidence v kulturně-stavebním kontextu

16.30 Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
(Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
Stavební vývoj zámku v Rychvaldě jako rezidence a správního centra

17.00 Mgr. Pavel Kufa
(Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Karviná)
Letní sídlo Larisch-Mönnichů ve Fryštátě

17.30 Diskuse / Dyskusja

Program (27. 4. 2017)

9.00 dr hab. Halina Dudała
(Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach)
Testamenty i pośmiertne spisy mienia jako źródła do badań nad kulturą materialną i umysłową duchowieństwa doby wczesnonowożytnej na Śląsku

9.30 PhDr. David Pindur, Ph.D.
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
„Item truhlička malá zelená, od kterej jsme klíča najíti nemohli"
Příspěvek ke hmotné kultuře šlechtických sídel na Těšínsku ve druhé polovině 17. století

10.00 dr hab. Wacław Gojniczek
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Testamenty szlachty księstwa cieszyńskiego jako źródło do badań nad życiem codziennym

10.30 PhDr. Radim Jež, Ph.D.
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
Vybavení knížecí rezidence a životní styl posledních těšínských Piastovců ve světle pozůstalosti Alžběty Lukrécie z roku 1653

11.00 PhDr. Jan Saheb, Ph.D.
(Zemský archiv v Opavě)
Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí
(na příkladu Paskova)

11.30 Mgr. Lenka Nováková, Ph.D.
(Ostravská univerzita, Ostrava)
Měšťanská domácnost na hukvaldském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století

12.00 Dyskusja / Diskuse

12.15 Przerwa / Přestávka

13.00 Mgr. Martin Krůl
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
Formy „kvartýrování" vojáků v raném novověku na příkladu Těšínska

13.30 Mgr. Ilona Pavelková
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
Osudy zámeckých objektů a jejich mobiliáře po roce 1945 na území Těšínského Slezska – nástin problematiky

14.00 mgr Mariusz Makowski
(Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)
Pałac miejski hr. Larischów i hr. Saint Genois d'Anneaucourt w Cieszynie

14.30 Mgr. Ondřej Haničák
(Slezské zemské muzeum, Opava)
Jezuitský konvikt Nejsvětější Trojice v Těšíně: stavební vývoj, formální vazby a možnosti interpretace

15.00 mgr Krzysztof Czyżewski
(Zamek Królewski na Wawelu, Kraków)
Militaria z kolekcji Brunona Konczakowskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu

15.30 mgr Irena Kwaśny
(Cieszyn)
Renesansowa kamienica Konczakowskich na Rynku w Cieszynie

16.00 mgr Irena French
(Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)
Monogramy i inskrypcje na elewacjach cieszyńskich budowli przełomu XIX i XX wieku

16.30 Diskuse / Dyskusja

17.00 Zakończenie / Zakončení

Prezentacja (30. 11. 2017)

30. 11. 2017, od godz. 17
Muzeum Těšínska, p. o., Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, przestrzenie muzealne
Wstęp wolny

Poszczególne wyniki współpracy transgranicznej Muzeum Těšínska i Muzea Śląska Cieszyńskiego, którą oba muzea realizują w ramach projektu Kultura materialna i duchowa/Hmotná a duchovní kultura, zostaną zaprezentowane na imprezie odbywającej się 30 listopada 2017 o godz. 17.00 w czeskocieszyńskiej siedzibie Muzeum Těšínska w Alejach Masaryka.

Uczestnicy będą mogli osobiście zobaczyć barokowy portret po konserwacji, przedstawiający Jerzego Fryderyka Beesa z Chrostiny, jednego z najważniejszych szlachciców w Księstwie Cieszyńskim na przełomie XVIII i XIX wieku. Nie tylko o nim, ale również o innych portretach pochodzących z gnojnickiego zamku oraz o pozostałych galeriach rodowych w zbiorach Muzeum Těšínska opowiadać będzie historyk Lenka Nováková. Konserwator Jan Bittner opowie o sposobie konserwacji tego obrazu i pracach, które przywracają obrazowi jego pierwotny wygląd i piękno.

Irena Adamczyk, historyk sztuki z Muzeum Śląska Cieszyńskiego przedstawi zachowane trzy skrzydła późnogotyckiego ołtarza pierwotnie w kościele św. Jerzego w Puńcowie. Skrzydła były częścią większego ołtarza, ale do czasów dzisiejszych dochowały się tylko trzy jego elementy. Ten cenny zabytek z połowy XV wieku, malowany temperą na desce, został również poddany konserwacji.

Dzięki projektowi udało się udokumentować drewniane kościoły znajdujące się po obu stronach granicy państwowe. W najbliższym czasie materiał ten zostanie udostępniony w formie wirtualnych wycieczek. Interaktywną prezentację tych unikatowych budowli, tak typowych swoją architekturą dla Śląska Cieszyńskiego, przygotował Sławomir Szewieczek i Krystian Firla, fotografowie i IT specjaliści z cieszyńskiego muzeum. Pokażą w jaki sposób powstają wirtualne spacery i co wszystko w nich można znaleźć.

Wstęp na imprezę, która prezentuje wyniki prawie dziesięciomiesięcznej pracy i odsłania tajniki pracy konserwatorów, jest bezpłatny.

Prezentacja (28. 2. 2018)

28. 2. 2018, od godz. 17
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Regera 6, 43-400 Cieszyn, przestrzenie muzealne
Wstęp wolny

Szósty tom Cieszyńskich Studiów Muzealnych, wydany jako monografia zbiorowa (Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Sląska), jest jednym z elementów projektu Kultura materialna i duchowa/Hmotná a duchovní kultura, realizowanego przez Muzeum Těšínska i Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Obejmował on konserwację portretu barona Jerzego Fryderyka Beesa z Chrostiny datowanego na przełom XVIII i XIX wieku i trzech skrzydeł datowanych na XV wiek, a pochodzących z kościoła św. Jerzego w Puńcowie. Sporządzono też dokumentację fotograficzną drewnianych kościołów i kaplic rozsianych po historycznym obszarze Śląska Cieszyńskiego, która jest udostępniona szerokiemu ogółowi w internecie w formie wirtualnego zwiedzania. Jednym z ważniejszych elementów projektu była dwudniowa międzynarodowa konferencja. Referaty uzupełnione kilkoma artykułami nawiązującymi do tematu zawiera niniejsza publikacja. Ta ma poszerzyć dotychczasową skromną, często wypaczoną wiedzę o kulturze materialnej siedzib szlacheckich i domów mieszczańskich na terenie Śląska Cieszyńskiego i przyległych do niego innych obszarów Śląska, a także historycznych ziem granicznych.

Prezentační akce (13. 3. 2018) - pozvánka

Prezentační akce (13. 3. 2018) - leták

Prezentační akce (13. 3. 2018) - leták

Prezentacja (13. 3. 2018)

13. 3. 2018, od godz. 17
Muzeum Těšínska, p. o., Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, przestrzenie muzealne
Wstęp wolny

Na spotkaniu zostaną przedstawione poszczególne działania oraz wyniki projektu Hmotná a duchovní kultura/Kultura materialna i duchowa, który w latach 2017-2018 realizowało Muzeum Těšínska i Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ramach współpracy przygranicznej.

Główne działania to: konserwacja cennych zabytków artystycznych ze zbiorów obu muzeów, realizacja wirtualnego zwiedzania drewnianych kościołów i kaplic z historycznego obszaru Śląska Cieszyńskiego. W ramach projektu odbyła się też dwudniowa konferencja naukowa Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska/Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska. Referaty czeskich i polskich naukowców zostały opublikowane w monografii kolektywnej o tej samej nazwie, która zostanie zaprezentowana na spotkaniu wraz z wynikami badań dotyczącymi siedzib na terenie Śląska Cieszyńskiego.

Prezentační akce (28. 2. 2018) - pozvanka

Prezentační akce (28. 2. 2018) - leták

Prezentační akce (28. 2. 2018) - leták

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout