staticka-kmt.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 6, 2018
Radim Jež – David Pindur et al.: Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 607 s., ISBN 978-80-86696-47-8, ISSN 1733-9820

Úvod
(s. 7–8)

Wstęp
(s. 9–10)

Introduction
(s. 11–12)

 

Šlechtická sídla ve Slezsku v historickém, stavebním a kulturním kontextu
Szlacheckie siedziby na Śląsku w historycznym, architektonicznym i kulturalnym kontekście

MAŁGORZATA CHOROWSKA
Typologia siedzib feudalnych na Śląsku w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności
(s. 17–34)

ROMANA ROSOVÁ
Architektura zámků Těšínského Slezska (vybrané příklady)
(s. 35–56)

JIŘÍ BRŇOVJÁK
Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740–1918)
(s. 57–96)

 

Hmotné vybavení raně novověkých obydlí ve světle písemných pramenů
Wyposażenie wczesnonowożytnych domów w świetle źródeł rękopiśmienych

WACŁAW GOJNICZEK
Testamenty i inwentarze pośmiertne szlachty księstwa cieszyńskiego jako źródło do badań nad życiem codziennym
(s. 97–108)

HALINA DUDAŁA
Testamenty oraz pośmiertne spisy mienia jako źródła do badań nad kulturą materialną i umysłową duchowieństwa doby wczesnonowożytnej na Śląsku
(s. 109–130)

RADIM JEŽ
Vybavení knížecí rezidence a životní styl posledních těšínských Piastovců ve světle pozůstalosti Alžběty Lukrécie z roku 1653
(s. 131–158)

DAVID PINDUR
„Item truhlička malá zelená, od kterej jsme klíča najíti nemohli“
Dva šlechtické pozůstalostní inventáře z Těšínska ze druhé poloviny 17. století
(s. 159–176)

JAN SAHEB
Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova)
(s. 177–196)

MARTIN KRŮL
Formy „kvartýrování“ vojáků v raném novověku na příkladu Těšínska
(s. 197–218)

LENKA NOVÁKOVÁ
Měšťanská domácnost na hukvaldském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století
(s. 219–234)

 

Rozkvět a úpadek šlechtických rezidencí Horního Slezska v proměnách staletí
Rozkwit i upadek szlacheckich rezydencji na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków

PETRA KANIOVÁ – DANA KOUŘILOVÁ – MARKÉTA KOUŘILOVÁ
Blücherův palác v Opavě – aristokratická městská rezidence v kulturně-stavebním kontextu
(s. 235–256)

LUCIE AUGUSTINKOVÁ
Zámek Rychvald jako rezidence
(s. 257–270)

PAVEL KUFA
Letní sídlo Larisch-Mönnichů ve Fryštátě
(s. 271–286)

PAVLÍNA BADUROVÁ – ILONA PAVELKOVÁ
Osudy zámeckých objektů a jejich mobiliáře po roce 1945 na území Těšínského Slezska – nástin problematiky
(s. 287–300)

KAREL MÜLLER
Konfiskace velkostatků v českém Slezsku a na severní Moravě po druhé světové válce
Písemnosti zemědělského odboru Krajského národního výboru v Ostravě jako pramen k dějinám zámeckých objektů
(s. 301–304)

MARTA DĄBROWSKA
Nowe funkcje zabytkowych rezydencji na Śląsku Cieszyńskim
(s. 305–334)

 

Těšínské měšťanské domy, jejich stavebně-historický vývoj a vybavení
Cieszyńskie kamienice i ich architektoniczne przemiany oraz wyposażenie

ONDŘEJ HANIČÁK
Jezuitský konvikt Nejsvětější Trojice v Těšíně
Stavební vývoj, formální vazby a možnosti interpretace
(s. 335–348)

IRENA KWAŚNY
Kamienica Konczakowskich przy Rynku 19 w Cieszynie – historia powstania i przemian budowlanych
(s. 349–364)

IRENA FRENCH
Inskrypcje na elewacjach cieszyńskich budowli przełomu XIX i XX w.
(s. 365–380)

 

Sběratelství, sebeprezentace a architektura na pohraničí Těšínska a Malopolska od baroka po modernu
Kolekcjonerstwo, autoprezentacja i architektura na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Małopolski od baroku do modernizmu

GRZEGORZ MADEJ
Bielscy książęta Sułkowscy i ich kolekcje w Matzleinsdorf i Feistritz am Wechsel
(s. 381–402)

JAN PAWEŁ BOROWSKI
Trumna baronowej Elżbiety Petroczy
(s. 403–410)

TERESA DUDEK BUJAREK
Konterfekty przemysłowców i ich rodzin w zbiorach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej
Wybrani twórcy z drugiej połowy XIX i początku XX wieku
(s. 411–434)

EWA JANOSZEK
Wystrój kamienic i willi Bielska-Białej – od baroku do secesji
(s. 435–458)

JUSTYNA WERONIKA ŁABĄDŹ
Dwór Lipnicki – ukryty wśród parkowej zieleni zamek bialski
(s. 459–468)

IRENA KONTNY
Dom własny architekta Emanuel Rost juniora w Białej
(s. 469–488)

KRZYSZTOF J. CZYŻEWSKI
Militaria z kolekcji Brunona Konczakowskiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(s. 489–504)

VERONIKA CHMELAŘOVÁ
Portréty těšínských muzejníků / Sylwetki muzealników śląska Cieszyńskiego
(6) Jaroslav Zahradník
(s. 505–514)

ZBYŠEK ONDŘEKA
Muzeum Těšínska 2013–2016
(s. 515–518)

MARIAN DEMBINIOK
Muzeum Śląska Cieszyńskiego 2013–2016
(s. 519–522)

 

Zkratky / Skróty
(s. 523–526)

Seznam pramenů a literatury / Wykaz źródeł i literatury
(s. 527–568)

Summaries
(s. 569–576)

List of Illustrations
(s. 577–586)

Jmenný rejstřík / Indeks osobowy
(s. 587–607)

Projekt:

Cieszyńskie Studia Muzealne / Tĕšínský muzejní sbornik t.6

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Těšínský muzejní sborník 6, 2018