slide3.jpg

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko
Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński
Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

Název / Tytuł projektu: Hmotná a duchovní kultura/Kultura materialna i duchowa
Registrační číslo / Numer rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000247
Realizace / Realizacja projektu: 2/2017 - 3/2018
Konečný uživatel / Odbiorca końcowy: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Partner: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

Financování - základní informace / Finansowanie - podstawowe informacje

Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne: 
25 700 € (2/2017)

Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
21 845 € (2/2017)

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska–Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.

Popis projektu

Projekt navazuje na dlouholetou spolupráci dvou významných muzejních institucí. V kontextu cílené snahy o rozvoj potenciálu kulturních zdrojů v regionu nabízí pestrou škálu aktivit. Zatímco český partner zajišťuje zejména vydání odborné publikace, součástí zrcadlového projektu polského partnera je hlavně odborná konference a digitalizace dřevěných sakrálních památek. Význam má i restaurování sbírek obou muzeí a přednášková činnost. Spolupráce mezi partnery je poměrně široká, aktivity na sebe navazují a vhodně se doplňují.

Hlavním cílem je společným postupem obou muzeí přispět ke změně stereotypního vnímání celého regionu Těšínského Slezska obyvateli jiných regionů Polské republiky a České republiky, rozšíření znalostí o historii a umění a vzájemné sblížení obyvatel Těšínského Slezska.

Spolufinancováno EU („Evropská unie").

Klíčové aktivity

0. Příprava projektu
1. Řízení projektu
2. Odborná konference
3. Odborná publikace
4. Digitalizace památek
5. Restaurování
6. Popularizace
7. Propagace a informování (jiné)

Opis projektu

Projekt nawiązuje do długoletniej współpracy dwóch znaczących instytucji muzealnych. W celu dążenia do rozwoju potencjału zasobów kulturowych w regionie zawiera cały szereg działań zmierzających w tym kierunku. Podczas gdy czeski partner zapewnia przede wszystkim wydanie publikacji naukowej, częścią zwierciadlanego projektu polskiego partnera jest głównie konferencja naukowa i digitalizacja sakralnej architektury drewnianej. Niemałe znaczenie ma również konserwacja dzieł znajdujących się w zbiorach obu muzeów oraz wykłady otwarte. Współpraca partnerów jest stosunkowo szeroka, poszczególne działania wzajemnie się zazębiają i dogodnie uzupełniają.

Głównym celem jest wspólne działanie obu Muzeów na rzecz przyczynienia się do zmiany stereotypowego postrzegania regionu całego Śląska Cieszyńskiego przez mieszkańców innych terenów RP i RC oraz poszerzenie wiedzy historyczno-artystycznej i wzajemne zbliżenie się mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.

Dofinansowane UE („Unia Europejska").

Kluczowe działania

0. Przygotowanie projektu
1. Zarządzanie projektem
2. Konferencja naukowa
3. Publikacja naukowa
4. Digitalizacja zabytków
5. Konserwacja
6. Popularyzacja
7. Promocja i informacja (inna)

Seznam akcí

 

FM

„Mikroprojekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska"
„Mikroprojekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko"

 

Restaurovaný portrét vystavuje Muzeum Těšínska v Karviné

Jiří Fridrich Bees svobodný pán z Chrostiny (1750–1819)
autor neznámý, 18. stol., olej na plátně, rozm.: 92 × 71 cm (vč. rámu 107 × 83,3 × 7,5 cm)
od 31. 10. 2017
Výstavní síň Muzea Těšínska Karviná, Masarykovo náměstí 10/8, 733 01 Karviná
Vstup volný

Jiří Fridrich Bees se narodil 16. července 1750 v Dolních Třanovicích v manželství Jiřího Karla Josefa, majitele Hnojníku, Nebor, Rakovce, Dolní Líštné a Dolních Třanovic, a Anny Marie Niewiadomské na Rydultovech. Jiří Fridrich se stal jedním z nejvýznamnějších představitelů rodu Beesů. Zasloužil se nejenom o rozmnožení rodinných statků, ale zastával rovněž důležité funkce ve stavovských a dvorských úřadech Těšínského knížectví. V roce 1784 byl jmenován radou knížecího zemského práva v Těšíně, jakožto přísedící zde figuroval již dříve (zřejmě od roku 1766). V roce 1796 byl povýšen na viceprezidenta této instituce.

Jen několik málo let před smrtí dosáhl vrcholu své politické kariéry – v roce 1813 byl jmenován zemským hejtmanem a prezidentem zemského práva v Těšínském knížectví. Významně rovněž rozšířil rodinné državy. Ke stávajícímu majetku v Hnojníku, Rakovci a Neborech připojil Dolní Líštnou a Lyžbice. V roce 1791 se stal držitelem Konské a o rok později odkoupil statek Ráj, Darkov a Louky společně se zámkem v Ráji, který nechal po předchozím požáru přestavět v barokním duchu. Svým třem synům tak zanechal poměrně rozsáhlé državy. 

Opomenuty Portrét Jiřího Fridricha Beese z Chrostiny tvořil součást galerie rodu Beesů, která se nacházela v rodovém sídle v Hnojníku. Po jeho zestátnění v roce 1945 byl mobiliář přesunut na zámek ve Šternberku a zčásti převzat též do sbírek Muzea Těšínska (včetně šestnácti rodových portrétů).

V rámci projektu „Hmotná a duchovní kultura/Kultura materialna i duchowa" byl portrét Jiřího Fridricha Beese z Chrostiny restaurován, přičemž byla opravena polámaná malba, protržené plátno či mechanicky poškozený rám s viditelnými otvory po dřevokazném hmyzu.

Vůně dřeva a kadidla (29. 11. 2017)

Vůně dřeva a kadidla
29. 11. 2017, od 17 h
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Regera 6, 43-400 Cieszyn, Sala Rzymska
Vstup volný

Ve jménu pracovníků Muzeum Śląska Cieszyńskiego a Muzea Těšínska srdečně zveme na prezentaci „Vůně dřeva a kadidla" v rámci projektu Hmotná a duchovní kultura/Kultura materialna i duchowa. Věnována bude mimo jiné historii a restaurování historických křídel oltáře z Puncova a virtuální prohlídce dřevěných kostelů na Těšínském Slezsku.

PROGRAM (29. 11. 2017)

  • historie tří křídel oltáře z Puncova (Irena Prengel-Adamczyk)
  • o restaurování křídel oltáře z Puncova (Katarzyna Mrowiec)
  • obraz Jiřího Fridricha Beese z Chrostiny ze sbírek Muzea Těšínska a jeho restaurování (Radim Jež)
  • dřevěné kostely Těšínského Slezska (Irena Prengel-Adamczyk)
  • prezentace virtuální prohlídky (Sławomir Szewieczek i Krystian Firla)

Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska (26.–27. 4. 2017)

Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska
Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska
26.–27. 4. 2017
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Regera 6, 43-400 Cieszyn, Sala Rzymska
Vstup volný / Wstęp wolny

Ve dnech 26.–27. dubna 2017 proběhne mezinárodní vědecká konference Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska, kterou v rámci realizace společného projektu Hmotná a duchovní kultura/Kultura materialna i duchowa pořádají Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie a Muzeum Těšínska. Akce je určena široké veřejnosti a uskuteční se v Římském sále Laryšova paláce v Těšíně. Zazní příspěvky odborníků různých paměťových a vědeckých institucí z České republiky i Polska. Důraz bude kladen na šlechtická sídla, jejich vybavení a hmotnou kulturu, zvláště na přiblížení životního stylu jejich majitelů v proměnách staletí od konce středověku až do druhé poloviny 20. století.

Opomenuty nezůstanou ani městské paláce a ostatní obytné domy. Zvláštní pozornost bude pochopitelně zaměřena na památky nacházející se na historickém území Těšínska, připomenuty budou např. mnohdy pohnuté osudy panských sídel ve Fryštátě, Hnojníku, Ropici, Rychvaldě či Bílsku, nicméně stranou zájmu nezůstanou ani jiné části Slezska a severovýchodní Moravy. Prezentována bude pestrá škála témat – od archivních pramenů k problematice a možnosti jejich badatelského využití, přes architektonický a stavební vývoj až po dochované artefakty hmotné kultury. Konference je určena především zájemcům o poznání historie kultury bydlení. Přednesené příspěvky budou využity v šestém svazku Těšínského muzejního sborníku (Cieszyńskie Studia Muzealne).

Pozvánka / Program: ZDE

Leták / Program: ZDE

Program (26. 4. 2017)

09.00 Registrace účastníků / Rejestracja uczestników

09.30 Zahájení / Zagajenie
mgr Marian Dembiniok
(Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)
PaedDr. Zbyšek Ondřeka
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)

10.00 Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska
(Politechnika Wrocławska, Wrocław)
Typologia siedzib szlacheckich i kamienic patrycjuszowskich na Śląsku na przełomie średniowiecza i wczesnej nowożytności

10.30 Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
(Ostravská univerzita, Ostrava)
Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii

11.00 mgr Marta Dąbrowska
(Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej)
Nowe funkcje zabytkowych rezydencji

11.30 Mgr. Romana Rosová
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě)
Architektura zámků na území Těšínského Slezska

12.00 Diskuse / Dyskusja

12.15 Přestávka / Przerwa

13.00 dr Ewa Janoszek
(Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej)
Wystrój kamienic i willi Bielska-Białej na przełomie XIX/XX wieku

13.30 mgr Teresa Dudek-Bujarek
(Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej)
Konterfekty przemysłowców i ich rodzin w zbiorach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej
Wybrani twórcy 2. połowy XIX i początku XX wieku

14.00 mgr Irena Kontny
(Regionalny Instytut Kultury w Katowicach)
Dom własny architekta Emanuela Rosta w Białej

14.30 mgr Justyna Łabądź
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dwór Lipnicki – ukryty wśród parkowej zieleni zamek bialski

15.00 dr Grzegorz Madej
(Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej)
Bielscy książęta Sułkowscy i ich kolekcje w Matzleinsdorf i Feistritz am Wechsel

15.30 Přestávka / Przerwa

16.00 Mgr. Markéta Kouřilová
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě)
Blücherův palác v Opavě – aristokratická městská rezidence v kulturně-stavebním kontextu

16.30 Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
(Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
Stavební vývoj zámku v Rychvaldě jako rezidence a správního centra

17.00 Mgr. Pavel Kufa

(Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Karviná)
Letní sídlo Larisch-Mönnichů ve Fryštátě

17.30 Diskuse / Dyskusja

Program (27. 4. 2017)

9.00 dr hab. Halina Dudała
(Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach)
Testamenty i pośmiertne spisy mienia jako źródła do badań nad kulturą materialną i umysłową duchowieństwa doby wczesnonowożytnej na Śląsku

9.30 PhDr. David Pindur, Ph.D.
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
„Item truhlička malá zelená, od kterej jsme klíča najíti nemohli"
Příspěvek ke hmotné kultuře šlechtických sídel na Těšínsku ve druhé polovině 17. století

10.00 dr hab. Wacław Gojniczek
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Testamenty szlachty księstwa cieszyńskiego jako źródło do badań nad życiem codziennym

10.30 PhDr. Radim Jež, Ph.D.
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
Vybavení knížecí rezidence a životní styl posledních těšínských Piastovců ve světle pozůstalosti Alžběty Lukrécie z roku 1653

11.00 PhDr. Jan Saheb, Ph.D.
(Zemský archiv v Opavě)
Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí
(na příkladu Paskova)

11.30 Mgr. Lenka Nováková, Ph.D.
(Ostravská univerzita, Ostrava)
Měšťanská domácnost na hukvaldském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století

12.00 Diskuse / Dyskusja

12.15 Přestávka / Przerwa

13.00 Mgr. Martin Krůl
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
Formy „kvartýrování" vojáků v raném novověku na příkladu Těšínska

13.30 Mgr. Ilona Pavelková
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
Osudy zámeckých objektů a jejich mobiliáře po roce 1945 na území Těšínského Slezska – nástin problematiky

14.00 mgr Mariusz Makowski
(Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)
Pałac miejski hr. Larischów i hr. Saint Genois d'Anneaucourt w Cieszynie

14.30 Mgr. Ondřej Haničák
(Slezské zemské muzeum, Opava)
Jezuitský konvikt Nejsvětější Trojice v Těšíně: stavební vývoj, formální vazby a možnosti interpretace

15.00 mgr Krzysztof Czyżewski
(Zamek Królewski na Wawelu, Kraków)
Militaria z kolekcji Brunona Konczakowskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu

15.30 mgr Irena Kwaśny
(Cieszyn)
Renesansowa kamienica Konczakowskich na Rynku w Cieszynie

16.00 mgr Irena French
(Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn)
Monogramy i inskrypcje na elewacjach cieszyńskich budowli przełomu XIX i XX wieku

16.30 Diskuse / Dyskusja

17.00 Zakončení / Zakończenie

Prezentační akce (30. 11. 2017)

30. 11. 2017, od 17 h
Muzeum Těšínska, p. o., Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, prostory MT
Vstup volný

Dílčí výsledky přeshraniční spolupráce Muzea Těšínska a Muzea Śląska Cieszyńskiego, které obě instituce uskutečňují v rámci projektu Hmotná a duchovní kultura/Kultura materialna i duchowa, budou představeny na prezentační akci 30. listopadu 2017 v 17.00 hodin v českotěšínském sídle Muzea Těšínska v Masarykových sadech.

Účastníci si budou moci na vlastní oči prohlédnout restaurovaný barokní obraz Jiřího Fridricha Beese z Chrostiny, jednoho z nejvýznamnějších šlechticů Těšínského knížectví přelomu 18. a 19. století. Nejen o něm, ale rovněž i o jiných portrétech pocházejících z hnojnického zámku a o ostatních rodových galeriích ve sbírkách Muzea Těšínska přítomné seznámí historička Lenka Nováková. Restaurátor Jan Bittner pak objasní, jakým způsobem se obnova takovéto olejomalby provádí a co vše musí udělat pro to, aby mu navrátil původní lesk a krásu.

Irena Adamczyk, historička umění Muzea Śląska Cieszyńskiego, představí dochované části pozdně gotického oltáře umístěného původně v kostele sv. Jiří v Puncově. Tato vzácná památka z poloviny 15. století byla rovněž odborně zrestaurována. Původně tvořila součást většího celku, z něhož jsou ve sbírkách v současnosti uloženy jen tři desky z lipového dřeva malované temperou.

Díky projektu bylo možné zdokumentovat a v blízké budoucnosti bude možno představit prostřednictvím virtuálních prohlídek dřevěné kostely nacházející se po obou stranách státní hranice. Interaktivní prezentaci těchto unikátních staveb, svou architekturou tolik typických pro Těšínské Slezsko, připravili Sławomir Szewieczek a Krystian Firla, fotografové a IT odborníci těšínského muzea. Ukážou, jak virtuální prohlídky vznikají a co všechno v nich mohou návštěvníci nalézt.

Vstup na akci, která představí výsledky bezmála desetiměsíční práce a odhalí umění zkušených restaurátorů, je bezplatný.

Prezentační akce (13. 3. 2018)

13. 3. 2018, od 17 h
Muzeum Těšínska, p. o., Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, prostory muzea
Vstup volný

Na akci budou představeny aktivity a výsledky projektu Hmotná a duchovní kultura/Kultura materialna i duchowa, který v letech 2017–2018 v rámci přeshraniční spolupráce realizovalo Muzeum Těšínska a Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

K hlavním výstupům patřilo restaurování cenných uměleckohistorických artefaktů ze sbírek obou muzeí, pořízení virtuální prohlídky dřevěných kostelů a kaplí z historického území Těšínského Slezska. Součástí projektu byla i dvoudenní odborná konference Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska/Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Referáty českých a polských badatelů byly publikovány ve stejnojmenné kolektivní monografii, která bude na akci představena stejně jako poznatky k panským sídlům na Těšínsku.

Prezentační akce (13. 3. 2018) - pozvánka

Prezentační akce (13. 3. 2018) - leták

Prezentační akce (13. 3. 2018) - leták

Partneři uspořádali mezinárodní odbornou konferenci

Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska
Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska
(26.–27. 4. 2017, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie)

Včera skončená mezinárodní odborná konference, kterou hostilo partnerské Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, prezentovala bohaté kulturní dědictví s důrazem na historické území Slezska, resp. Těšínského Slezska. Přednášející z Polska i České republiky zde představili tematicky různorodé příspěvky, jež se věnovaly příkladně panským sídlům, jejich typologii, funkcím, architektuře, vybavení, proměnám atd. Zásadní bylo rovněž přiblížení životního stylu jejich majitelů. Krom skutečností obecně známých zde zazněly taktéž poznatky poměrně nové či dokonce svým způsobem unikátní. Přednesené příspěvky budou následně využity v šestém svazku Těšínského muzejního sborníku (Cieszyńskie Studia Muzealne), který bude hlavním tištěným výstupem společného přeshraničního projektu Hmotná a duchovní kultura/Kultura materialna i duchowa.

Konference se těšila zájmu široké veřejnosti, a to z řad odborníků, studentů i dalších. O čemž nejlépe svědčil mnohdy značně zaplněný Římský sál Laryšova paláce v Těšíně, kde se tato dvoudenní akce partnerských muzeí (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie a Muzeum Těšínska, p. o.) konala.

Odborná konference

Prezentační akce (28. 2. 2018)

28. 2. 2018, od 17 h
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Regera 6, 43-400 Cieszyn, prostory muzea
Vstup volný

Šestý svazek Těšínského muzejního sborníku, který byl vydán jako kolektivní monografie (Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska), je jedním z prvků projektu Hmotná a duchovní kultura/Kultura materialna i duchowa, jež realizovali Muzeum Těšínska a Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Tento zahrnoval restaurování obrazu Jiřího Fridricha Beese z Chrostiny z přelomu 18. a 19. století a tří oltářních křídel z 15. století z kostela sv. Jiří v Puncově. Dále byla připravena fotografická dokumentace dřevěných kostelů a kaplí, jež jsou rozesety v historickém území Těšínského Slezska, která je širší veřejnosti zpřístupněna na internetu ve formě virtuální prohlídky. Jednou z nejdůležitějších součástí projektu byla dvoudenní mezinárodní konference. Zmíněná publikace obsahuje příspěvky doplněné několika články navazujícími na dané téma. Tato má rozšířit nynější skromné často zkreslené poznatky o hmotné kultuře šlechtických sídel a měšťanských domů na území Těšínského Slezska a v dalších k němu přilehlých oblastech Slezska, stejně jako v historickém příhraničí.

Prezentační akce (28. 2. 2018) - pozvanka

Prezentační akce (28. 2. 2018) - leták

Prezentační akce (28. 2. 2018) - leták

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytické
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout