slide2.jpg

Názov projektu: Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Identifikačné číslo: SK/FMP/03/018
Žiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Partner projektu: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007–2013, Fond mikroprojektov
Celkové oprávnené náklady: 19 419,92 €
Termín realizácie projektu: 1.2.2011 – 31.1.2012

Popis a hlavný cieľ projektu

Protihabsburské stavovské povstania 17. a 18. storočia predstavujú fenomén, ktorý bol neoodeliteľnou súčasťou dejín nielen Slovenska, ale i Moravy, Sliezska, Poľska, Maďarska a Rakúska. Vo veľkej miere ovplyvnili mocenskopolitické dianie v daných krajinách ale tiež vývoj, hospodárstvo a život všetkých vrstiev spoločnosti. Hlavným cieľom pripravovaného projektu je priblíženie vplyvu a vzájomného prepojenia týchto udalostí na regionálny historický vývoj, hospodárstvo a život obyvateľov. V neposlednom rade je to i dokumentácia odkazu kuruckých vojen v umení a kultúre jednotlivých regiónov.

Hlavné aktivity projektu

 • výskum
 • výstava (2 000 návštěvníkov)
 • konferencia
 • kolektívna monografia

Seznam akcí

 

logoSK

„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“

 

Medzinárodná vedecká konferencia

Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení
(7.9.2011, Oravský Podzámok)

V priestore Rytierskej sály Oravského hradu, ktorý je súčasťou Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa dňa 7. septembra 2011 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia  „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“. Konferencia bola jednou z plánovaných aktivít cezhraničnej spolupráce Oravského múzea POH v Dolnom Kubíne a Muzea Těšínska v Českom Těšíne a realizovala sa v rámci európskeho medzinárodného projektu rovnomenného názvu. Spolupráca obidvoch inštitúcií je pokračovaním už započatej spolupráce, ktorá sa začala rozvíjať od roku 2010, keď Oravské múzeum a Muzeum Těšínska realizovali pilotný medzinárodný európsky projekt „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ a úspešne pokračuje i v súčasnosti práve realizovaným projektom s tematikou kurucov a stavovských povstaní.

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Uhorské protihabsburské stavovské povstania 17. a 18. storočia predstavujú fenomén, ktorého priebeh a dôsledky tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín niekdajšieho Uhorska, ale i Moravy, Sliezska, Poľska či Rakúska. Kurucké vojny ovplyvnili nielen mocenskopolitické aspekty vývoja Uhorska, ale zároveň zasiahli i do hospodárstva a sociálneho života všetkých vrstiev obyvateľstva. Druhotne sa ich vplyv prejavil aj v umení a kultúre krajín, ktorých sa bezprostredne dotýkali.

Konferenciu otvorila riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá privítala účastníkov a vo svojom príhovore zdôraznila: „Napriek tomu, že problematike kuruckých vojen už bola v doterajšej historiografii venovaná dosť veľká pozornosť, niektoré momenty, a to predovšetkým dopad týchto udalostí v konkrétnych regiónoch, poskytujú stále možnosti na nové výskumy. A práve to je i jeden z cieľov konferencie, porovnanie dôsledkov v navzájom geograficky nesúvisiacich regiónoch, ktoré tieto udalosti vzájomne prepojili.“ Druhý príhovor predniesol zástupca riaditeľa Muzea Těšínska v Českom Těšíne, PhDr. David Pindur, ktorý srdečne pozdravil v mene riaditeľa PaedDr. Zbyšeka Ondřeku všetkých účastníkov konferencie.

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Tematicky bola konferencia rozčlenená na tri okruhy. V prvom, pod názvom „Prológ – premeny vojenstva v 16. – 18. storočí“ s odbornými prednáškami vystúpili Mgr. Jiří Hofman z Univerzity Palackého v Olomouci a PhDr. Tomáš Klubert PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave, v druhom „Kurucké povstania – priebeh, okolnosti a dôsledky“ odzneli prednášky Prof. PhDr. Peter Kónyu, PhD. z Prešovskej univerzity, PhDr. Zuzany Lopatkovej, PhD. z Trnavskej univerzity, PhDr. Jana Al Saheba PhD., Mgr. Martina Krůla a PhDr. Davida Pindura z Muzea Těšínska, PhDr. Martina Chmelíka z Oravského múzea a Mgr. et Bc. Lenky Vašútovej zo Slezskej univerzity v Opave. Tretí tematický okruh „Obraz doby – hospodárstvo, kultúra a náboženstvo“ prezentovali prednáškami Mgr. Iveta Floreková a PhDr. Elena Beňušová z Oravského múzea.

Súčasťou konferencie bola i vernisáž výstavy, ktorá sa realizovala ako plánovaná aktivita už spomínaného projektu. Autorsky ju pripravil pracovník Oravského múzea PhDr. Martin Chmelík a obsahovo naväzuje na konferenciu a hlavný cieľ projektu.

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Obohatením samotnej vernisáže výstavy bola prezentácia a krst novo vydanej publikácie „Alchýmia v Čaplovičovej knižnici“, ktorej autorom je riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci MVDr. Miloš Jesenský, PhD. Publikácia vychádza z realizovaného výskumu knižničného fondu alchymistickej a staršej chemickej literatúry, ktoré sú deponované v Čaplovičovej knižnici, súčasti Oravského múzea.

Mgr. Iveta Floreková
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Medzinárodná vedecká konferencia Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Výskum

Medzi hlavné aktivity projektu patrí štúdium pramenného materiálu v archívoch na Slovensku a v zahraničí. Na Slovensku sa bude výskum realizovať v archívoch: MV - SR - Slovenský národný archív v Bratislave, MV - SR - Štátny archív v Bytči a MV - SR - Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín. V zahraničí sa výskum bude realizovať v Maďarskom národnom archíve v Budapešti, v Rakúskom štátnom archíve vo Viedni a Národnej knižnici vo Viedni.

Na výskume sa budú podieľať:

 • Mgr. Iveta Floreková (Oravské múzeum)
 • PhDr. Martin Chmelík (Oravské múzeum)
 • PhDr. Jan Al Saheb, Ph.D. (Muzeum Těšínska)
 • Mgr. Martin Krůl (Muzeum Těšínska)

Výstava

Výstava Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení
(7.9. - 21.11.2011, Oravský Podzámok)

Výstava poskytla náhľad do pohnutých dejín druhej polovice 17. a začiatku 18. storočia, ktoré boli predovšetkým ovplyvnené mocenským a ideologickým zápasom medzi Habsburskou ríšou a Osmanskou ríšou. Súčasťou tohto konfliktu boli protihabsburgské povstania v Uhorsku, ktorých záverečnú epochu tvorili kurucké vojny.

Výstava prezentovala vypuknutie a priebeh kuruckých vojen na Orave a tiež náhľad na ich vplyv v oblasti východnej Moravy a Tešínska. Počiatkom kuruckých vojen bolo neúspešné sprisahanie, ktoré viedol vtedajší palatín Vešeléni a následné represie cisárskej vlády. Oravu priamo zasiahlo prenasledovanie stúpencov sprisahania, vojenské akcie kuruckého hnutia v 70. rokoch 17. storočia, priebeh veľkých stavovských povstaní Imricha Tököliho a Františka II. Rákociho.

Výstava Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Výstava bola inštalovaná v kontexte historickej expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava na Oravskom hrade, v priestore Výstavnej miestnosti a realizuje sa v rámci projektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“. Okrem prezentačnej funkcie pre širokú laickú i odbornú verejnosť bola využitá aj ako učebná pomôcka pre výučbu dejepisu pre základné školy a ako podklad pre metodický deň učiteľov dejepisu.

Počet návštevníkov výstavy: 17 236

Výstava Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Výstava Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Výstava Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Kolektívna monografia

Jednou z aktivít projektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, ktorý  realizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Muzeom Těšínska v Českom Těšíne bol i odborný výstup z vedeckej konferencie, rovnomenného názvu, ktorá sa uskutočnila 7. 9. 2011 v priestore Rytierskej sály Oravského hradu.

Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje programové členenie konferencie a odborné štúdie sú radené za sebou v troch tematických okruhoch. Príspevky jedenástich autorov, ktoré v skrátenej podobe prednášok a prezentácií odzneli na vedeckej konferencii sú v kolektívnej monografii uverejnené vo svojom pôvodnom rozsahu.

Odborné príspevky, ktoré čitateľom a najmä záujemcom o históriu predkladá uvedená kolektívna monografia, sú zhodnotením a charakteristikou situácie politického, vojenského a hospodárskeho života v období kuruckých povstaní v priestore vtedajšieho Uhorska, Moravy, Sliezska a ich vplyvu na všetky vrstvy obyvateľstva. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou.

Kolektívna monografia bola vydaná v decembri 2011 v náklade 500 kusov.

Kolektívna monografia

Kolektívna monografia

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout