slide9.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Názov projektu: Juraj Tranovský - posol piesňovej kultúry

Identifikačné číslo: SK/FMP/02/003
Žiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Partner projektu: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007–2013, Fond mikroprojektov
Celkové oprávnené náklady: 19 615,35 €
Termín realizácie projektu: 1.8.2010 - 31.7.2011

Popis a hlavný cieľ projektu

Intenzívne nadviazanie česko-slovenskej spolupráce a ponuka kvalitných spoločných podujatí cez organizovanie viacerých partnerských aktivít Oravského múzea POH a Muzea Těšínska. Zaujímavou formou sprístupniť a predstaviť Juraja Tranovského, výraznú osobnosť našich spoločných národných dejín, ktorého tvorba mala osobitný vplyv na pestovanie a šírenie piesňovej kultúry v Čechách i na Slovensku v 17. storočí. Zvýšiť informovanosť a povedomie študujúcej mládeže a širokej verejnosti o zachovanom kultúrnom dedičstve, poukázať na medzinárodný význam Tranovského a jeho vplyv na piesňovú a hudobnú kultúru na oboch stranách pohraničia.

Hlavné aktivity projektu

1. Putovná výstava s rovnomenným názvom – predstaví slovanského Luthera Juraja Tranovského (1592-1637) a jeho vrcholné dielo kancionál Cithara sanctorum (1636). Prípravná fáza sa realizuje v mesiacoch august – október 2010 a bude pozostávať z prípravy scenára, technickej realizácie, inštalácie a samotného sprístupnenia výstavy. V spoločnom librete a ukážkach autorky (Mgr. Katarína Ileninová – Oravské múzeum POH, Mgr. Gabriela Chromcová – Muzeum Těšínska) budú prezentovať historické fondy Čaplovičovej knižnice Oravského múzea POH a Muzeálnej knižnice Silesia Múzea Tešínska, v ktorých sú zachované niektoré vydania spevníka z obdobia 17. – 19. storočia. Súčasťou putovnej výstavy budú muzeálne predmety pochádzajúce z vlastných zbierok zainteresovaných múzeí súvisiace s danou témou.

Harmonogram výstavy:
Oravské múzeum POH v Dolnom Kubíne (november 2010 – január 2011), Liptovské múzeum v expozícii NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši (február – marec 2011) a výstavná sieň Múzea Tešínska v Karvinej (apríl – jún 2011). V prípade záujmu a priestorových podmienok môže byť výstava po skončení reprízovaná aj na iných miestach na oboch stranách pohraničia.

2. Seminár – v januári 2011 sa v Oravskom múzeu POH v Dolnom Kubíne uskutoční seminár s piatimi prednášateľmi z partnerských inštitúcií pre odbornú a širokú verejnosť k téme Juraja Tranovského a Cithary sanctorum. Príspevky budú uverejnené v Zborníku Oravského múzea 2011.

3. Dni Juraja Tranovského na Oravskom hrade – v auguste 2010 sa uskutoční hudobno-spoločenské podujatie s rovnomenným názvom v barokovej Kaplnke sv. Michala. Program sa zaháji Službami Božími Evanjelickej cirkvi a. v. a po ich skončení bude nasledovať koncert zostavený z hudobnej produkcie 17. storočia pre širokú verejnosť a návštevníkov Oravského hradu. Súčasťou programu bude malá výstavka muzeálnych predmetov a spevníka Cithara sanctorum v priestore sakristie kaplnky. Ďalšie hudobné podujatie profesionálnych telies sa pripraví v júli 2011 v Kaplnke sv. Michala, ktoré bude zároveň aj slávnostným ukončením ročného projektu.

4. Katalóg Tranosciany – v júli 2011 bude na webových stránkach partnerských múzeí zverejnený kompletný súpis zachovaných vydaní Cithary sanctorum nachádzajúcich sa v oboch historických knižniciach Oravského múzea POH a Múzea Tešínska. Aktivita prispeje k lepšiemu prístupu a využívaniu knižnično-informačných pre potreby používateľov.

Seznam akcí

 

logoSK

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

 

Soupis Tranoscií

Vážení návštěvníci,

díky realizaci mezinárodního projektu „Juraj Tranovský - posol piesňovej kultúry“, na kterém naše muzeum partnersky spolupracuje s Oravským múzeem Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, vám jako jeden z hlavních výstupů projektu předkládáme nově vytvořený Soupis Tranoscií.

Jedná se o kompletní seznam zachovaných vydání Cithary sanctorum, vrcholného díla evangelického kazatele Jiřího Třanovského (1592-1637), které se nacházejí v historických knihovnách obou partnerských muzeí (Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne a Muzejní knihovně Silesia v Českém Těšíně).

Soupis tranoscií ve formátu PDF: ZDE

Výstava Jiří Třanovský - posel písňové kultury

(28.4. - 26.6.2011, VS Muzea Těšínska Karviná)

Putovní výstava přiblížila osobnost slovanského Luthera Jiřího Třanovského (1592–1637) a jeho vrcholné dílo kancionál Cithara sanctorum (1636), které mělo jedinečný význam pro šíření písňové kultury v Čechách a na Slovensku v 17. století. Ve společném libretu a ukázkách autorek (Mgr. Kataríny Ileninové - Oravské múzeum POH a Mgr. Gabriely Chromcové - Muzeum Těšínska) se prezentovaly historické fondy Čaplovičovej knižnice Oravského múzea POH a Muzejní knihovny Silesia v Českém Těšíně, v kterých jsou zachována některá vydání zpěvníku z období 17.–19. století.

Součástí putovní výstavy byly muzejní předměty pocházející z vlastních sbírek zainteresovaných muzeí, jež souvisí s daným tématem.

Výstava byla jednou z akcí mezinárodního projektu realizovaného společně s Oravským muzeem.

Výstava - Jiří Třanovský - posel písňové kultury

Výstava - Jiří Třanovský - posel písňové kultury

Výstava - Jiří Třanovský - posel písňové kultury

Výstava - Jiří Třanovský - posel písňové kultury