slide4.jpg

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007–2013
Fond mikroprojektů / Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Název / Tytuł projektu: V dobách umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic
Registrační číslo / Numer rejestracyjny: CZ.3.22/3.3.05/12.03362
Realizace / Realizacja projektu: 3/2013 - 2/2014
Konečný uživatel / Odbiorca końcowy: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Partner: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERDF za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Popis projektu

Projekt související, mimo jiné, s osobností slezského umělce, sochaře a malíře J. Beinharta je příkladem snahy o posílení aktivní přeshraniční spolupráce dvou význačných kulturních institucí.  Podstatou realizace je zajištění přednášek a vydání publikace s příspěvky z konference připravené polským partnerem a dalšími články z oblasti umění či muzejnictví v regionu (5 svazek řady Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník). K publikaci bude vydána pozvánka, leták a zajištěna prezentace v Č. Těšíně. Činnosti přímo navazují na hlavní aktivity partnera, který organizuje konferenci a konzervuje plastiku (pův. ze Stonavy).

Projekt předpokládá vzájemné kontakty a úzkou spolupráci partnerů. Společná realizace je výsledkem dlouhodobé spolupráce, má vliv na její další rozvoj a posílení trvalých vazeb. Veřejnost se seznámí s částí pozdně středověkého a raně novověkého umění v řešeném území. Což bude mít vliv na identitu obyvatel s regionem, rozšíření jejich znalosti bohatého kulturního dědictví a přispěje k integraci zdejší společnosti. Místa původní instalace a dnešní depositum daných děl J. Beinharta se nachází na území dvou členů EU.

Výstupy projektu - MT: publikace (5. svazek řady Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník), akce (přednášky - Stonava a Těrlicko, prezentační akce k publikaci v Českém Těšíně) a propagační materiály (pozvánka a leták pro propagaci publikace).

Opis projektu

Projekt związany m.in. z osobą śląskiego artysty, rzeźbiarza i malarza J. Beinharta jest przykładem dążenia do wzmocnienia aktywnej współpracy transgranicznej dwóch ważnych instytucji kultury. Głównym zadaniem jest realizacja wykładów i wydanie publikacji zawierającej artykuły wygłoszone na konferencji przygotowanej Partnerem polskim oraz inne artykuły o tematyce artystycznej i dotyczące muzealnictwa na naszym terenie (V tom serii Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník). Publikacji towarzyszyć będzie zaproszenie, ulotka i promocja w Cz. Cieszynie. Działania powiązane są bezpośrednio z podstawowymi działaniami Partnera, który organizuje konferencję i poddaje konserwacji rzeźbę (pierwotnie ze Stonawy).

Projekt przewiduje wzajemne kontakty oraz ścisłą współpracę Partnerów. Wspólna realizacja jest efektem długoletniej współpracy, wpływa na dalszy jej rozwój oraz wzmacnianie trwałych więzi. Społeczeństwo zapozna się z częścią późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej sztuki z obszaru zainteresowania. Co wpłynie na indywidualną identyfikację z terenem zamieszkania, poszerzenie wiedzy na temat bogatej spuścizny kulturowej oraz przyczyni się do integracji społeczeństwa z obszaru oddziaływania. Miejsca pierwotnej instalacji i obecna lokalizacja omawianych dzieł J. Beinharta znajdują się obecnie na obszarze dwóch państw członkowskich UE.

Produkty projektu - MT: publikacja (V tom serii Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník), imprezy (wykłady - Stonava a Těrlicko, promocja publikacji w Czeskim Cieszynie) oraz materiały promocyjne (zaproszenie oraz ulotka na promocje publikacji).

Seznam akcí

 

cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ERDF za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 

Muzejní přeshraniční spolupráce

V březnu 2013 byl zahájen nový česko-polský projekt pod názvem V dobách umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic, jenž je spojen zejména s odkazem Jakuba Beinharta, autora řady  plastik v Polsku, Česku a Německu. Měl by  tak rozšířit  povědomí o zdejším pozdně středověkém a raně novověkém umění a přispět k popularizaci regionu. Přínosem  bude  také  posílení  aktivní  spolupráce  dvou  regionálních  kulturních  institucí a možné sblížení obyvatel regionu prostřednictvím prezentace společného bohatého kulturního dědictví středoevropského významu. Projekt spolufinancuje Evropská unie z prostředků ERDF v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Oba partneři, Muzeum Těšínska, p. o., a Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, tedy budou v průběhu jednoho roku (do února 2014) realizovat řadu zajímavých aktivit. Jelikož se jedná o tzv. zrcadlový projekt, zajišťuje každé z muzeí implementaci svých činností, které na sebe vhodně navazují.

Polský partner obstará především konzervaci plastiky Rodiny Marie (J. Beinhart, kolem roku 1500) a její prezentaci s dalšími uměleckými díly, připraví potřebné propagační materiály, uspořádá mezinárodní vědeckou konferenci (květen 2013) a prezentační akci k nově vydané publikaci (prosinec 2013).

 

Muzeum Těšínska, p. o., uskuteční,  dle své projektové  žádosti, dvě přednášky o historii  a původním vybavení kostela (Stonava a Těrlicko, listopad a září 2013), kde se dříve  nacházela díla J. Beinharta a vydá publikaci s příspěvky z konference a dalšími články/studiemi např. z oblasti umění či muzejnictví v regionu, která bude 5. svazkem řady Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník a kontinuitou partner. spolupráce od  roku 2003.  K  publikaci  budou vyhotoveny  propagační materiály  (pozvánka a leták) a zajištěna prezentační akce v Českém Těšíně (prosinec 2013).

Zájemcům o další aktuální informace doporučujeme sledovat tuto internetovou prezentaci Muzea Těšínska.

Redakční rada

V rámci realizace projektu byla ustanovena redakční rada pro přípravu nové publikace, která bude vydána jako 5. svazek řady Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský  muzejní sborník, ve složení:

  • PhDr. Jan Al Saheb, Ph.D.
  • Irena Adamczyk
  • PhDr. Radim Jež
  • PhDr. Karel Müller
  • PhDr. David Pindur, Ph.D.
  • Prof. dr hab. Janusz Spyra

Přednáška v Těrlicku

Z dějin zaniklého kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci
Z historii dawnego kościoła św. Wawrzyńca w Cierlicku-Kościelcu
(29.9.2013, od 16.00 h, Kulturní dům, Horní Těrlicko 423, 735 42  Těrlicko)

File Plakát ke stažení

Muzeum Těšínska, p. o., Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Obec Těrlicko a Římskokatolická farnost Těrlicko zvou všechny zájemce o zajímavosti lokální historie na přednášku PhDr. Davida Pindura, Ph.D. a Ireny Adamczyk do Kulturního domu Tělicko v neděli 29. 9. 2013 v 16.00 hodin.

Na těrlickém návrší Kostelec stál od nepaměti zděný kostel, jehož původ je spojován s pověstmi o Černé kněžně. Až do roku 1654 byl užíván evangelíky. Starý chrám sv. Vavřince ustoupil současnému kostelu téhož patrocinia vystavěnému v letech 1889–1891. Nejvýznamnější dochovanou památkou z původního kostela je gotická dřevořezba sv. Rodiny připisovaná významnému slezskému umělci, vratislavskému mistru Jacobovi Beinhartovi (kol. 1460 – kol. 1525). Dnes je uložena v Arcidiecézním muzeu v Katovicích. Přednáška podrobně přiblíží zejména historii a dochované památky zaniklého kostela na Kostelci.

Vstup zdarma.

 

Muzeum Těšínska, p. o., Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Gmina Cierlicko oraz Parafia Rzymsko-Katolicka Cierlicko zapraszają wszystkich zainteresowanych miejscową historią na wykład PhDr. Davida Pindura, Ph.D. oraz Ireny Adamczyk do Domu Kultury w Cierlicku w niedzielę 29.9.2013 r. o godz. 16.00.

Na cierlickim wzgórzu Kościelec stał od niepamiętnych czasów murowany kościół, którego powstanie związane jest z legendą o Czarnej Księżnej. Aż do 1654 roku był używany przez protestantów. Miejsce starego kościoła p.w. św. Wawrzyńca zajął nowy, wybudowany w latach 1889-1891, poświęcony temu samemu patronowi. Najcenniejszym zachowanym zabytkiem z pierwotnego kościoła jest gotycka płaskorzeźba przedstawiająca Świętą Rodzinę przypisywana znanemu śląskiemu artyście, wrocławskiemu mistrzowi Jakubowi Beinhartowi (ok. 1460 – ok. 1525). Dzisiaj znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Wykład poświęcony jest przede wszystkim historii oraz zachowanym zabytkom z dawnego kościoła na Kościelcu.

Wstęp wolny.

Přednáška ve Stonavě

Zaniklý dřevěný kostel ve Stonavě a dílo Jakoba Beinharta
Nieistniejący drewniany kościół w Stonawie oraz dzieło Jakuba Beinharta
(19.11.2013, od 17.00 h, Dům PZKO Stonava, Stonava 55, 735 34  Stonava)

File Plakát ke stažení

Muzeum Těšínska, p. o., Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie a Obec Stonava zvou zájemce o zajímavosti lokální historie na přednášku PhDr. Davida Pindura, Ph.D. a Ireny Adamczyk do Domu PZKO Stonava v úterý 19.11.2013 v 17.00 hodin.

Přednáška představí osudy dřevěného kostela sv. Máří Magdalény ve Stonavě, jenž zanikl v r. 1913 a nejvýznamnější dochované památky z původního kostela, gotické dřevořezby tzv. Velké rodiny Panny Marie ze Stonavy připisované významnému slezskému umělci, vratislavskému mistru Jakobu Beinhartovi.

Vstup zdarma.

 

Muzeum Těšínska, p. o., Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Gmina Stonawa zapraszają wszystkich zainteresowanych lokalną historią na wykład PhDr. Davida Pindura, Ph.D. oraz Ireny Adamczyk do Domu PZKO Stonawa we wtorek 19.11.2013 r. o godz. 17.00.

Na wykładzie zostaną przedstawione losy drewnianego kościoła św. Marii Magdaleny w Stonawie, który przestał istnieć w 1913 roku oraz najcenniejszego zachowanego zabytku z pierwotnego kościoła, gotyckiej płaskorzeźby tzw. Wielkiej Rodziny Matki Bożej ze Stonawy, której autorstwo przypisywane jest wybitnemu śląskiemu artyście, wrocławskiemu mistrzowi Jakubowi Beinhartowi.

Wstęp wolny.

Nabídka pro školy

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie a Muzeum Těšínska, p. o., si vás dovolují srdečně pozvat k návštěvě expozice gotického a renesančního umění, která se nachází v muzeu polského partnera (ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn, Polsko).

Je zde instalována cenná pozdněgotická plastika, která pochází z původního kostela ve Stonavě. Její letošní konzervace byla součástí níže uvedeného česko-polského přeshaničního partnerského projektu.

 

Dovolujeme si vaši školu tímto informovat o možnosti zhlédnout toto dílo. V případě vašeho zájmu, prosíme, kontaktujte paní Irenu Adamczyk (tel.: +48 338 521 577, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Nabízíme vám možnost dohodnout si individuální termín návštěvy. Plastika zde bude přístupná také v následujících letech.

Další informace, včetně provozní doby celé expozice, můžete najít na internetových stránkách (http://www.muzeumcieszyn.pl).

Publikace + prezentační akce / Publikacja + promocja

Muzeum Těšínska, p. o. a Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie zvou všechny zájemce na prezentační akci k publikaci - 5. svazek řady Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník, která se uskuteční ve dnech:

17.12.2013, ve 12 hodin
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Římský sál
ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn (Polská rep.)

19.12.2013, v 16 hodin
Klub Muzea Těšínska
ul. Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín (Česká rep.)

Pátý svazek sborníku vychází jako kolektivní monografie a je výstupem níže uvedeného přeshraničního projektu. V rámci jeho realizace proběhla mj. konzervace dřevořezby, tzv. Velké rodiny Panny Marie ze Stonavy, která je připisována vratislavskému mistru Jakobu Beinhartoviou a dnes je součástí stálé expozice Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. V květnu letošního roku se její autor rovněž stal ústřední postavou projektové mezinárodní vědecké konference. Monografie se tak skládá z přednesených referátů doplněných o několik příspěvků tematicky souvisejících s Beinhartovou tvorbou a vývojem umění ve střední Evropě a na Těšínsku.

Vstup zdarma.

 

Muzeum Těšínska, p. o. oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie zapraszają wszystkich zainteresowanych na promocję publikacji - 5 tom Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník, która odbędzie się w dniach:

17.12.2013, o godzinie 12.00
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Sala Rzymska
ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn (Rep. Polska)

19.12.2013, o godzinie 16.00
Klub Muzea Těšínska
ul. Hlavní třída 15, 737 01 Český Těšín (Rep. Czeska)

Piąty tom studiów wydany został jako monografia zbiorowa w ramach projektu współpracy przygranicznej. Projekt obejmował m.in. konserwację płaskorzeźby tzw. Wielkiej Rodziny Marii ze Stonawy przypisywanej wrocławskiemu mistrzowi Jakubowi Beinhartowi, a obecnie na ekspozycji Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. W maju tego roku jej autorowi została poświęcona w ramach projektu międzynarodowa konferencja naukowa. Publikacja zawiera referaty wygłoszone na konferencji i kilka artykułów tematycznie związanych z twórczością Beinharta oraz poświęconych rozwojowi sztuki w Europie Środkowej i na terenie Śląska Cieszyńskiego.

Wstęp wolny.

Další informace / Dodatkowe informacje:

 

Těšínský muzejní sborník 5

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout