slide8.jpg

Úprava rukopisu pro časopis Těšínsko

Redakce časopisu Těšínsko přijímá k publikaci články zpracované textovými editory v rozsahu do 30 stran normalizovaného strojopisu, tj. 1800 znaků i s mezerami na 1 straně strojopisu, dále po dohodě s redakcí.

Příspěvky se přijímají v elektronické formě některého z aktuálních formátů Word jako textové soubory obsahující normalizovaný strojopis (bez vložených obrázků a zalomených sloupců).

Redakce přijímá články celoročně. Přijaté příspěvky jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky. Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů.

Příspěvky zpracované v polském jazyce jsou před publikováním přeloženy do češtiny. Polská ženská příjmení zůstávají po překladu do českého jazyka v původním nepřechýleném tvaru.

Nevyžádané rukopisy, fotografie a nosiče se nevracejí.

Rukopisy článků jsou posuzovány dvěma nezávislými recenzenty, o výsledcích recenzního řízení jsou autoři vyrozuměni prostřednictvím redakce. V případě dvou protichůdných posudků je osloven třetí nezávislý recenzent. Jména recenzentů se autorům nesdělují.

Při psaní textu je nutné respektovat následující pravidla

 • Klávesu ENTER používejte pouze k oddělení odstavců, nikoli řádků.
 • K odsazování prvního řádku odstavce nepoužívejte klávesu TAB, ani několik úhozů mezerníkem.
 • Vyvarujte se zdvojených mezer.
 • Text nijak složitě neformátujte, tzn. necentrujte titulky, neměňte velikost písma, vypněte dělení slov. Musí být vypnuty všechny funkce pro automatické odrážky a číslování, ohraničování, stínování, sloupce, mezery před odstavcem nebo za ním, dále funkce pro poznámky pod čarou, hypertextové a křížové odkazy, vkládání elektronických adres.
 • Tabulky se přijímají výhradně ve formátu MS Excel nebo jako prostý text s tabulátorovým členěním.
 • V žádném případě nevkládejte do textu obrázky, dodejte je zvlášť uložené v nějakém grafickém souboru (minimálně 300 dpi) nebo raději v klasické „papírové“ podobě.
 • Součástí je poznámkový aparát umístěný pod čarou. V textovém editoru (Word) se vkládají výhradně pomocí funkce "Vložit" - "Odkaz" - "Poznámka pod čarou".
  • Citace knihy obsahuje: příjemní, jméno, název knihy, místo vydání s rokem vydání, číslo strany, na které je odkaz (vzor: Müller, Karel: Pečeti a znaky obcí českého Těšínska. Český Těšín 1997, s. 13–14.).
  • Citace časopisu obsahuje: příjmení, jméno, název článku, název časopisu, ročník časopisu, rok vydání, číslo časopisu a číslo strany, na které je odkaz. (vzor: Al Saheb, Jan: K počátkům farnosti na Borové. Těšínsko, 47, 2004, č. 2, s. 3.)
  • Citace sborníku obsahuje: příjmení, jméno, název příspěvku, jméno editora, název sborníku, místo a rok vydání, číslo strany. (vzor: Vorel, Petr: Aristokratické svatby v Čechách a na Moravě v 16. století jako prostředek společenské komunikace a stavovské diplomacie. In: Bůžek, V. – Král, P. (edd.): Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku (= OH 8). České Budějovice 2000, s. 191–206).
 • Používejte povinné archivní zkratky vycházející z úředních názvů:
  • ZA=Zemský archiv v Opavě
  • MZA=Moravský zemský archiv v Brně
  • NA=Národní archiv v Praze
  • SOA=Státní oblastní archiv (např. SOA Třeboň)
  • SOkA=Státní okresní archiv (např. SOkA Karviná)

 

Vzor pro poznámky:

1 Müller, Karel: Pečeti a znaky obcí českého Těšínska. Český Těšín 1997, s. 13–14.

2 Moravský zemský archiv v Brně, G 2 – Nová sbírka, sign. 696/8.

3 Tamtéž, sign. 696/8b.

4 ZAO, Olomouc, fond Arcibiskupská konzistoř Olomouc (dále jen ACO), kniha č. 147, pag. 541–542, tamtéž, fond ÚŘAS, inv. č. 8950, sign. E 14/8-1, č. k. 1140.

5 Winter, Eduard: Josefismus a jeho dějiny. Praha 1945, s. 134; srov. Zlámal, Bohumil: Příručka českých církevních dějin VIII. Praha 1971, s. 80, poznámka č. 2; Medek, Václav: Cesta české a moravské církve staletími. Praha 1982, s. 270, Melmuková, Eva: Patent zvaný toleranční. Praha 1999, s. 22; volněji také Kadlec, Jaroslav: Přehled českých církevních dějin. Praha 1991, s.166–167.

6 Šopák, Pavel: Radnice ve Slezské Ostravě. Vlastivědné listy, 21, 1995, č. 1, s. 20; Šerka, Josef: Historie výstavby Nové radnice v Moravské Ostravě. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 18, 1997, s. 266.

 

Vzor pro www dokumenty:

Státní technická knihovna. Koordinační pracoviště pro PSH, Polytechnický strukturovaný heslář. [WWW dokument]

http://olc2.feld.cvut.cz/psh/psh.html (stav k 6. 11. 2000)

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout