slide6.jpg

Názov projektu: Juraj Tranovský - posol piesňovej kultúry

Identifikačné číslo: SK/FMP/02/003
Žiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Partner projektu: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007–2013, Fond mikroprojektov
Celkové oprávnené náklady: 19 615,35 €
Termín realizácie projektu: 1.8.2010 - 31.7.2011

Popis a hlavný cieľ projektu

Intenzívne nadviazanie česko-slovenskej spolupráce a ponuka kvalitných spoločných podujatí cez organizovanie viacerých partnerských aktivít Oravského múzea POH a Muzea Těšínska. Zaujímavou formou sprístupniť a predstaviť Juraja Tranovského, výraznú osobnosť našich spoločných národných dejín, ktorého tvorba mala osobitný vplyv na pestovanie a šírenie piesňovej kultúry v Čechách i na Slovensku v 17. storočí. Zvýšiť informovanosť a povedomie študujúcej mládeže a širokej verejnosti o zachovanom kultúrnom dedičstve, poukázať na medzinárodný význam Tranovského a jeho vplyv na piesňovú a hudobnú kultúru na oboch stranách pohraničia.

Hlavné aktivity projektu

1. Putovná výstava s rovnomenným názvom – predstaví slovanského Luthera Juraja Tranovského (1592-1637) a jeho vrcholné dielo kancionál Cithara sanctorum (1636). Prípravná fáza sa realizuje v mesiacoch august – október 2010 a bude pozostávať z prípravy scenára, technickej realizácie, inštalácie a samotného sprístupnenia výstavy. V spoločnom librete a ukážkach autorky (Mgr. Katarína Ileninová – Oravské múzeum POH, Mgr. Gabriela Chromcová – Muzeum Těšínska) budú prezentovať historické fondy Čaplovičovej knižnice Oravského múzea POH a Muzeálnej knižnice Silesia Múzea Tešínska, v ktorých sú zachované niektoré vydania spevníka z obdobia 17. – 19. storočia. Súčasťou putovnej výstavy budú muzeálne predmety pochádzajúce z vlastných zbierok zainteresovaných múzeí súvisiace s danou témou.

Harmonogram výstavy:
Oravské múzeum POH v Dolnom Kubíne (november 2010 – január 2011), Liptovské múzeum v expozícii NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši (február – marec 2011) a výstavná sieň Múzea Tešínska v Karvinej (apríl – jún 2011). V prípade záujmu a priestorových podmienok môže byť výstava po skončení reprízovaná aj na iných miestach na oboch stranách pohraničia.

2. Seminár – v januári 2011 sa v Oravskom múzeu POH v Dolnom Kubíne uskutoční seminár s piatimi prednášateľmi z partnerských inštitúcií pre odbornú a širokú verejnosť k téme Juraja Tranovského a Cithary sanctorum. Príspevky budú uverejnené v Zborníku Oravského múzea 2011.

3. Dni Juraja Tranovského na Oravskom hrade – v auguste 2010 sa uskutoční hudobno-spoločenské podujatie s rovnomenným názvom v barokovej Kaplnke sv. Michala. Program sa zaháji Službami Božími Evanjelickej cirkvi a. v. a po ich skončení bude nasledovať koncert zostavený z hudobnej produkcie 17. storočia pre širokú verejnosť a návštevníkov Oravského hradu. Súčasťou programu bude malá výstavka muzeálnych predmetov a spevníka Cithara sanctorum v priestore sakristie kaplnky. Ďalšie hudobné podujatie profesionálnych telies sa pripraví v júli 2011 v Kaplnke sv. Michala, ktoré bude zároveň aj slávnostným ukončením ročného projektu.

4. Katalóg Tranosciany – v júli 2011 bude na webových stránkach partnerských múzeí zverejnený kompletný súpis zachovaných vydaní Cithary sanctorum nachádzajúcich sa v oboch historických knižniciach Oravského múzea POH a Múzea Tešínska. Aktivita prispeje k lepšiemu prístupu a využívaniu knižnično-informačných pre potreby používateľov.

Seznam akcí

 

logoSK

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

 

Soupis Tranoscií

Vážení návštěvníci,

díky realizaci mezinárodního projektu „Juraj Tranovský - posol piesňovej kultúry“, na kterém naše muzeum partnersky spolupracuje s Oravským múzeem Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, vám jako jeden z hlavních výstupů projektu předkládáme nově vytvořený Soupis Tranoscií.

Jedná se o kompletní seznam zachovaných vydání Cithary sanctorum, vrcholného díla evangelického kazatele Jiřího Třanovského (1592-1637), které se nacházejí v historických knihovnách obou partnerských muzeí (Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne a Muzejní knihovně Silesia v Českém Těšíně).

Soupis tranoscií ve formátu PDF: ZDE

Výstava Jiří Třanovský - posel písňové kultury

(28.4. - 26.6.2011, VS Muzea Těšínska Karviná)

Putovní výstava přiblížila osobnost slovanského Luthera Jiřího Třanovského (1592–1637) a jeho vrcholné dílo kancionál Cithara sanctorum (1636), které mělo jedinečný význam pro šíření písňové kultury v Čechách a na Slovensku v 17. století. Ve společném libretu a ukázkách autorek (Mgr. Kataríny Ileninové - Oravské múzeum POH a Mgr. Gabriely Chromcové - Muzeum Těšínska) se prezentovaly historické fondy Čaplovičovej knižnice Oravského múzea POH a Muzejní knihovny Silesia v Českém Těšíně, v kterých jsou zachována některá vydání zpěvníku z období 17.–19. století.

Součástí putovní výstavy byly muzejní předměty pocházející z vlastních sbírek zainteresovaných muzeí, jež souvisí s daným tématem.

Výstava byla jednou z akcí mezinárodního projektu realizovaného společně s Oravským muzeem.

Výstava - Jiří Třanovský - posel písňové kultury

Výstava - Jiří Třanovský - posel písňové kultury

Výstava - Jiří Třanovský - posel písňové kultury

Výstava - Jiří Třanovský - posel písňové kultury

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout