slide10.jpg

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Užíváním stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Úprava rukopisu pro časopis Těšínsko

Redakce časopisu Těšínsko přijímá k publikaci články zpracované textovými editory v rozsahu do 30 stran normalizovaného strojopisu, tj. 1800 znaků i s mezerami na 1 straně strojopisu, dále po dohodě s redakcí.

Příspěvky se přijímají v elektronické formě některého z aktuálních formátů Word jako textové soubory obsahující normalizovaný strojopis (bez vložených obrázků a zalomených sloupců).

Redakce přijímá články celoročně. Přijaté příspěvky jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky. Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů.

Příspěvky zpracované v polském jazyce jsou před publikováním přeloženy do češtiny. Polská ženská příjmení zůstávají po překladu do českého jazyka v původním nepřechýleném tvaru.

Nevyžádané rukopisy, fotografie a nosiče se nevracejí.

Rukopisy článků jsou posuzovány dvěma nezávislými recenzenty, o výsledcích recenzního řízení jsou autoři vyrozuměni prostřednictvím redakce. V případě dvou protichůdných posudků je osloven třetí nezávislý recenzent. Jména recenzentů se autorům nesdělují.

Při psaní textu je nutné respektovat následující pravidla

 • Klávesu ENTER používejte pouze k oddělení odstavců, nikoli řádků.
 • K odsazování prvního řádku odstavce nepoužívejte klávesu TAB, ani několik úhozů mezerníkem.
 • Vyvarujte se zdvojených mezer.
 • Text nijak složitě neformátujte, tzn. necentrujte titulky, neměňte velikost písma, vypněte dělení slov. Musí být vypnuty všechny funkce pro automatické odrážky a číslování, ohraničování, stínování, sloupce, mezery před odstavcem nebo za ním, dále funkce pro poznámky pod čarou, hypertextové a křížové odkazy, vkládání elektronických adres.
 • Tabulky se přijímají výhradně ve formátu MS Excel nebo jako prostý text s tabulátorovým členěním.
 • V žádném případě nevkládejte do textu obrázky, dodejte je zvlášť uložené v nějakém grafickém souboru (minimálně 300 dpi) nebo raději v klasické „papírové“ podobě.
 • Součástí je poznámkový aparát umístěný pod čarou. V textovém editoru (Word) se vkládají výhradně pomocí funkce "Vložit" - "Odkaz" - "Poznámka pod čarou".
  • Citace knihy obsahuje: příjemní, jméno, název knihy, místo vydání s rokem vydání, číslo strany, na které je odkaz (vzor: Müller, Karel: Pečeti a znaky obcí českého Těšínska. Český Těšín 1997, s. 13–14.).
  • Citace časopisu obsahuje: příjmení, jméno, název článku, název časopisu, ročník časopisu, rok vydání, číslo časopisu a číslo strany, na které je odkaz. (vzor: Al Saheb, Jan: K počátkům farnosti na Borové. Těšínsko, 47, 2004, č. 2, s. 3.)
  • Citace sborníku obsahuje: příjmení, jméno, název příspěvku, jméno editora, název sborníku, místo a rok vydání, číslo strany. (vzor: Vorel, Petr: Aristokratické svatby v Čechách a na Moravě v 16. století jako prostředek společenské komunikace a stavovské diplomacie. In: Bůžek, V. – Král, P. (edd.): Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku (= OH 8). České Budějovice 2000, s. 191–206).
 • Používejte povinné archivní zkratky vycházející z úředních názvů:
  • ZA=Zemský archiv v Opavě
  • MZA=Moravský zemský archiv v Brně
  • NA=Národní archiv v Praze
  • SOA=Státní oblastní archiv (např. SOA Třeboň)
  • SOkA=Státní okresní archiv (např. SOkA Karviná)

 

Vzor pro poznámky:

1 Müller, Karel: Pečeti a znaky obcí českého Těšínska. Český Těšín 1997, s. 13–14.

2 Moravský zemský archiv v Brně, G 2 – Nová sbírka, sign. 696/8.

3 Tamtéž, sign. 696/8b.

4 ZAO, Olomouc, fond Arcibiskupská konzistoř Olomouc (dále jen ACO), kniha č. 147, pag. 541–542, tamtéž, fond ÚŘAS, inv. č. 8950, sign. E 14/8-1, č. k. 1140.

5 Winter, Eduard: Josefismus a jeho dějiny. Praha 1945, s. 134; srov. Zlámal, Bohumil: Příručka českých církevních dějin VIII. Praha 1971, s. 80, poznámka č. 2; Medek, Václav: Cesta české a moravské církve staletími. Praha 1982, s. 270, Melmuková, Eva: Patent zvaný toleranční. Praha 1999, s. 22; volněji také Kadlec, Jaroslav: Přehled českých církevních dějin. Praha 1991, s.166–167.

6 Šopák, Pavel: Radnice ve Slezské Ostravě. Vlastivědné listy, 21, 1995, č. 1, s. 20; Šerka, Josef: Historie výstavby Nové radnice v Moravské Ostravě. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 18, 1997, s. 266.

 

Vzor pro www dokumenty:

Státní technická knihovna. Koordinační pracoviště pro PSH, Polytechnický strukturovaný heslář. [WWW dokument]

http://olc2.feld.cvut.cz/psh/psh.html (stav k 6. 11. 2000)