slide6.jpg

PODÁNÍ OZNÁMENÍ DLE SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELE

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, IČ: 00305847, jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen "směrnice o ochraně oznamovatele"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný pravní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 1.  finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2.  daně z příjmů právnických osob,
 3.  předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4.  ochrany spotřebitele,
 5.  souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6.  bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7.  ochrany životního prostředí,
 8.  bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9.  radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11.  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13.  ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14.  fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

 1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.
 2. V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně spotřebitelů si Muzeum Těšínska, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

  2.1. samostatně výdělečnou činnost,
  2.2. výkon práv spojených s účastní v právnické osobě,
  2.3. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  2.4. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  2.5. správu svěřeneckého fondu,
  2.6. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

 3. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to, jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
  Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
 4. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 5. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 6. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřovánípodaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 7. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetřenípodaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné, a to nejpozději do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

 

Obsah oznámení

 • Obsahem oznámení je zejména:
  • datum podání oznámení;
  • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
  • oblast působnosti dle směrnice (viz – Oznámení, d) A–N);
  • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa; 
  • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

 

Způsob podání oznámení
Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 • ústně (osobně) v budově ředitelství Muzea Těšínska na adrese: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 • písemně v sekretariátu Muzea Těšínska, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT";
 • telefonicky prostřednictvím telefonních čísel níže uvedených příslušných osob, a to v pondělí až pátek v době od 9:00 do 13:00 hodin.
 • elektronicky na e‑mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozn.: v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.

 

Příslušné osoby
Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Muzea Těšínska, p. o. jsou stanoveny dvě příslušné osoby, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

 • David Durczok, tel.: 732 264 058
 • Miluše Farkasová, tel.: 602 542 783

 

Edukační programy jsou doprovodné aktivity ke stálým expozicím i krátkodobým výstavám vedené muzejním pedagogem (případně oborného pracovníka – historika, přírodovědce, etnografa aj.), které vytváříme pro školní výpravy v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Tradiční školní výuku doplňují o prvky objektového vyučování, kritického myšlení a regionální učivo. „Nutí“ děti aktivně se zapojit, přemýšlet, bádat a hlavně učit se hrou.

Co je potřeba udělat, abyste mohli absolvovat edukační program?
Objednat se na telefonním čísle +420 593 033 094 nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., uveďte název programu, název školy, ročník, počet žáků/studentů, termín (popřípadě více termínů pro případ, že bude Váš preferovaný termín obsazen) a kontakt. 

Jak bude edukační program probíhat?
Dětem, prosím, vysvětlete, proč jdou do muzea a co je tam čeká. Seznamte je s názvem i obsahem edukačního programu i tím, že se jim po celou dobu bude věnovat muzejní pedagog, ba co víc, bude po nich něco chtít.

Důležité informace
Počítejte s tím, že uvedená délka programu je čistý čas, který s dětmi v muzeu strávíte, není do něj započítána přestávka ani příprava na program, tzn. odložení si svršků v šatně, návštěva WC apod. Prosíme, dbejte na dochvilnost a přijde alespoň s 15 minutovým předstihem, abyste si stihli v klidu zakoupit vstupenky a absolvovali výše uvedené – šatna, WC, případně svačina. Pokud není výslovně uvedeno, materiál a vše potřebné je k dispozici, není nutné s sebou cokoli nosit.

Jaká je cena?
Cena edukačních programů je 40 Kč za žáka (20 Kč MŠ), pedagogický doprovod má vstup zdarma.

 

Muzeum trojmezí Velikonoční tvoření pro MŠ A ZŠMuzeum Těšínska virtuálně
Tímto se uvádí, že projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

Prohlídky pro veřejnost

 Dospělí  Děti 6–15 let, studenti do 26 let, ISIC, ITIC, IYTC  Důchodci (65+), ZTP  Rodinné vstupné 
Expozice + výstava   80 Kč 40 Kč 40 Kč 160 Kč
Přednáška 40 Kč 20 Kč 20 Kč -
Akce 40 Kč 20 Kč 20 Kč -


Prohlídky pro školy

  ZŠ a SŠ/ 1 žák          MŠ/ 1 dítě      
Edukační program 40 Kč   20 Kč
Přednáška 40 Kč  20 Kč
Akce 60 Kč 40 Kč

 

Bezplatné vstupné
- děti do 6 let
- členové AMG, ICOM
- pedagogický doprovod – 1 osoba na 10 dětí
- doprovod ZTP/P 
- KMT
- VIP
- novináři
- zaměstnanci KÚ MSK po předložení průkazu nebo slevového kupónu

Senior pas 55+ - sleva 10 % ze základního vstupného
Rodinný pas - sleva 10 % z rodinného vstupného
Těšínské Slezsko Region Card - sleva 50% ze základního vstupného

Fotografování, filmování (bez blesku) - zdarma

 

Muzeum Protestantyzmu w Kościele Jezusowym
pl. Kościelny 6, boční vchod
19:00–24:00 stálá expozice; prezentace ex libris Jiřího Třanovského a jedinečné tvorby Jana Amose Komenského k 430. výročí narození obou osobností
19:15, 20:00, 21:00, 22:00 Joanna Lazar-Chmielowska a Wojciech Wantulok – hra na varhany

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. Regera 6
19:00 zahájení 13. Těšínské muzejní noci – dělová salva Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego, další v 20:00, 21:00, 22:00, Park Pokoju
19:15–24:00 „Na skrzyżowaniu dziejów i kultur” (Na křižovatce dějin a kultur) – stálá expozice; Józef Piłsudski a arcivévoda Evžen – modely navržené Janem Raszkou; nádraží z LEGA;
starodávná hudba v Larischově paláci
20:15, 21:15, 22:15, 23:15 Tajemství „Orlątka” – ukázka, Egyptský sál
„Wałka 1942 – współczesność i pamięć” (Wałka 1942 – současnost a paměť), výstava, Galeria Wystaw Czasowych
„Plebiscyt 1920 / Plebiscit 1920”, výstava ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Římský sál

Wielkomorawska Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Leszy”
Park Pokoju u Muzea Śląska Cieszyńskiego
19:30–21:00 ukázky středověkého kovářství a setkání se slovanskými obchodníky s otroky

Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich
ul. Frysztacka 2
19:00–24:00 stálá expozice s ukázkami atrakcí pro nadšence novodobé historie
20:00 „Broń czarnoprochowa od Powstania Kościuszkowskiego do Powstania Styczniowego” (Palné zbraně od Kościuszkova povstání po Lednové povstání) – výklad Wojciecha Jasioka s ukázkami
21:00 „Bagnety Wojska Polskiego 1914–1939” (Bajonety polské armády 1914–1939) – ukázky sbírek Jarosłava Maliny

Izba Cieszyńskich Mistrzów
Stary Targ 2
19:00–24:00 Mistři starých řemesel – ukázky

Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46, rezervace v čítárně nebo na tel. +48 33 851 38 42
19:00–24:00 Noc s knězem Leopoldem Janem Šeršníkem; návštěva knihovny; ukázka miniaturní modlitební knížky těšínské kněžny Alžběty Lukrécie a dalších předmětů z těšínských sbírek; multimediální projekce; historická soutěž o ceny; aktivity a hry pro děti o zajímavé ceny; nakladatelství Książnicy Cieszyńskiej
19:30, 21:00 „Białe kruki z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika” (Unikátní knižní tisky z knihovny kněze Leopolda Jana Šeršníka) – prohlídka výstavy s kurátorem (nutná rezervace)
20:00, 22:00 ukázky konzervace knih (nutná rezervace)

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
ul. Mennicza 46, 2. patro
19:00–24:00 výstavy: „Był sobie dokument…” (Byl jednou jeden dokument…) a „Rzuć wszystko, jedź w góry” (Zanech všeho, jeď na hory) – horská turistika v archivech; „Podróże dalekie i bliskie utrwalone na dawnych fotografiach i pocztówkach” (Výpravy dlouhé i krátké zachycené na starých fotografiích a pohlednicích) – multimediální projekce; návštěva archivního skladu; dětský koutek

Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3 abc
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 procházka po okolí Hradního vrchu, sraz u pomníku Jana Kubisze, skupiny do 10 osob (nutná rezervace)
18:00–21:00 Magický Ekopapír – workshopy vede Spółdzielnia Socjalna OFKA i ASK UŚ Cieszyn, nádvoří
19:00–24:00
Na Holasickém hradišti – ukázky historické rekonstrukce, nádvoří
Graduation Projects 2022 – komentovaná prohlídka výstavy, budova A
Piastovská věž a hradní kaple sv. Mikuláše a sv. Václava
Světelná komnata – selfie art room, budova B
19:00–22:00 Tvorba vlastních iniciál – výtvarné dílny, budova B
21:00–22:00 Rekonstrukce v historii, historie v rekonstrukci – přednáška Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Gołęszyce”, budova B
22:00–24:00 Tajemství Hradního vrchu pod rouškou noci – vycházka, sraz před PIT Zamek Cieszyn

Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie
pl. Londzina 1
20:00, 21:00, 22:00, 23:00 archiv a knihovna – komentovaná prohlídka, skupiny do 15 osob, sraz před kostelem (nutné ochranné roušky či respirátory)

Muzeum Sióstr Boromeuszek
ul. Górny Rynek 6 (vchod z ul. Wyższa Brama)
19:00, 20:00 Kaple svaté Rodiny a Muzeum sester boromejek – komentovaná prohlídka, skupiny do 30 osob

Teatr im. Adama Mickiewicza
Plac Teatralny 1
19:00, 21:00 prohlídka divadla – historie objektu, prezentace mechanických jevištních zařízení a protipožární ochrany, skupiny do 50 osob 

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
19:00, 20:00, 21:00 „3x Dorman”: „Kaczka i Hamlet”, „Młynek do kawy”, „Konik” – přehlídka studentské dramaticko-pedagogické experimentální tvorby, Muzeum Drukarstwa, ul. Głęboka 50
19:00–24:00 Noc animátorské kreativity – ukázky, umělecko-animační workshopy, Park Pokoju u Muzea Śląska Cieszyńskiego

Urząd Miejski
Rynek 1
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00 Zasedací místnost na radnici – prohlídka s průvodcem

Koło Przewodników PTTK w Cieszynie
19:00 Řemesla a průmysl na obou stranách Olzy/Olše – vycházka s průvodcem, sraz u pomníku těšínské Niké, náměstí sv. Melichara Grodeckého

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
Rynek 12
12:00–22:00 „Fauna i zmora” (Fauna a zhouba) Paulina Poczęta – výstava, Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12
12:00–22:00 „Między Wschodem a Zachodem” (Mezi Východem a Západem) – ikony a obrazy Jerzego Wojtowicze, výstava, Galeria Ceglana
18:00–22:00 Noc v Centru Folkloru Těšínského Slezska – prohlídka expozice, workshopy, lidová hudba, Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego
Noc Otevřených Ateliérů – ateliéry malby, kresby, keramiky a fotografie COK
Výtvarné dílny se studenty Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Cieszynie, konferenční sál COK
19:00–21:00 návštěva soudruha Gierka v Cieszynie v 70. letech a oslavy pohraniční stráže na náměstí v letech osmdesátých – filmová projekce, hlediště, do 150 osob

Biblioteka Miejska w Cieszynie
ul. Głęboka 15
18:0020:00 burza přečtených knih (pro děti), přízemí 
18:00–23:00 burza použitých knih, 1. patro
„Výrobna (při) soumraku” – dílničky pro děti, přízemí 

ZHP Hufiec Ziemi Cieszyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 2

19:00–01:00 výstavy: stálá expozice tradiční jizby; „90-lecie tragedii w Cierlicku” (90. výročí tragédie v Těrlicku), „95 lat hymnu Polskiego” (95. výročí polské hymny), Instruktorzy, którzy odeszli na wieczną wartę” (Instruktoři, kteří odešli na věčnou stráž)

Browar Zamkowy Cieszyn
ul. Dojazdowa 2
19:00–24:00 prohlídka pivovaru: varna, sklepy, ledový tunel, Jizba pivovarů s historií pivovarnictví, vstup přední bránou na Hradním vrchu

Muzeum Drukarstwa
ul. Głęboka 50
19:00–24:00 návštěva muzea a galerie „Przystanek Grafika”

Café Muzeum
ul. Regera 6
Císařský dezert v historickém interiéru bývalé zámecké konírny

Historická budova Muzea Těšínska, www.muzeumct.cz, Hlavní třída 115/15, 18:00–24:00
Muzejní noc bude zahájena v 18 hodin před hlavním vchodem do Historické budovy Muzea Těšínska zdravicí zástupce organizace a symbolickým výstřelem z repliky historického děla, poté vystoupí Folklorní soubor Slezan. Celá budova i dvůr se budou hemžit řemeslníky a živnostníky provozující svůj um v 17.–19. století. Tradiční řemesla, zvyky a obyčeje spojené se salašnickým hospodařením představí Spolek Koliba, užitkovou keramiku volně točenou z ruky na hrnčířském kruhu předvede keramička Ivona Davidová, jejíž motivy jsou inspirovány zdejší přírodou a tradicemi slezských horalů a navazují na bohatou hrnčířskou tradici v Jablunkově, nejvýchodnějším městě ČR. Pokračovatel čtvrté generace drátenického řemesla v rodině Hozáků, dráteník Róbert Hozák, návštěvníky zasvětí do unikátní technologie založené na ručním tvarování, vázání a splétání kovových vláken bez svařování či pájení. Nebude chybět ani prezentace řezbářského řemesla v podání Klementa Brokeše či ukázka zdobení tradičních perníčků (U perníkářky). Ručně malovanou keramiku ve stylu majoliky 16. a 17. století podle dochovaných vzorů vystaví The Pottery Paintress Wandering shop s Helenou Pecháčkovou. O šití dokonalých replik historických oděvů z období raného novověku nemůže hovořit nikdo jiný než Łomnicki – Krawiectwo Historyczne, který s sebou přiveze celou dílnu. Doplní jej Jan a Adam Ledwońovi (Warsztat po Dziadku), švec a tobolečník/rukavičník, zabývající se ručním šitím z kůže. Pracownia alchemika (Michal Szymański) představí první rekonstrukci lékárny a alchymistické dílny z raného novověku ve střední Evropě, Studio Bez Kliky zase černé tiskařské řemeslo v jeho nejčernější formě. Mohlo by se zdát, že už je toho dost, ale v programu nesmí chybět ani obuvník Slawek Rokita, který návštěvníky zasvětí do tajů šití koletů – pánských kaftanů nošených v 17.–18. století, a zbrojíř a švadlena ze Stowarzyszenie Kondotier. Pomyslnou řemeslnou uličku uzavře flétnař a ponocný (U člověka).
Součástí programu budou komentované prohlídky jednotlivých částí expozice Příběh Těšínského Slezska, individuální prohlídka výstavy Říční krajina Těšínska a její proměny, prohlídka Muzejní knihovny a studovny Silesia včetně běžně nepřístupného depozitáře v podzemí, vystoupení Folklorního souboru Slezan a žáků Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně či poslech všech osmi písní orchestrionu Dalibor. Budeme razit mince těšínského knížete Adama Václava a na památku si návštěvníci mohou odnést tematickou fotografii pořízenou v naší fotobudce.

Městská knihovna Český Těšín, www.knihovnatesin.cz, ul. Ostravská, 18:00–22:00
Návštěvníci se mohou zúčastnit netradiční večerní prohlídky knihovny a zjistit, co dělají knížky v noci.

Kavárna a Čítárna Avion, https://www.knihovnatesin.cz/avion/, 18:00–22:00
Zažijte jedinečnou atmosféru prvorepublikové kavárny Avion, k šálku lahodné kávy nebo k džbánku voňavého čaje si dejte chutný zákusek. V čase 19:00–21:00 koncert kapely Czymuni.

Turistické informační centrum MOST, https://www.ic-tesin.cz/, 18:00–22:00
Informuje o aktuálním dění na obou stranách řeky Olše.

Těšínské divadlo, https://www.tdivadlo.cz/, 18:00–22:00
Komentované prohlídky divadla (šatny, zákulisí, jeviště, dilen, kde se vyrábějí kulisy, kostýmy, paruky, propagace), kavárna, fotokoutek, setkání s řezbářem loutek, ukázky modelů jevištních návrhů, český i polský průvodce. Doporučujeme rezervaci na www.tdivadlo.cz/program

Radnice, https://www.tesin.cz/, 18:00–22:00
Dominantou náměstí ČSA je budova radnice, postavená v letech 1928–1929 firmou Eugena Fuldy. Pozemek darovala městu Jana Tetlová, jejíž chalupa z roku 1830 stála uprostřed nového náměstí ještě roku 1932. Půdorys domu je na náměstí dodnes vyznačen. Prohlídka interiéru radnice s úvodním komentářem historičky Lenky Novákové.

Náměstí ČSA 
Panelová výstava Muzeum jde ulic Moravskoslezského kraje

Evangelický kostel Na Nivách, http://niwy.sceav.cz/,  18:00–21:00

Diakonické a vzdělávací centrum, https://www.slezskadiakonie.cz/, 18:00–24:00
Na historii protestantismu, vliv totalitního systému na církev, ale také na vývoj sociálních služeb Slezské diakonie lze nahlédnout prostřednictvím malého muzea, 
komentované prohlídky v každou celou hodinu, poslední ve 23:00

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, https://www.farnosttesin.cz/
19:00 přednáška historika Davida Pindura: Světec z Těšína – Melichar Grodecký

SDH Český Těšín – Město, Masarykovy sady, 18:00–21:00
Komentovaná prohlídka hasičské zbrojnice, výjezdových vozů a další techniky, děti si mohou vyzkoušet hašení vodou

Původní budova Prochaskovy tiskárny, https://www.finidr.cz/aktuality/tiskarska-tradice-pokracuje/, ul. Štefánikova, 18:00–20:00, komentované prohlídky
Nejstarším nositelem tiskařské tradice v Českém Těšíně je Těšínská tiskárna, v minulosti známá jako Prochaskova tiskárna, dnes součástí Finidru, jednoho z největších výrobců knih ve střední Evropě. Nenechte si ujít příležitost nahlédnout do míst, kde knihy vznikají. Komentované prohlídky, rezervace na tel. 558 711 866.

Muzejní noc 2022, 18–24 hod
VSTUP ZDARMA


Muzejní noc bude zahájena v 18 hodin před hlavním vchodem do Historické budovy Muzea Těšínska zdravicí zástupce organizace a symbolickým výstřelem z repliky historického děla, poté vystoupí Folklorní soubor Slezan. Celá budova i dvůr se budou hemžit řemeslníky a živnostníky provozující svůj um v 17.–19. století. Tradiční řemesla, zvyky a obyčeje spojené se salašnickým hospodařením představí Spolek Koliba, užitkovou keramiku volně točenou z ruky na hrnčířském kruhu předvede keramička Ivona Davidová, jejíž motivy jsou inspirovány zdejší přírodou a tradicemi slezských horalů a navazují na bohatou hrnčířskou tradici v Jablunkově, nejvýchodnějším městě ČR. Pokračovatel čtvrté generace drátenického řemesla v rodině Hozáků, dráteník Róbert Hozák, návštěvníky zasvětí do unikátní technologie založené na ručním tvarování, vázání a splétání kovových vláken bez svařování či pájení. Nebude chybět ani prezentace řezbářského řemesla v podání Klementa Brokeše či ukázka zdobení tradičních perníčků (U perníkářky). Ručně malovanou keramiku ve stylu majoliky 16. a 17. století podle dochovaných vzorů vystaví The Pottery Paintress Wandering shop s Helenou Pecháčkovou. O šití dokonalých replik historických oděvů z období raného novověku nemůže hovořit nikdo jiný než Łomnicki – Krawiectwo Historyczne, který s sebou přiveze celou dílnu. Doplní jej Jan a Adam Ledwońovi (Warsztat po Dziadku), švec a tobolečník/rukavičník, zabývající se ručním šitím z kůže. Pracownia alchemika (Michal Szymański) představí první rekonstrukci lékárny a alchymistické dílny z raného novověku ve střední Evropě, Studio Bez Kliky zase černé tiskařské řemeslo v jeho nejčernější formě. Mohlo by se zdát, že už je toho dost, ale v programu nesmí chybět ani obuvník Slawek Rokita, který návštěvníky zasvětí do tajů šití koletů – pánských kaftanů nošených v 17.–18. století, a zbrojíř a švadlena ze Stowarzyszenie Kondotier. Pomyslnou řemeslnou uličku uzavře flétnař a ponocný (U člověka).

Součástí programu budou komentované prohlídky jednotlivých částí expozice Příběh Těšínského Slezska, individuální prohlídka výstavy Říční krajina Těšínska a její proměny, prohlídka Muzejní knihovny a studovny Silesia včetně běžně nepřístupného depozitáře v podzemí, vystoupení Folklorního souboru Slezan a žáků Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně či poslech všech osmi písní orchestrionu Dalibor. Budeme razit mince těšínského knížete Adama Václava a na památku si návštěvníci mohou odnést tematickou fotografii pořízenou v naší fotobudce.

 

18:00                    zahájení Muzejní noci slavnostním výstřelem z repliky historického děla, vystoupení Folklorního souboru Slezan

18:10–24:00         Spolek Koliba – zachovávání tradičních řemesel a zvyků a obyčejů spojených se salašnickým hospodařením

                               Ivona Davidová – keramička, výrobky volně točené z ruky na hrnčířském kruhu, motivy inspirovány přírodou a tradicemi slezských horalů

                               Róbert Hozák – dráteník, unikátní technologie založená na ručním tvarování, vázání a splétání kovových vláken bez svařování či pájení

                               Klement Brokeš – řezbář, od misek a lžic až po betlémy s vůní lipového dřeva

                               U pernikářky – tradiční české perníčky, nešizené a s láskou pečené

                               The Pottery Paintress Wandering shop – Helena Pecháčková, ručně malovaná keramika ve stylu majoliky 16. a 17. století

                               Łomnicki – Krawiectwo Historyczne – krejčovská dílna, šití dokonalých replik historických oděvů z období raného novověku

                               Warsztat po Dziadku – Jan a Adam Ledwońovi, švec a tobolečník/ rukavičník, ruční šití z kůže

                               Pracownia alchemika – Michał Szymański, první rekonstrukce lékárny a alchymistické dílny z raného novověku ve střední Evropě

                               Studio Bez Kliky – černé tiskařské řemeslo v jeho nejčernější podobě

                               Sławek Rokita – obuvník, šití koletů (pánských kaftanů nošených v 17.–18. století)

                               Stowarzyszenie Kondotier – Maciej Kasprzycki, Urszula Wesołowska-Kasprzycka, zbrojíř a švadlena

                              Folklorní soubor Slezan – tance, písně a zvyky z oblasti Těšínského Slezska

                               U člověka – ponocný s rohem ohlásí nejen půlnoc        

                               Ražba třígroše těšínského knížete Adama Václava z roku 1596          

                              Fotobudka – památeční fotografie z Muzejní noci pro všechny návštěvníky

18:00–20:00        vystoupení žáků Základní umělecké školy Pavla Kalety (v části expozice věnované kavárně Avion)

18:00–22:00         prohlídka Muzejní knihovny a studovny Silesia včetně běžně nepřístupného depozitáře v podzemí

Orchestrion neboli moderní jukebox: hrajeme v 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20

Komentované prohlídky expozice: Hornictví (19:00), Těšínští Piastovci (20:00), Průmyslový rozvoj a Josef Božek (21:00), Těšínsko v moderní době (22:00)

 

 

Změna programu vyhrazena

 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), Asociace krajů České republiky, Moravskoslezský kraj, Město Český Těšín a Muzeum Těšínska

za finanční podpory Ministerstva kultury

20. května 2022 od 14.00 hodin v prostorách Kulturního a společenského střediska „Střelnice“

u příležitosti Mezinárodního dne muzeí

Národní zahájení 18. ročníku Festivalu muzejních nocí

 

Kulturní a společenské středisko Střelnice, Střelniční 256/1, Český Těšín (vstup pouze pro zvané hosty / moderátor akce Radek Erben):

 • 13:00–14:00    Registrace, občerstvení
 • 14:00               Národní zahájení 18. ročníku Festivalu muzejních nocí
 • 14:00–14:15     Vystoupení folklorního souboru Slezanek
 • 14:15–14:45     Úvodní slovo, přivítání hostů, projevy
 • 14:45–15:00    Vystoupení folklorního souboru Slezan
 • 15:00–15:30    Prezentace oceněných projektů jubilejního XX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
 • 15:30–15:45    Ukázka horalského tance ověnžok zapsaného do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury MSK
 • 15:45–17:30    Pohoštění
                          Projekce časosběrného snímku – rekonstrukce Historické budovy a vznik expozice Příběh Těšínského Slezska
                          Prohlídka výstavy Obrazy – Kristýna Krutilová

 

Historická budova Muzea Těšínska, Hlavní třída 115/15, Český Těšín

 • od 16:00         Individuální prohlídka muzea, výstavy a expozice Příběh Těšínského Slezska
                          (2. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2020)
 • 16:45               Říční krajina Těšínska a její proměny – komentovaná prohlídka autorkou výstavy
 • 17:00, 17:15     Expozice ve 45 minutách – komentovaná prohlídka autory expozice
 • 18:00               Zahájení Muzejní noci

Příběh Těšínského Slezska
V objektu, zpřístupněném veřejnosti v červnu 2020, se nachází moderní muzejní expozice představující vývoj Těšínského Slezska od dob prehistorických po nedávnou minulost. Je koncipována jako procházka dějinami tohoto území s cílem přiblížit rovněž krajinu, v níž se vše odehrávalo. Na pěti podlažích se návštěvníci mají možnost prostřednictvím více než 1 200 exponátů seznámit s minulostí specifického regionu, jeho bohatou hmotnou kulturou a rozmanitou přírodou.
A nejen to. Celá expozice je doplněná řadou multimediálních prvků – animacemi, projekcemi, zvukovými efekty či dotykovými monitory –, které celkový vjem dotváří a umocňují.

Říční krajina Těšínska a její proměny
Výstava je věnována dvěma dominantním řekám na Těšínsku – Olši a Ostravici a jejich přítokům. Obě stanovují hranici české části Těšínského Slezska, Olše odděluje nemalou částí svého toku české Těšínsko od polské části Těšínska a tvoří tak státní hranici mezi Českou republikou a Polskou republikou, zatímco koryto řeky Ostravice představuje historickou hranici s územím Moravy. Výstava představuje jejich příběh od počátku, kdy byly formovány čistě přírodními procesy, až do současnosti, kdy je jejich charakter z velké části pozměněn člověkem. Pozornost je zaměřena na přírodu i historii řek a říční krajiny. Návštěvníci se seznámí s chráněnými maloplošnými územími, konkrétními živočišnými a rostlinnými druhy obývajícími řeku či její břehy, s geologickým podložím řek nebo s antropogenními zásahy na řekách provedenými v minulosti a jejich vlivem na dnešní krajinu. Poznejte jedinečné přírodní fenomény těšínských řek. Součástí výstavy jsou dermoplastické preparáty, geologické exponáty a interaktivní prvky.

 

Možnosti ubytování v Českém Těšíně a okolí 

 

 

 ROČNÍK 2001

Tesinsko 2001 1 obalka menší    Tesinsko 2001 2 obalka    Tesinsko 2001 3 obalka    Tesinsko 2001 4 obalka

ROČNÍK 2002

Tesinsko 2002 1 obalka    Tesinsko 2002 2 obalka    Tesinsko 2002 3 obalka    Tesinsko 2002 4 obalka

ROČNÍK 2003

Tesinsko 2003 1 obalka    Tesinsko 2003 2 obalka    Tesinsko 2003 3 obalka    Tesinsko 2003 4 obalka

ROČNÍK 2004

Tesinsko 2004 1 obalka    Tesinsko 2004 2 obalka    Tesinsko 2004 3 obalka    Tesinsko 2004 4 obalka

ROČNÍK 2005

Tesinsko 2005 1 obalka    Tesinsko 2005 2 obalka    Tesinsko 2005 3 obalka    Tesinsko 2005 4 obalka

ROČNÍK 2006

Tesinsko 2006 1 obalka    Tesinsko 2006 2 obalka    Tesinsko 2006 3 obalka    Tesinsko 2006 4 obalka

ROČNÍK 2007

Tesinsko 2007 1 obalka    Tesinsko 2007 2 obalka    Tesinsko 2007 3 obalka    Tesinsko 2007 4 obalka

ROČNÍK 2008

Tesinsko 2008 1 obalka    Tesinsko 2008 2 obalka    Tesinsko 2008 3 obalka    Tesinsko 2008 4 obalka

 ROČNÍK 2009

Tesinsko 2009 1 obalka    Tesinsko 2009 2 obalka    Tesinsko 2009 3 obalka    Tesinsko 2009 4 obalka

ROČNÍK 2010

Tesinsko 2010 1 obalka    Tesinsko 2010 2 obalka    Tesinsko 2010 3 obalka    Tesinsko 2010 4 obalka

ROČNÍK 2011

Tesinsko 2011 1 obalka    Tesinsko 2011 2 obalka    Tesinsko 2011 3 obalka    Tesinsko 2011 4 obalka

ROČNÍK 2012

Tesinsko 2012 1 obalka    Tesinsko 2012 2 obalka    Tesinsko 2012 3 obalka    Tesinsko 2012 4 obalka

ROČNÍK 2013

Tesinsko 2013 1 obalka    Tesinsko 2013 2 obalka    Tesinsko 2013 3 obalka    Tesinsko 2013 4 obalka

ROČNÍK 2014

Tesinsko 2014 1 obalka    Tesinsko 2014 2 obalka    Tesinsko 2014 3 obalka    Tesinsko 2014 4 obalka

Obsahy časopisu Těšínsko od 2007

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 66 • 2023 • ČÍSLO 2

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Dřevěný kostel sv. Michaela archanděla v obci Řepiště ve světle nedávných průzkumů a jeho památková obnova | Jana Koudelová – Tomáš Nitra – Romana Rosová

[29] První frýdecká parní pekárna | Křížová cesta rodiny Kohutovy 20. stoletím | Miloš Habrnál

[69] Aktivity „Slezského odboje“ před polskými soudy v letech 1938–1939 | Petr Častulík – Rudolf Žáček

MATERIÁLY

[83] „Za zvuku děl a letadel jsem šel rychle k domovu…“ | Deníkové záznamy Bronislava Kielara z období druhé světové války | Lenka Nováková

[101] Vertebratofauna údolí řeky Ostravice (úsek vodní nádrž Šance – Hodoňovice) | Jana Glombová – Kateřina Janová – Vendula Zbytovská

ROZMANITOSTI

[113] O vytvoření pečeti vsi Mnich | Příspěvek k venkovské sfragistice Těšínska | Jan Paweł Borowski

[120] Jiří Walach (1755–1822) z Komorní Lhotky | Fojtův syn, kovář a zprostředkovatel tolerance | Vlastimil Ciesar

[135] Spor Jaroslava Kvapila s Františkem Sokolem Tůmou | Milan Palák

[142] Pedagog František Pražák na Těšínsku | K dějinám českých škol v Návsí v období první republiky | Ilona Pavelková

[149] Městská knihovna ve Frýdku-Místku slaví 100 let | Taťána Antošová – Dagmar Rumianová

[160] Oslavy 150 let odborného školství na Těšínsku a 10. výročí dnešní Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně | Pavel Cieslar

[164] Terry Haass (1923–2016) | Gina Renotière

[168] Dejiny Čadce a okolia – nová expozícia Kysuckého múzea | Tomáš Adamčík

[171] Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu desetiletý | Romana Rosová – Martin Strakoš

[178] Jubilující Jiřina Veselská | Petr Liďák

[180] K životnímu jubileu Wiesławy Branné | Ilona Pavelková

[183] Historik Dan Gawrecki osmdesátiletý | Rudolf Žáček

Z NOVÉ LITERATURY (NEJEN) O TĚŠÍNSKU

[185] Nováková, Lenka – Pindur, David – Wawreczka, Henryk a kol.: Bílá, Ostravice, Staré Hamry. Minulostí beskydských obcí | Ondřej Haničák

[187] Mikulová, Zuzana: 180. výročí polské evangelické školy. 100. výročí české školy. Nýdek / 180. rocznica polskiej szkoły ewangielickiej. 100. rocznica czeskiej szkoły. Nydek | David Pindur

 

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 66 • 2023 • ČÍSLO 1

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Osobnosti těšínského dějepisectví VIII | Leopold Jan Šeršník | Janusz Spyra

[17] Prof. MUDr. Karel Šulc (1872–1952) | Zapomenutá kapitola michálkovické historie | Robert Musialek

[25] Jak jsme na tom | Výsledky sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021 v Moravskoslezském kraji v celorepublikovém kontextu | Ludmila Nesládková

MATERIÁLY

[39] Kresby z Těšínska v denících Henrietty Silva Tarouca-Unwerth, rozené Skrbenské z Hříště (1824–1890) | Lenka Nováková

ROZMANITOSTI

[65] Muzeum Těšínska v roce 2022 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[83] Z dokumentační činnosti Regionálního pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu při Muzeu Těšínska | Monika Kupková

[87] „Po setmění…“ Tak trochu jiná výstava | Jana Glombová – Daniela Podstawková

[89] Mapový portál KARVINSKO ve stopách času | Marek Trojak

[99] Nový paleontologický nález v meandrech řeky Odry | Martina Uhlářová

[101] Grunow – odlehlá část vlastnictví barona Jiřího Fridricha Bludovského z Dolních Bludovic (1655–1730) | Jan Paweł Borowski

[109] K odhalení pamětní desky připomínající 190. výročí úmrtí knížete Jana Nepomuka Sułkowského v Terezíně | Grzegorz Madej

[118] Připomínka 130. výročí narození Jana Železného, významného pedagoga a matičního aktivisty v Bystřici | Petr Majer

[121] Pamětní deska rotného (pplk. in memoriam) Pavla Tofla v Janovicích-Bystrém | Petr Majer

[125] Věrná historii Slezska | K životnímu jubileu Ireny Korbelářové | David Pindur

[128] ThDr. Herbert Patzelt, B. D., STM (1925–2023) | Marek Říčan

[131] Za PhDr. Jaromírem Kalusem | Karel Müller

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[135] Acta Musei Beskidensis, tom. 11, 2021 | Jana Glombová

[136] Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 28, 2021, č. 1–2 | Jana Glombová

[137] Jež, Radim – Nováková, Lenka – Pindur, David a kolektiv: Vratimov. Jedno město, dva příběhy | Andrea Pokludová

[139] Lisník, Lukáš – Hruboš, Jan: Dobratice. Kapitoly z dějin slezské obce | David Pindur

[142] Koudelová, Jana – Nitra, Tomáš – Rosová, Romana: Dřevěné stavitelství Palkovic a Myslíku | Lenka Nováková

 

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 65 • 2022 • ČÍSLO 2

ČLÁNKY A STUDIE

[1] „Zadarmo vam tu žaden vašich děti učit nebude“ | Školství ve Starých Hamrech do konce první světové války | David Pindur

[37] „Náš starosta je mrtev!“ | Reflexe úmrtí těšínského starosty Johanna Demela Ritter von Elswehr v dobovém tisku | Michal Valeček

[51] Pplk. František Žebrák | 130 let od narození legionáře, armádního důstojníka a bojovníka proti nacismu | Robert Musialek

MATERIÁLY

[65] Archeologický výzkum Knížecího domu v Jablunkově | Ke stavebním proměnám objektu a poznání každodennosti novověké domácnosti | Martina Uhlářová

ROZMANITOSTI

[89] Proměny a revitalizace parku u baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku | Jana Glombová

[102] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Plzák španělský (Arion vulgaris) Moquin-Tandon, 1855 | Daniela Podstawková

[106] Bohumil Pavlok (1922–2002) | Dvě výročí jednoho autora | Jan Kukučka

[117] Drahomír Kondělka a jeho podíl na poznání avifauny Ostravské pánve a Západních Karpat | Jiří J. Hudeček

[126] Škola Komenského v Karviné slaví 100 let | Andrea Kittnerová

[129] Cimbálová muzika Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí oslavila 50 let | Monika Kupková – Aleš Jílek

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[131] Garbová, Tereza a kol.: Beskydy. Příroda a lidé | Jana Glombová

[132] Tkáčiková, Jana – Hrabovský, Stanislav: Tajemství květeny hradu Hukvaldy | Daniela Podstawková

[133] Roy, James Alexander: Pole and Czech in Silesia | Martin Krůl

[134] Kolář, Ondřej (ed.): Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989 / Borders and Border Regions in Central Europe 1918–1989 | Martin Krůl

[136] Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 17 | David Pindur

 

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 65 • 2022 • ČÍSLO 1

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Jonáš Nigrini – exulant mnoha tváří | Thomas G. Roth

[25] Nástin vývoje kulturní krajiny české části Těšínska před průmyslovým rozvojem | Nela Žihalová

[39] K historii hostince Harenda v Dobraticích (Bukovicích) | Lukáš Lisník

MATERIÁLY

[59] Těšínské knížecí panství z pohledu dvou urbariálních sumářů z let 1567 a 1594 | Radim Jež

ROZMANITOSTI

[97] Muzeum Těšínska v roce 2021| Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[111] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Borovice vejmutovka (Pinus strobus L.)  | Daniela Podstawková

[114] Sto let od vzniku Polské společnosti turisticko-sportovní „Beskid Śląski“ v České republice | Halina Twardzik

[117] Mezinárodní sympozia Frýdlantský umělecký smalt 1999–2014 | Karel Bogar

[124] Před 50 lety zemřel prof. Ing. Josef Hlisnikovský | Jiří Hlisnikovský

[126] Devadesátiny skladatele kompozice | Piotr Horzyk

[129] František Vaníček (1933–2021) – ohlédnutí za životem jednoho člověka | Vlasta Krautová

[131] Folklorista a pedagog Boleslav Slováček | Lucie Kaminská

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[135] Acta Musei Beskidensis, tom. 10, 2018 | Jana Glombová

[136] Stanovský, Jiří – Boža, Petr – Koloničný, Lubomír – Roháčová, Magdaléna: Nosatcovití brouci Slezska (severovýchodní Moravy) / Weevil beetles of Silesia (northeastern Moravia) | Jana Glombová

[137] Hruboš, Jan: Janovice v proměnách věků | Andrea Pokludová

[139] Krůl, Martin: Šance v Mostech u Jablunkova. Obrana slezské hranice v průběhu staletí | Jan Hruboš

[140] Jež, Radim – Pavelková, Ilona: Století českého školství v Jablunkově s nástinem vývoje vzdělanosti od počátku k dnešku | Radek Lipovski

[142] Dolejší, Kateřina – Haničák, Ondřej (edd.): Modestia est signum sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe | Kristýna Kirschnerová

 

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 64 • 2021 • ČÍSLO 2

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Osobnosti těšínského dějepisectví VII | Katoličtí dějepisci | Janusz Spyra

[15] Z historie dřevěného kostela Panny Marie, Pomocnice křesťanů, na Gruni | Ke 130. výročí | David Pindur

[45] Fryštátský občan Eugen Linzer | Příspěvek k dějinám německého obyvatelstva na Těšínsku | Agáta Kravčíková

[67] Těžké začátky gymnázia v Českém Těšíně v prvorepublikovém období | Lukáš Lisník

MATERIÁLY

[87] Malíř beskydské krajiny Leopold Parma ve vzpomínkách svých přátel | Petr Juřák

ROZMANITOSTI

[99] Bohuslav Růžička – pokračovatel vědeckého díla Joachima Barranda | Petr Kašing

[103] Ota Žabka (1920–2011), lidový zpěvák z Návsí | Monika Kupková

[110] Ke 40. výročí dětského folklorního souboru Grunik | Zuzana Švébišová

[112] Umělecká cesta Józefa Dronga | Návštěva v ateliéru | Karel Bogar

[116] Mezinárodní sochařská sympozia Landek/Těrlicko | Lenka Nováková

[120] Galerie Věž v letech 2016–2020 | Dagmar Čaplyginová

[127] Vzpomínka na etnografky Jitku Noušovou a Zdenu Vachovou | Jiřina Veselská

[129] Za Janem Tomiczkem | Tomáš Tyrlík

[132] Pastor Stanislav Kaczmarczyk (1936–2021) | Daniel Spratek

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[135] Zářický, Aleš a kolektiv: Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914 | Martin Krůl

[137] Malura, Jan – Ivánek, Jakub (red.): Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku a na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na Morawach | Vladimír Maňas

[139] Rodzińska-Chorąży, Teresa – Tyc, Andrzej – Gojniczek, Wacław – Czwojdrak, Bożena – Gryc, Jana – Jagosz-Zarzycka, Zofia – Chorąży, Bogusław – Chromik, Grzegorz – Łukaszewski, Łukasz: Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941–2017 | Martina Uhlářová

[141] Chroboczek, Ladislav: Těrlicko – obec (ne)známá? / Cierlicko – gmina (nie)znana?; Stavba přehrady a nové obce Těrlicko / Budowa zapory i nowej gminy Cierlicko; Těrlické století / Cierlickie stulecie 1915–2015 | Helena Macurová

[142] Zářický, Aleš a kol. (edd.): Paul Kupelwieser. Paměti | Lenka Nováková

[144] Martinek, Libor: Paweł Kubisz (monografie) | František Všetička

 

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 64 • 2021 • ČÍSLO 1

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

ČLÁNKY A STUDIE

[3] Renesanční velmož v soukolí osudu | Životní příběh těšínského knížete Fridricha Kazimíra (1541/1542–1571) | Radim Jež

[33] Rozdělení Těšínska (1920) v české poezii | Martin Tichý

[41] K bezpečnostním dopadům hornoslezských povstání v československém pohraničí v letech 1920–1922 | Ivana Kolářová – Ondřej Kolář

[55] Legionář a strážmistr finanční stráže Jan Čondl (1887–1921) | Příspěvek k historii oddělení finanční stráže v Dětmarovicích | Tomáš Rusek

MATERIÁLY

[69] Biodiverzita vrcholu Girové a blízkého okolí | 3. část – Obratlovci | Tomáš Krajča – Daniel Křenek – Jitka Kačalová – Michaela Drgová

ROZMANITOSTI

[79] Muzeum Těšínska v roce 2020 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[91] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Slunéčko východní (Harmonia axyridis), Pallas, 1773 | Daniela Podstawková

[95] Slezská ornitologická společnost se představuje | Patrik Molitor

[96] Nástin historie působení redemptoristů a jejich exercičního domu ve Frýdku | Ludmila Pavlíková

[114] Za třemi kněžími z Těšínska | Stanisław Jochymek, Adam Rucki, Walerian Bugel | Jan Larisch

[120] Vlastislav Mokrosz, turista tělem i duší | Václav Pokorný

[122] Odešel Ing. Lubomír Matěj | Pavla Dudysová

[123] Projekt Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století | Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková

Z nové literatury (nejen) o Těšínsku

[127] Lenart, Jan – Šigutová, Hana – Hykel, Michal – Lysek, Miroslav: Krajina Regionu Slezská brána | Jana Glombová

[128] Koudelová, Jana – Nitra, Tomáš – Rosová, Romana: Dřevěné stavitelství v Regionu Slezská brána | Lenka Nováková

[130] Jež, Radim – Pindur, David – Pindurová, Pavla a kolektiv: Řepiště. Historie slezské obce | Radek Lipovski

[131] Hruboň, Pavel: Farní kostel sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích | David Pindur

[133] Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 7 | Agáta Kravčíková

[135] Hochel, Marian – Haničák, Ondřej – Šíl, Jiří (ed.) – Rosová, Romana a kol.: Opavský kongres 1820. Křižovatka evropské diplomacie | Radim Jež


TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 63 • 2020 • ČÍSLO 2

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Osobnosti těšínského dějepisectví VI | Dějepisci měst a měšťanů | Janusz Spyra

[19] Knížecí dům v Jablunkově | K historii, stavebnímu vývoji a architektonickým souvislostem objektu | Ondřej Haničák – Radim Jež

[59] Povolání fotograf | Wilhelm Pateisky a další fotografové z jeho rodiny | Jiří Hrdina

MATERIÁLY

[77] Antonín Landsfeld píše Vincenci Praskovi | Připomínka k 80. výročí úmrtí | Pavel Šopák

[83] Korespondence Gustawa Morcinka s Pawłem Kubiszem | Libor Martinek

[95] Rozšíření jmelí v Havířově | Jak souvisí s architekturou města? | Petr Pyszko – Nela Kotásková – Vendula Zbytovská – Šárka Cimalová – Lukáš Choleva

ROZMANITOSTI

[107] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima /Mill./ Swingle) | Karolína Ondřeková

[109] Zapomenutá inspirace | Vzpomínka na první sochařské sympozium na Hukvaldech | Karel Bogar

[116] „Projekt stará KARVINNÁ“ v novém hávu | Zaniklá místa a možnosti jejich digitální prezentace prostřednictvím interaktivní mapy | Agáta Kravčíková

[119] V sovím světle měsíce | František Všetička

[122] Za obnovitelem zašlé krásy | Petr Bittner (1954–2020) | David Pindur

[125] Za Jiřím Stiborem | Karel Müller

[127] Na další cestu Bronisława Liberdy | Karel Bogar

[130] Vzpomínka na Karla Budina | Lenka Nováková

[132] Nové výtvarné katalogy regionu | Karel Bogar

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[135] Acrocephalus (Ostrava). Zpravodaj Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě / Bulletin of the Silesian Ornithological Society the branch of the Czech Society for Ornithology in Ostrava 34/2019 | Jana Glombová

[136] Pokorný, Vojtěch – Šopák, Pavel (edd.): Paměť krajiny: české Slezsko 1750–1950. Kulturní krajina jako celek v proměnách dvou století, její dokumentace, studium, analýza a prezentace grafickými díly a odbornými a popularizačními texty. Kritický katalog výstavy | Ilona Pavelková

[138] Jež, Radim – Lipovski, Radek – Pindur, David a kol.: Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace. Kritický katalog výstavy | Agáta Kravčíková

[140] Majer, Petr: Trnitá cesta k Dunkerque. Občané Těšínska na západní frontě 2. světové války v letech 1944–1945 | Martin Krůl

[140] Kiełkowski, Wojciech – Kasztura, Grzegorz – Sadowski, Piotr: Bitwa o Śląsk Cieszyński 1945 | Martin Krůl

[142] Pindur, David a kol.: Prašivá | Andrea Pokludová

[143] Jež, Radim – Pindur, David – Wawreczka, Henryk a kolektiv: Český Těšín 1920–2020 | Zdeněk Kravar

[144] Wawreczka, Henryk: Jablunkov včera a dnes / Jablunkov Yesterday and Today / Jabłonków wczoraj i dziś | Radek Lipovski

[145] Orlita, Zdeněk – Polách, Radek – Zezulčík, Jaroslav: Památník Františka Palackého v Hodslavicích | Helena Macurová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 63 • 2020 • ČÍSLO 1

TÉMA ČÍSLA: STARONOVÁ MUZEJNÍ BUDOVA V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

[5] Nástin dějin muzejnictví na Těšínsku od 19. století do meziválečného období | Ilona Pavelková

[15] Příběh Historické budovy Muzea Těšínska | Lenka Nováková – Zbyšek Ondřeka – Ilona Pavelková

[49] Muzejní knihovna a studovna Silesia | Helena Macurová

ČLÁNKY A STUDIE

[59] Nelehká existence přádelny lnu v Jablunkově-Žihle (1867–1903) | Radek Lipovski

[75] Těšínský odbojář Ludvík Ciahotný | Tomáš Krömer

MATERIÁLY

[85] Záchranný archeologický výzkum v areálu bývalého kláštera alžbětinek v Jablunkově | Martina Uhlářová

ROZMANITOSTI

[95] Muzeum Těšínska v roce 2019 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[106] Významné osobnosti z rodu Žebráků z Heřmanic | Robert Musialek

[117] Ke 40. výročí Dětského folklorního souboru Slezanek | Monika Kupková

[119] K významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Blaženy Gracové, CSc. | Ludmila Nesládková

[122] Pavlu Kouřilovi k jeho životnímu běhu po stezkách archeologické vědy | Dalibor Prix

[129] Za českotěšínskou skautskou a sportovní legendou | Petra Nevelöšová

[131] Odešel Jan Sládek – znalec historie beskydské turistiky | Břetislav Boháč

[134] Josef Lang – člověk dobrého srdce a bezelstné duše | Kateřina Janásová

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[139] Tesař, Petr (ed.): Vůkol Slezska / Circum Silesiae | Lenka Nováková

[141] Wawreczka, Henryk: Z Bystřice do Beskyd / Z Bystrzycy w Beskidy / From Bystrice to Beskid | Lukáš Turoň

[143] Hlas zvonů. 100. výročí zavěšení zvonů ve věži evangelického kostela v Orlové | David Pindur

[145] Polášek, Zdeněk – Rozbrojová, Zdenka: Zámecký park v Šenově. Příroda parku a jeho obyvatelé | Karolína Ondřeková

[146] Dragonová, Martina – Szturcová, Monika: Kramářské tisky ze sbírky Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě | Helena Macurová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 62 • 2019 • ČÍSLO 2

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Osobnosti těšínského dějepisectví V | Šlechtické památníky z území Těšínského Slezska | Janusz Spyra

[17] Heinrich Larisch-Mönnich | Život slezského aristokrata na sklonku monarchie | Petr Šúth

[37] Úprava hranic farnosti Staré Hamry na podzim roku 1939 | Příspěvek k dějinám církevní správy Slezska | David Pindur

[61] Těšínsko v České republice – tentokrát prizmatem jazyka | Irena Bogoczová

MATERIÁLY

[73] Záchranný archeologický výzkum u kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné 1 – Fryštátě v roce 2012 | Marek Kiecoň – Dalibor Prix

[89] Biodiverzita vrcholu Girové a blízkého okolí | 2. část – Bezobratlí (se zaměřením na coleoptero a odonatofaunu a se zohledněním některých dalších taxonů) | Petr Pyszko – Stanislav Ožana – Michaela Drgová – Tomáš Krajča

ROZMANITOSTI

[103] 25 let od založení sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání ve Frýdku | Stručné ohlédnutí | Zdeněk Buchta

[110] Dvacet let Regionu Slezská brána | Miroslav Lysek

[119] K významnému výročí Gymnázia a Obchodní akademie Orlová | Lenka Nováková

[123] Nová stálá expozice v Muzeu Třineckých železáren a města Třince | Eva Zamarská

[125] Emílie Haroková a Těšínsko | Petr Liďák

[129] K životnímu jubileu etnografky Věry Tomolové | Eva Hovorková

[131] Karel Bogar dnes | Jiřina Veselská

[135] Etnografická literatura na webových stránkách | Jiřina Veselská

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[137] Nešpor, Zdeněk R.: Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století | Daniel Spratek

[138] Martinek, Libor: Wilhelm Przeczek. Monografie | František Všetička

[139] Slepička, Martin: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914–1919 | Lenka Nováková

[140] Stöhrová, Pavla (ed.): Umění emailu / Technika smaltu; Stöhrová, Pavla (ed.): Smalt/Email. Uměleckořemeslná technika i moderní povrchová úprava kovů | Karel Bogar

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 62 • 2019 • ČÍSLO 1

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

ČLÁNKY A STUDIE

[3] Utváření nové hranice Slezska roku 1742 se zřetelem k Těšínskému knížectví | Michal Kubica

[17] Krvavá epizoda česko-polské války | Malé Kunčice a Žibřidovice 26. ledna 1919 | Daniel Korbel

[29] Památník bojů o Těšínsko v Orlové | Lenka Nováková

MATERIÁLY

[47] Konfese před prosperitou? | Sonda do tématu konfesijní (e)migrace v Těšíně ve druhé polovině 17. století | Veronika Chmelařová

[65] Biodiverzita vrcholu Girové a blízkého okolí | 1. část – Botanika | Agata Krausová – Tomáš Krajča

ROZMANITOSTI

[75] Muzeum Těšínska v roce 2018 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[87] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides, Gray, 1834) | Vendula Zbytovská

[89] Návrat paměti místa aneb K obnovenému kříži v Lipinském lese ve Frýdku | David Pindur

[93] Zapomenutý ostravský hudebník a pedagog Václav Ševčík | Robert Musialek

[97] Československé státní hranice na Těšínsku a Kysucích v roce 1938 | Zbyšek Ondřeka

[101] Padesát let festivalu Slezské dny v Dolní Lomné | Monika Kupková

[113] Sto let od narození popraveného letce a odbojáře Vladimíra Pitky | Svatopluk Kučera – Ivanka Kučerová

[115] Nedohrál vítr | František Všetička

[117] Konference „Na rozhraní starých monarchií a nových republik“ v Katovicích | Ondřej Kolář

[118] Za Olgou Tlučkovou | Jiřina Veselská

[121] Místecký děkan a farář Josef Maňák (1950–2018) ve vzpomínkách kněze | Marek Večerek

[125] Odešel Mariusz Makowski, těšínský historik, muzejník a přítel | Zbyšek Ondřeka

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[127] Drápala, Daniel: Portáši. Historie a tradice | Martin Krůl

[128] Jež, Radim – Pindur, David et al.: Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska | Petr Zajíček

[131] Augustinková, Lucie – Barcuchová, Kateřina: Zámek v Rychvaldě. Stavba, obyvatelé, proměny | David Pindur

[133] Jež, Radim – Pindur, David a kol.: Bohumín. Pohledy do minulosti města | Veronika Chmelařová

[134] Majer, Petr – Ondřeka, Zbyšek – Saheb, Jan: Českoslovenští legionáři z Těšínska | Tomáš Adamec

[136] Przeperski, Michał: Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku | Daniel Korbel

[141] Hrčková, Michaela: Antonín Kroča. Malíř života a duše | Karel Bogar

[142] Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 15 | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 61 • 2018 • ČÍSLO 2

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

ČLÁNKY A STUDIE

[3] Osobnosti těšínského dějepisectví IV | Deník rodiny Herdů a Pragenusů | Janusz Spyra

[15] Náboženské vyznání a polské národní hnutí na těšínském venkově v „dlouhém“ 19. století | Dan Gawrecki

[43] Uprchlíci v Ostravici v letech 1938–1939 | Lenka Nováková

[63] Stavby rozměrných roubených sýpek ve Slezsku – památky tradičního stavitelství | Jana Koudelová

MATERIÁLY

[79] Klenoty, šperky, šaty a další výbava těšínské kněžny | Inventář pozůstalosti Alžběty Lukrécie z roku 1653 (II. část) | Radim Jež

[113] Nové migrační koridory v okolí Jablunkova | Tomáš Krajča – Tomáš Černý

ROZMANITOSTI

[121] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Štětinec laločnatý (Echinocystis lobata) – indiánská okurka | Nela Kotásková

[123] Žádné tři měsíce čekat nebudeme! K podílu polské diplomacie na rozbití Československa v roce 1938 | Zbyšek Ondřeka

[141] Z historie železničního provozu na Těšínsku a v Českém Těšíně po roce 1918 | Jan Neslaník

[158] Akce „Za Československo“ | Ján Labák – Lenka Ježová Bichlerová

[163] Projekt města Bohumína „Republika má narozeniny“ | Pavla Skokanová

[166] Regionální pracoviště v Muzeu Těšínska a Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice | Eva Hovorková

[176] Padesátiny Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku | Karel Bogar

[183] Historička umění a muzejnice Marie Schenková jubilantkou | Ondřej Haničák

[185] K významným narozeninám Jiřiny Veselské | Eva Hovorková

[189] Životní jubileum prof. dr hab. Janusze Spyry | Wacław Gojniczek

[191] Vzpomínka na Milana Klegu | Tomáš Adamec

[194] Za válečným veteránem, plukovníkem v. v. Adolfem Kaletou | Petr Majer

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[197] Janík, Mário – Jesenský, Miloš – Matula, Pavol – Paštrnák, Ladislav – Turóci, Martin: Kysuce 1938–1945 | Martin Krůl

[198] Haničák, Ondřej – Kolář, Ondřej (edd.): 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku | Lenka Nováková

[200] Slepička, Martin: Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost | Lenka Nováková

[202] Maršálek, Petr – Pindur, David a kol.: Frýdlant nad Ostravicí. Pohledy do minulosti | Ludmila Nesládková

[204] Strakoš, Martin (ed.): Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury | Ilona Pavelková

[205] Sborník Zemského archivu v Opavě 2017 | Petr Zajíček

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 61 • 2018 • ČÍSLO 1

TÉMA ČÍSLA: 750 LET KARVINÉ

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

[3] Pokladní truhla z Fryštátu | K poznání městských elit na Těšínsku ve druhé polovině 17. století | David Pindur

[23] Pivovar Larisch-Mönnichů v Karviné | Příklad úspěšné transformace pivovaru šlechtického velkostatku v moderní průmyslový závod | Radoslav Daněk

ČLÁNKY A STUDIE

[39] Zámek v Chotěbuzi – svědek pomíjejícího času | Romana Rosová

[53] K počátkům kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a farnosti v Radvanicích | Pavel Březinský

[65] Krvavý Bílý Kříž | Nevydařený zásah SNB proti banderovcům v Moravskoslezských Beskydech v noci z 29. na 30. září 1947 | Jaromír Kalus

MATERIÁLY

[89] Zbrojnice, mešní výbava a oděvy těšínské kněžny | Inventář pozůstalosti Alžběty Lukrécie z roku 1653 (I. část) | Radim Jež

ROZMANITOSTI

[101] Muzeum Těšínska v roce 2017 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[113] 150 let zděné budovy někdejší evangelické školy v Gutech | Vlastimil Ciesar

[118] Z historie železničního provozu na Těšínsku a v Těšíně od počátků do konce první světové války | Jan Neslaník

[133] Ke dvěma loňským kulturním výročím v Raškovicích | Jiřina Veselská – Marie Zemanová

[139] Ohlédnutí za 35. výročím Dětského folklorního souboru Ostravička | Monika Kupková

[141] K benedikci a znaku břevnovského arciopata Petra Prokopa Siostrzonka | David Pindur – Karel Müller

[145] Rudolf Žáček sedmdesátníkem | Karel Müller

[147] PhDr. Karel Müller šedesátiletý | Irena Moravcová – Petr Tesař

[148] Vzpomínka na Miroslava Pallu | Eva Hovorková

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[151] Adamec, Tomáš – Kouřil, Pavel – Pokludová, Andrea – Řeha, Tomáš: Sviadnov | David Pindur

[156] Pindur, David: Domus orationis. Farní chrám sv. Jana a Pavla v Místku v proměnách staletí | Radek Lipovski

[157] Bizacka, Katarzyna: „Historia Baranów“ Jana Kupca z Łąki. Przyczynek do dziejów życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku; Kupiec, Jan: Sejmik w Jassach (edd. Dariusz Rott – Aleksander Spyra); Spyra, Aleksander: Jan Kupiec jako folklorysta | Monika Szturcová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 60 • 2017 • ČÍSLO 2

TÉMA ČÍSLA: KOSTEL BOŽÍHO TĚLA V GUTECH

[1] Editorial | Zbyšek Ondřeka

[3] Guty – Tichá – Hrabová | Proměna vnímání památkových hodnot a přístupů k obnově dřevěných kostelů | Romana Rosová

[13] Epigrafické památky zaniklého dřevěného kostela Božího těla v Gutech | David Pindur

[31] Verbum Domini manet in aeternum | Zvony gutského kostela zničené při požáru v roce 2017 | Tomáš Foldyna

ČLÁNKY A STUDIE

[37] Osobnosti těšínského dějepisectví III | Jakub Schickfuss | Janusz Spyra

[49] Zaniklý dřevěný kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově | Martin Slepička

[61] Schiller, nebo Komenský? | Učitelské organizace ve Frýdku a okolí před rokem 1918 | Marzena Bogus

[75] Kurlok z Košařisk č. p. 10 | Příspěvek k archaickým formám bydlení na Těšínsku | Petr Liďák

Materiály

[87] Kresby Jaroslava Zahradníka ve sbírkách Muzea Těšínska | Veronika Chmelařová

ROZMANITOSTI

[95] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) | Daniela Podstawková

[99] Společenské vnímání vodohospodářsky upravených a přírodě blízkých vodních toků na příkladu Moravskoslezských Beskyd a jejich předpolí | Zuzana Poledniková – Tomáš Galia

[105] Ondrášovské slavnosti v Janovicích | Monika Kupková

[110] Stálá expozice k dějinám Bohumína | Ilona Pavelková

[113] Rekonstrukce barokního krovu zámecké věže ve Frýdku | Marek Weissbrod

[119] K výstavbě české školy v Nýdku-Hluchové | Svědectví nalezeného pamětního listu z roku 1934 | Pavel Báča

[122] Mineralog a pedagog doc. RNDr. Antonín Waleczek | Vzpomínka 100. výročí narození | Petr Kašing

[126] Za Blaženou Przybylovou | Karel Müller

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[129] Štreit, Jindřich – Pindur, David: Prozřetelnost Boží | Marie Schenková

[130] Matejko-Peterka, Ilona – Haničák, Ondřej – Janák, Martin: Spolkový život ve Slezsku. Spolky ve světle dochovaných památek | Ilona Pavelková

[131] Gawrecki, Dan: Jazyk a národnost ve sčítáních lidu na Těšínsku v letech 1880–1930 | Ludmila Nesládková

[136] Martinek, Libor: Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky | František Všetička

[137] Hyvnar, Kryštof: Ivančena. 70 let ve vzpomínkách a obrazech | Hana Krutílková

[139] Czajkowski, Krzysztof – Zářický, Aleš (edd.): Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku. Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku (Following Traces of the Poles in Czech/Austrian Silesia) | Marie Gawrecká

[141] Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 14 | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 60 • 2017 • ČÍSLO 1

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484 | Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov | Jan Saheb

[15] Ženy a sociální demokracie na Ostravsku a Karvinsku před rokem 1907 | Hana Prymusová

[31] K perzekuci českých důlních úředníků na Těšínsku za první světové války | Ondřej Kolář – Tomáš Rusek

[45] Reálné gymnázium v Místku a jeho studenti v letech 1918–1938 | Lukáš Lisník

[61] Pomíjivé dny Piotra Horzyka | Libor Martinek

MATERIÁLY

[67] Využití migračních koridorů v okolí Jablunkova velkými savci v letech 2011–2014 | Tomáš Krajča

ROZMANITOSTI

[85] Muzeum Těšínska v roce 2016 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[96] Masarykovy pomníky v Bohumíně | Petra Blažejová

[103] Čtyři roky změn v areálu paskovského zámku | Miroslav Lysek

[110] Ohlédnutí za pěti sezonami Svatojánské věže ve Frýdku (2011–2015) | Dagmar Čaplyginová – David Pindur

[116] Patnáct let Dětského folklorního souboru Ondrášek | Monika Kupková

[118] Za prof. PhDr. Mečislavem Borákem, CSc. | Rudolf Žáček

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[129] Acrocephalus (Ostrava). Zpravodaj Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě. Bulletin of the Silesian Ornithological Society the branch of the Czech Society for Ornithology in Ostrava 30/2015 | Jana Glombová

[130] Filipová, Kamila a kol.: Příroda a krajina Moravskoslezského kraje | Daniela Podstawková

[131] Novák, David W.: Příběh sebeobnovy: Revitalizace brownfieldů v Třanovicích | Daniela Podstawková

[132] Baránek, Daniel: Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci | Janusz Spyra

[133] Larisch, Jan: Mons. ThDr. P. Ludwik Wrzoł. Kněz, vysokoškolský pedagog a mučedník | David Pindur

[135] Mezihoráková, Klára: Kostel sv. Alberta v Třinci | David Pindur

[137] Ondřeka, Zbyšek – Pindur, David (red.): Ivančena. Kamenné svědectví hrdinství a odvahy | Hana Prymusová

[138] Cinciała, Andrzej: Dziennik 1846–1853 (ed. Marzena Bogus) | Radek Lipovski

[141] Martinek, Libor: Henryk Jasiczek. Monografie | Szymon Broda

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 59 • 2016 • ČÍSLO 2

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Životní osudy „soldáta“ Jana Němčického z Němčic | Ke klientelským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období | II. část | Jan Saheb

[21] Osobnosti těšínského dějepisectví II | Eleazar Tilisch | Janusz Spyra

[37] Mons. Otto Furch | Významná osobnost římskokatolické církve na Těšínsku ve 20. století | David Pindur

[51] Ropice a její proměny v 19. a v první polovině 20. století | Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková

MATERIÁLY

[63] Narození v obcích Darkov, Ráj a Staré Město v 19. století | Marek Laryš

[77] Příspěvek k poznání vertebratofauny údolí Černé Ostravice | Jana Glombová – Kateřina Janová

ROZMANITOSTI

[89] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) | Daniela Podstawková

[92] Gymnázium v Jablunkově | Epizoda z dějin českého středního školství na Těšínsku | Ilona Pavelková

[96] K výstavbě nové Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře | Břetislav Boháč

[103] Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse s Muzeem protestantismu v Českém Těšíně | Anna Macurová

[105] Pamětní síň v Tyře | Eva Haltofová

[107] K loňskému výročí 60 let existence folklorního souboru Slezan | Monika Kupková

[109] Na návštěvě u Ledy Pešatové | Karel Bogar

[113] Za předním historikem hospodářských dějin | Milan Myška (1933–2016) | Radek Lipovski

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[117] Acrocephalus (Ostrava). Zpravodaj Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě. Bulletin of the Silesian Ornithological Society the branch of the Czech Society for Ornithology in Ostrava 29/2014 | Jana Glombová

[118] Dudała, Halina (ed.): Clerus decanatus Plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691–1756. Edycja źródłowa | David Pindur

[121] Bogus, Marzena: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowanie prawne i zawodowe | Józef Szymeczek

[123] Majer, Petr: Na perutích RAF. Plukovník in memoriam Antonín Velebnovský | Martin Krůl

[124] Martinek, Libor: Identita v literatuře Těšínska. Monografie | Daniel Spratek

[125] Poklady muzeí a galerie Moravskoslezského kraje | Ilona Pavelková

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 59 • 2016 • ČÍSLO 1

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Životní osudy „soldáta“ Jana Němčického z Němčic | Ke klientelským vztahům a kariérním strategiím nižší šlechty v předbělohorském období | I. část | Jan Saheb

[31] Od konskripcí duší k prvnímu modernímu sčítání obyvatelstva v roce 1869 | Nejen lidnatost Těšínska v zrcadle statistických šetření | Ludmila Nesládková

[47] K okolnostem potlačení tzv. orlovské stávky v roce 1925 | Ivana Kolářová – Ondřej Kolář

MATERIÁLY

[57] Pečeti fryštátských cechů | Karel Müller

ROZMANITOSTI

[63] Muzeum Těšínska v roce 2015 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[74] Skalní sesuv na Girové | Jedna z největších svahových deformací na území ČR | Markéta Jochymková

[78] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Želva nádherná (Trachemys scripta elegans) | Jana Byrtusová

[81] Ke 100. výročí narození Mons. Miloslava Klisze | Tomáš Peterek

[85] Vzpomínka na Štěpána Kotka | Karel Bogar

[87] Mezinárodní projekt Vojenské zajatecké tábory Teschen během 2. světové války / Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej | Pavlína Badurová – Martin Krůl – Joanna Lusek

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[91] Kutal, Miroslav – Suchomel, Josef a kol.: Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku | Jana Glombová

[92] Acta Musei Beskidensis, tom. 7, 2015 | Markéta Jochymková

[93] Kouřil, Pavel (ed.): Velká Morava a počátky křesťanství | Eva Teuerová

[94] Dokoupil, Lumír – Nesládková, Ludmila – Lipovski, Radek: Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace (od 60. let 19. století do první světové války) | Zbyšek Ondřeka

[97] Barcuch, Antonín a kol.: Beskydy turistickými stezkami | Pavla Pindurová

[100] Al Saheb, Jan – Pindur, David a kol.: Malenovice. Minulost a současnost obce pod Lysou horou | Drahomír Velička

[102] Jež, Radim – Pindur, David a kol.: Mosty u Jablunkova včera a dnes / Mosty koło Jabłonkowa wczoraj i dziś | Dan Gawrecki

[104] Gojniczek, Wacław – Tomiczková, Monika – Cierniak, Aleksander: Zahrada dvou břehů 2013–2015 Těšín – Český Těšín | David Pindur

[105] Bieberle, Josef: Lidé ze Starých Hamrů ve 20. století (Valašské hory jsou naše otčina) | Karel Bogar

[106] Martinek, Libor: Władysław Sikora (monografie) | Szymon Broda

[108] Slepička, Martin: Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové | Jan Saheb

[111] Kożusznik, Janusz (red.): Evangelický kalendář / Kalendarz ewangelicki 2016 | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 58 • 2015 • ČÍSLO 2

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Vodovod na Velké šanci v Mostech u Jablunkova | Martin Krůl

[15] Těšínsko a Frankfurt | Těšínští poslanci ve Frankfurtském národním shromáždění v letech 1848–1849 | Michal Valeček

[27] Jak se z Polské Ostravy stalo město Slezská Ostrava | Dan Gawrecki

[41] Osobnosti těšínského dějepisectví I | Zachariáš Starck | Janusz Spyra

MATERIÁLY

[55] Ó přelíbezná kytičko, Krista Pána Matičko… | Kramářské poutnické mariánské písně ve sbírkách Muzea Těšínska | Monika Szturcová

ROZMANITOSTI

[65] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) | Daniela Podstawková

[67] Oslavy 150. výročí posvěcení kostela sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích | David Pindur

[71] Konference Památky Těšínského knížectví | Klára Mezihoráková

[73] Dvě mezinárodní konference věnované osobnosti, dílu a odkazu pastora Vladislava Santariuse | Daniel Spratek – Tomáš Tyrlík

[77] Za Antonim Szpyrcem, malířem obrázků na skle | Ilona Pavelková

[80] Odešel do muzikantského nebe… | Jaromír Václavík (1934–2015) | Martina Poláchová

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[81] Roháček, Jindřich – Ševčík, Jan – Vlk, Petr (edd.): Příroda Slezska | Daniela Podstawková

[82] Lenart, Jan – Mižičová, Hana – Galia, Tomáš – Škarpich, Václav: Příroda regionu Slezská brána | Jana Glombová

[83] Juchelka, Jiří: Lužická kultura v českém Slezsku | Eva Teuerová

[84] Nowak, Krzysztof a kol.: Śląsk Cieszyński w latach 1918–1945 | Zbyšek Ondřeka

[86] Lášek, Radan: Jednotka určení SOS | Zbyšek Ondřeka

[89] Hermann, Vojtěch a kol.: Jablunkovské tunely | Petra Blažejová

[89] Mlčák, Leoš: Zvony na Moravě a ve Slezsku | David Pindur

[92] Madej, Grzegorz – Kenig, Piotr: Bielscy książęta Sułkowscy, jakich nie znacie / Dukes Sulkowski of Bielsko you don’t know / Die unbekannten Fürsten Sulkowski von Bielsko | Radim Jež

[94] Al Saheb, Jan – Müller, Karel: Galerie držitelů Paskova | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 58 • 2015 • ČÍSLO 1

ČLÁNKY A STUDIE

[1] Zaniklý dřevěný kostel sv. Mikuláše v Šenově v historickém a kulturním kontextu | David Pindur

[27] Obrazem k duši | Těšínský řád sv. Jana z Boha a role malířských děl v jeho raně novověké působnosti | Veronika Chmelařová

[39] Viktor Rumpelmayer ve Slezsku | Kapitola z dějin středoevropské architektury druhé poloviny 19. století | Pavel Šopák

[47] Dva příběhy z Muglinova (1905–1908) | Dan Gawrecki

[57] Alexander Ludwik Sułkowski | IX. vlastník bílského fideikomisu | Grzegorz Madej

MATERIÁLY

[73] Instrukce pro tzv. vybrance z roku 1715 | Příspěvek k vojenským dějinám Těšínska | Martin Krůl – Jan Saheb

ROZMANITOSTI

[89] Muzeum Těšínska v roce 2014 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[100] Obnova větrných mlýnků na území Regionu Slezská brána | Miroslav Lysek

[102] Za předním znalcem díla Petra Bezruče | Jiří Urbanec (1932–2014) | Libor Martinek

[104] Vzpomínka na Vladimíra Knybla | Eva Haltofová

[106] Skauti z Ivančeny | 70 let od popravy skautů z „Odboje slezských junáků“ v Těšíně | Zbyšek Ondřeka

[107] Zajímavosti přírody Těšínska | „Naši“ obojživelníci | Jiří Kupka

[109] Jazyk příhraničního mikrosvěta | Několik poznámek k nové publikaci | Zbyšek Ondřeka

Z NOVÉ LITERATURY (nejen) O TĚŠÍNSKU

[121] Gojniczek, Wacław: Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477–1653) | Jan Saheb

[123] Kaiser, Vladimír – Patráková, Helena: Obrazové album ze života ústeckého archiváře Franze Josefa Umlaufta | David Pindur

[124] Drobik, Andrzej (red.): Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim | Jan Saheb

[125] Jesenský, Miloš a kol.: Zborník z medzinárodnej etnografickej konferencie. Etnografia Kysúc a Tešínska | Petra Blažejová

[126] Jesenský, Miloš (ed.): Zborník Kysuckého múzea, 16/2014 | Jana Glombová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 57 • 2014 • ČÍSLO 4

[1] Editorial – proměna časopisu Těšínsko v roce 2015 | Zbyšek Ondřeka

[2] Hostinské živnosti v Bruzovicích | II. část | Pavla Pindurová

[17] K problematice válečného humoru ve Slezsku | Ondřej Kolář

[23] Proměny sídelní struktury v okresech Karviná a Frýdek-Místek | Iva Tichá – David W. Novák

[29] Pobezkydský spolek a „Výlet na Moravu“ v roce 1895 | K počátkům české turistiky na Těšínsku | Jan Sládek

[32] Dvě významná výročí Panských Nových Dvorů | Jiří Karásek

[33] Zajímavé invazní druhy na Těšínsku | Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) | Daniela Podstawková

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Horní Lomná | Pavlína Badurová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 57 • 2014 • ČÍSLO 3

[1] Hostinské živnosti v Bruzovicích | I. část | Pavla Pindurová

[10] K činnosti dámských odborů Slezské matice osvěty lidové na Těšínsku | Hana Prymusová

[19] Mortalita obratlovců na rychlostní silnici R48 | Jana Glombová

[24] Koupaliště v bílském Cikánském lese | Jakub Krajewski

[28] Adolf Dostal – básník nenaplněných nadějí | Libor Martinek

[32] Počátky učňovského vzdělávání v Těšíně a Českém Těšíně | K výročí dnešní Albrechtovy střední školy | Ilona Pavelková

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Jablunkov | Ilona Pavelková

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 57 • 2014 • ČÍSLO 2

[1] „… tělesně krásná, s tváří jemnou a půvabnou…“ | Funerální portrét Anny Lucemburské, urozené chráněnky knížete Přemysla I. Těšínského na cestě do Anglie | Rudolf Žáček – Irena Korbelářová – Radmila Dluhošová

[13] Židovská identita na pomezí | Konverze a sňatky židů na Frýdecku a Místecku | Daniel Baránek

[22] „Moje jméno zní tak jako v polštině Těšín, který jste ukradli“ | Trampoty dr. Franciszka K. Cieszyńského při cestě přes Československo v roce 1936 na pozadí československo-polských vztahů | Jiří Friedl

[29] Polská menšina na českém Těšínsku ve světle sčítání lidu z roku 2011 | Zbyšek Ondřeka

[34] Zajímavé druhy zimní avifauny | Jana Strakošová

[35] Vzpomínka na Vlastu Byrtusovou | Irena Adamczyk

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Dolní Lomná | Martina Uhlářová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 57 • 2014 • ČÍSLO 1

[1] Šlonzáci na Těšínsku a sčítání lidu v letech 1910 a 1921 | Dan Gawrecki

[9] K činnosti finanční stráže na Bohumínsku v letech 1918–1938 | Ondřej Kolář

[15] Současný rozvoj dopravní infrastruktury Těšínska a jeho vliv na životní prostředí | Daniela Podstawková – Jana Strakošová

[24] Za jezuitou Rudolfem Zubkem | David Pindur

[28] Muzeum Těšínska v roce 2013 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Slezská Ostrava | Eva Teuerová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 56 • 2013 • ČÍSLO 4

[1] Od „vařecí krčmy“ k akciové společnosti | Pivovar v Radvanicích u Ostravy v 19. a první polovině 20. století | Radoslav Daněk

[9] Německé politické strany na Těšínsku v letech 1930–1938 | Michal Valeček

[17] Zatajené popravy | Oběti „velkého teroru“ z let 1937–1938 v Sovětském svazu původem z Těšínska a případ Józefa Gibiece z Třince | Mečislav Borák

[32] Jan Martinek (1862–1920) | Polský učitel, společenský a národní aktivista | Michael Morys-Twarowski

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Kaňovice | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 56 • 2013 • ČÍSLO 3

[1] Soumrak domáckého průmyslu v Těšínském knížectví | Milan Myška

[9] Sedlišťská beseda | Příspěvek k dějinám českého národního hnutí na Těšínsku | Pavla Pindurová

[25] Německé politické strany na Těšínsku v letech 1920–1929 | Michal Valeček

[33] Jaroslav Ludvík Mikoláš a rozhlasové vysílání | Jiřina Veselská

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Řepiště | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 56 • 2013 • ČÍSLO 2

[1] Pompa nobilitatis | Hrabata z Hohenemsu a těšínská knížata v období manýrismu | II. část | Radim Jež

[15] Úmrtnost malých dětí na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století | Lumír Dokoupil – Ludmila Nesládková – Radek Lipovski

[24] Karvinsko mění image devastované hornické krajiny | Jan Havrlant

[31] Hodnocení stavu ovzduší na základě mechorostů | Daniela Podstawková

[33] Mezinárodní vědecká konference „Slezská gotika Mistra Jacoba Beinharta“ | David Pindur

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Vyšní Lhoty | Jana Strakošová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 56 • 2013 • ČÍSLO 1

[1] Pompa nobilitatis | Hrabata z Hohenemsu a těšínská knížata v období manýrismu | I. část | Radim Jež

[14] Katolík versus protestant | Každodennost studentů těšínských konfesijních škol v předtoleranční době | Veronika Chmelařová

[20] Vzpomínka na Františku | Olga Szymanská

[22] Šľachta na Kysuciach a jej susedia / Šlechta na Kysucích a její sousedé | Výsledek mezinárodní spolupráce | Veronika Chmelařová

[24] Muzeum Těšínska v roce 2012 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Dolní Lutyně | Kateřina Stenchlá

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 55 • 2012 • ČÍSLO 4

[1] Hrabata Taaffové (z Carlingfordu) | Irské stopy v historické topografii Těšínska | Jiří Brňovják

[15] Zámecká knihovna v Ropici | Sonda do knižní kultury těšínské šlechty 18.–20. století | Veronika Marková

[22] Nemocnice v Českém Těšíně | Z historie lékařské a ošetřovatelské nemocniční péče na Těšínsku | Martina Cichá

[32] Vzpomínky Franka Sikory na dětství a mládí na Těšínsku | Jan Kubica

[34] Boučkova lokalita v Bystřici nad Olší | Petr Majer

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Vojkovice | Pavla Karbanová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 55 • 2012 • ČÍSLO 3

[1] Ze života evangelických elit na Těšínsku v tolerančním období | K nálezu pozoruhodného náhrobníku v Gutech | David Pindur

[10] Bruzovská beseda – příspěvek k dějinám českého národního hnutí na Těšínsku | Pavla Karbanová

[24] Spor o výstavbu mostu mezi Frýdkem a Místkem ve světle dokumentů z roku 1639 | Jan Al Saheb

[27] Demografické stárnutí v okresech Karviná a Frýdek-Místek | Iva Tichá – David W. Novák

[31] Osmdesátiny Stanisława Zahradnika | Jerzy Czap

[33] Kurucké války a jejich ohlas v historii, kultuře a umění | Zpráva o sborníku | Veronika Chmelařová

[35] K publikaci Varhany v kostelích Slezské církve evangelická a. v. | Jiří Krátký

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Dětmarovice | Kateřina Stenchlá

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 55 • 2012 • ČÍSLO 2

[1] Z uhorsko-sliezskych sporov o štátnu hranicu (na základe archívnych prameňov zo Štátného archívu Bytča) | Andrea Paráčová

[12] K založení prvních akciových společností na Těšínsku | Milan Myška

[18] Básník a emigrant Adolf Fierla | K problematice česko-polských literárních vztahů na českém Těšínsku v meziválečném období | Libor Martinek

[25] Jindřich Wielgus a sochařství 20. století na Ostravsku | Pavel Šopák

[31] Hlášení o pohybu cikánského obyvatelstva na moravsko-slezském pomezí z poloviny 18. století | Lenka Vašutová

[33] Zajímavosti přírody Těšínska | O svítící žížale | Jiří Kupka

[34] Dvě města – jedna tradice | David Durczok

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Radim Jež – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Malenovice | Jan Al Saheb – David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 55 • 2012 • ČÍSLO 1

[1] Markéta Těšínská | Zapomenutá dcera Přemysla I. Nošáka na dvoře anglického krále Richarda II. | Bohdan Małysz

[11] Lidová kultura na stránkách školních kronik okresu Frýdek | Pavlína Běrská

[22] K životnímu jubileu Pavla Ruska | Česlav Valošek

[23] Nové národopisné bibliografie | Jiřina Veselská

[25] Muzeum Těšínska v roce 2011 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[36] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[37] Města a obce Těšínska se představují | Václavovice | Pavla Karbanová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 54 • 2011 • ČÍSLO 4

[1] „Stříbra Její knížecí milosti“ | Stolní souprava Alžběty Lukrécie Těšínské podle inventáře z roku 1649 | Radim Jež

[10] Fryštátské bratrstvo sv. Jana Nepomuckého a jeho působení v 18. století – výrazná stopa svatojánského kultu na Těšínsku | Veronika Chmelařová

[16] Rothschildovy peníze… | Milan Myška

[21] Jakob Reichmann a Teschner Zeitung | Edyta Żyła

[26] Zbraně orientálního původu ve sbírkách Muzea Těšínska | Martin Krůl

[29] Čtyři nová chráněná území na Těšínsku | Zbyšek Ondřeka

[31] Těšínský muzejní sborník 4 | Robert Heś

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Bohumín | Veronika Chmelařová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 54 • 2011 • ČÍSLO 3

[1] Osídlení Pobeskydí v závěru doby bronzové a na počátku doby železné | Jiří Juchelka – Miriam Nývltová Fišáková – Ondřej Tůma

[16] „… Di jest tam co bráti…“ | Příklad rabování obyvatel v Místku během pruského vpádu v roce 1741 | Lenka Vašutová

[19] Sociální zabezpečení třineckých hutníků v letech 1840–1948 | Stanisław Zahradnik

[24] Jeden letoun zůstal nezvěstný… | Pavel Tofel z Janovic-Bystrého ve službách RAF | Pavel Vančata

[28] Neznámé pečeti těšínských cechů ze 17. století | Karel Müller

[31] Druhý život loveckého zámku Pleniska v Písku | František Musil

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Sedliště | Pavla Karbanová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 54 • 2011 • ČÍSLO 2

[1] Kontešinec aneb o dlouhověkosti lidské paměti | Janusz Spyra

[5] Mzdové podmínky ostravských horníků v období první republiky na příkladu dolu Zárubek | Jakub Hubert

[9] Akce K (kulak) v obci Bruzovice | Pavla Karbanová

[15] Jerzy Stanisław Polaczek – Amicus Bohemiae | Libor Martinek

[18] Počátky lehké atletiky v Třinci | Stanislav Vincour

[20] Mizející rostliny Těšínska | Konitrud lékařský (Gratiola officinalis L.) | Miroslav Skarka

[21] Deset let činnosti Výstavní síně Muzea Těšínska v Jablunkově | Ilona Pavelková

[25] Oslavy 90 let chaty KČT na Prašivé | Jan Sládek

[27] Česlav Valošek (1925–2010) | Ondřej Tůma

[29] Publikace „Dějiny Frýdlantu nad Ostravicí, Lubna a Nové Vsi“ | Radek Lipovski

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Třanovice | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 54 • 2011 • ČÍSLO 1

[1] Raci na českém Těšínsku | Jiří Kristian

[8] Krátké vyprávění o životních osudech posledních těšínských Habsburků | Aleš Zářický

[16] Genealogie malíře Petra Brygierského | Michael Morys-Twarowski

[18] Dopis z fronty. Petřvaldský občan Augustin Havlásek a první světová válka | Otakar Kochan

[19] Odešel PhDr. Jaroslav Štika, CSc. | Jiřina Veselská

[21] Odraz 300. výročí těšínského Ježíšova kostela v publikační činnosti | II. část | Daniel Spratek

[23] Muzeum Těšínska v roce 2010 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Bruzovice | Pavla Karbanová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 53 • 2010 • ČÍSLO 4

[1] Osudy evangelíků v Bystřici v období rekatolizace (1654–1709) | David Pindur

[9] Proces s těšínskými pietisty v letech 1726–1730 | Stanislav Piętak

[16] Hostinec U Johanna v Horní Lomné | Radek Lipovski

[19] Odstranění pomníku T. G. Masaryka ve Frýdku | Tomáš Adamec

[22] Nový Masarykův pomník v Českém Těšíně | Zbyšek Ondřeka

[24] Perspektivy archeologie v českém Slezsku | K životnímu jubileu Pavla Kouřila | Vratislav Janák

[28] Odešel Radim Prokop | Zbyšek Ondřeka

[30] Odraz 300. výročí těšínského Ježíšova kostela v publikační činnosti | I. část | Daniel Spratek

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Hnojník | Ilona Pavelková

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 53 • 2010 • ČÍSLO 3

[1] Těšínské Slezsko a „šlonzácké hnutí“ | Marie Gawrecká

[9] Klub techniků v Těšíně 1878–1910 | Milan Myška

[19] Hostinec „Salajka“ v Horní Lomné | Radek Lipovski

[28] Jak překládat pojem Zaolzie? | Libor Martinek

[31] Jablunkov na skle malovaný | Ilona Pavelková

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Orlová | Petra Blažejová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 53 • 2010 • ČÍSLO 2

[1] Před devadesáti lety | Několik úvah o rozdělení Těšínska v roce 1920 v evropských souvislostech | II. část | Dan Gawrecki

[7] Český Těšín devadesát let samostatným městem | Radim Prokop

[16] Nevydařená oslava | Příspěvek k česko-polským vztahům na Těšínsku v roce 1947 | Jiří Friedl

[20] František Autrata – uznávaný pedagog nebo kontroverzní osoba? | Petra Blažejová

[25] Genealogie sochaře Josefa Prackera (Proczkera) | Michael Morys-Twarowski

[26] Vzpomínky na poválečný hokej v Českém Těšíně | Stanislav Vincour

[28] Mezinárodní vědecká konference Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.–19. století) | David Pindur

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Český Těšín | Pavlína Badurová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 53 • 2010 • ČÍSLO 1

[1] Před devadesáti lety | Několik úvah o rozdělení Těšínska v roce 1920 v evropských souvislostech | I. část | Dan Gawrecki

[7] Těšínsko ve vědomí české a polské mládeže | Denisa Labischová

[13] Humor v díle Henryka Jasiczka | Libor Martinek

[17] Raškovice a jejich Památník | Jiřina Veselská

[19] K devadesátým narozeninám Miloslava Kročka | Karel Jiřík

[20] Památce Ivo Stolaříka | Mečislav Borák

[21] Publikace Počátky kostela Všech svatých v Místku | Pavlína Běrská

[22] Kniha Těšínsko – země Koruny české | Petr Kozák

[24] Muzeum Těšínska v roce 2009 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Pražmo | David Pindur

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 52 • 2009 • ČÍSLO 4

[1] Slavnosti na dvorech těšínských knížat renesančního věku | Radim Jež

[11] Osudy evangelíků v Bystřici v období reformace (do roku 1654) | David Pindur

[17] K šenovskému epilogu Jana ml. Bruntálského z Vrbna | Irena Korbelářová

[21] Z dějin šlechtického sídla v Havířově-Dolní Suché | František Musil

[25] Václavovický fotograf Josef Kostial | Milan Pastrňák

[28] Malý velký Kamenec | Chráněný mokřad v obci Dobrá | Miroslav Skarka

[30] Národopisná encyklopedie | Jiřina Veselská

[31] Malé ohlédnutí za vzpomínkami života | Milan Nogol

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Bartovice a Radvanice | Jiří Kristian

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 52 • 2009 • ČÍSLO 3

[1] K pokusu o připojení Těšínska k Protektorátu Čechy a Morava na podzim 1939 | Jiří Friedl

[6] Vzpomínky na počátky Občanského fóra v Českém Těšíně | Rudolf Marek

[11] Z historie lazeckých kolonií | Stanislav Durčák

[20] Hostinec „U Žida“ neboli „U Płoszka“ v jablunkovské osadě Žihla | Radek Lipovski

[25] Hornická tragédie na dole Dukla ve vzpomínkách obyvatel města Havířov | Jana Jílková

[28] Zajímavá židle z Těšína | Mečislav Borák

[29] K významnému životnímu jubileu Emilie Harokové | Radim Prokop

[30] „Milovat život a práci“ | K životnímu jubileu Karla Bogara | Jiřina Veselská

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Chotěbuz | Radim Jež

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 52 • 2009 • ČÍSLO 2

[1] Stávky na Těšínsku před 1. světovou válkou | Stanislav Knob

[9] Městys Lazy – medailon z meziválečných let | Jan Steiner

[17] Hostinec „Heinrichsdorf“ v jablunkovské osadě Žihla | Radek Lipovski

[23] Obnovený Památník Ferdiše Duši | Karel Bogar

[24] Životní dráha PhDr. Bohumila Čepeláka | Gustav Novotný

[27] Josef Vařeka a lidová kultura na Těšínsku | Jiřina Veselská

[29] Teolog Vladimír Poláček (1925–2009) | David Pindur

[31] Sborníky o Těšínském Slezsku | Radim Jež

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Komorní Lhotka | Ilona Pavelková

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 52 • 2009 • ČÍSLO 1

[1] K počátkům obce Čeladná | Jan Al Saheb

[7] Władysław Sikora – představitel moderní polské poezie Těšínska | Libor Martinek

[17] Archeologická sezona 2007 na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře | Ondřej Tůma

[19] Jaroslav Bakala (1931–2008) | Petr Kozák

[21] K jubileu docenta Dušana Janáka | Mečislav Borák

[23] Muzeum Těšínska v roce 2008 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[32] Z nové literatury (nejen) o Těšínsku | Gabriela Chromcová – David Pindur

[33] Města a obce Těšínska se představují | Hrčava | Radek Lipovski

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 51 • 2008 • ČÍSLO 4

[1] Manželské soužití knížete Václava III. Adama s Marií z Pernštejna v polovině 16. století | Radim Jež

[15] Horské chaty na Bílém Kříži | Zuzana Gnidová

[18] Miroslav Malura nejen v Českém Těšíně | Jan Malura

[21] Zkáza přišla z oblohy aneb Co způsobilo řádění nedávných vichřic v Českém Těšíně a okolí | Jiří Kristian

[25] Tragický podzim 1938 | Ivo Baran

[28] Úpravy zeleně v Havířově | Jiří Kristian

[30] Seminář Etnografické komise AMG v Chotěbuzi | Wiesława Branna

[32] Nová bibliografie časopisu Těšínsko | Gabriela Chromcová

[33] Města a obce Těšínska se představují | Bystřice | Radim Jež

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 51 • 2008 • ČÍSLO 3

[1] Zaniklý dřevěný farní kostel sv. Jakuba Většího v Horních Domaslavicích | David Pindur

[11] Ferdiš Duša a knižní kultura | Na okraj výstavy ve Slezském zemském muzeu v Opavě | Pavel Šopák

[18] Keramik Ferdiš Duša | Karel Bogar

[23] 40 let Pobeskydského klubu přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku | Jana Hradilová – Miroslava Žembová

[28] Kouzlo poutních obrázků | Z fondů knihovny Silesia | Marta Holoušková

[29] Setkání s Rudolfem Žáčkem | Zbyšek Ondřeka

[31] Padesátiny PhDr. Karla Müllera | Jan Al Saheb

[33] Města a obce Těšínska se představují | Šenov u Ostravy | Jiří Kristian

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 51 • 2008 • ČÍSLO 2

[1] Nález lidských pozůstatků z hradiska v Chotěbuzi-Podoboře | Miriam Nývltová Fišáková

[4] Archeologický výzkum v Dolní Líštné, poloze „Grodisko“ | Ondřej Tůma

[6] Záchranný archeologický výzkum u kostela Narození Panny Marie v Orlové | Ondřej Tůma

[7] Skauting po 2. světové válce v Českém Těšíně | Stanislav Vincour

[14] Dva zámky v Dolní (Německé) Lutyni | František Musil

[18] Most Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově | Vlasta Byrtusová

[21] Nábytek z ohýbaného dřeva ve sbírkách Muzea Těšínska | Ilona Pavelková

[25] Ordinář českotěšínský Antonín Veselý | Tomáš Zbranek

[28] Dva nové zvony baziliky minor ve Frýdku | David Pindur

[30] Ladislav Báča – otec a synové | Jaromír Báča

[31] Třetí svazek Těšínského muzejního sborníku | Recenze | Radim Jež

[33] Města a obce na Těšínsku se představují | Ropice | Jiřina Pavlíková

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 51 • 2008 • ČÍSLO 1

[1] Osmičkový rok a Těšínsko | Zbyšek Ondřeka

[2] Generace almanachu Światłocienie | Libor Martinek

[12] Jerry Pasternak | Milan Pastrňák

[14] Výbuch na hlubinném dole Gabriela v Karviné v roce 1924 | Vlasta Byrtusová

[17] Klavírové orchestriony ve sbírce Muzea Těšínska | Kateřina Stenchlá

[19] Jan Turek a Mánesův pomník ve Střítěži | Zdeňka Ovčaříová

[22] 100. výročí narození Pavla Zogaty – slezského gajdoše | Eva Hovorková

[24] Výstavba Archeoparku pokračuje | Zbyšek Ondřeka

[25] Nová publikace o Bystřici nad Olší | Radim Jež

[26] Muzeum Těšínska v roce 2007 | Výroční zpráva | Zbyšek Ondřeka

[33] Města a obce na Těšínsku se představují | Frýdek | Kateřina Osuchová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 50 • 2007 • ČÍSLO 4

[1] Těšínská kultura v mých vzpomínkách | Libor Havlíček

[4] Dějiny Těšínského Slezska 1938–1945 na stránkách Těšínska | Mečislav Borák

[7] Politický a správní vývoj po roce 1945 na stránkách Těšínska | Dušan Janák

[10] Spor o pohřbení apostaty v Puncově roku 1712 | K 300. výročí Altranstädtské konvence | Pavel Balas – David Pindur

[16] Těšínské osudy | Augustin Lipowski – Z Mostů u Jablunkova až na Ural v uniformě německého vojáka | Radek Lipovski

[28] Jubilující sochař | Josef Bartoň

[31] Plž vřetenatka hrubá (Vestia gulo) | V České republice pouze na Těšínsku | Jiří Kupka

[33] Města a obce Těšínska se představují | Třinec | Zuzana Gnidová

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 50 • 2007 • ČÍSLO 3

[1] Doc. Andělín Grobelný, DrSc. | Blažena Gracová

[5] Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně 1954–1983 | Zbyšek Ondřeka

[7] Dějiny středověku a raného novověku na stránkách Těšínska | Irena Korbelářová – Rudolf Žáček

[11] Těšínsko o letech 1783–1938 | Dan Gawrecki

[17] Osobnost Ondřeje Fabiána, důchodního písaře hukvaldského panství | Jan Al Saheb

[25] Neznámé prameny k dějinám kostelů v okolí Těšína z přelomu 19. a 20. století | Bogusław Czechowicz

[28] Výtvarník Muzea Těšínska Pavel Žabka (* 17. 5. 1942) | Ilona Pavelková

[30] Přírodní památka – Vodopády Satina | Miroslav Skarka

[31] Recenze | První monografie ostravské hornické kolonie | Tomáš Jarmara

[33] Města a obce Těšínska se představují | Petrovice | Martin Krůl

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 50 • 2007 • ČÍSLO 2

[1] „Pan ředitel“ | (Vladimír Škuta 1892–1987) | Jiřina Veselská

[4] Dva listy olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic těšínské kněžně Kateřině Sidonii z let 1579 a 1580 | Jan Al Saheb

[6] Lidová strava na Těšínsku | Marie Bojková Šrédlová

[12] Básník z Potoků – Jan Pyszko | Libor Martinek

[18] Jak ve Frýdku stavěli pomník TGM | Tomáš Adamec

[21] Turistické mapy českého Těšínského Slezska po roce 1989 | Zbyšek Ondřeka

[27] Těšínské mosty | Vlasta Byrtusová

[31] Objevný katalog o funkcionalistické architektuře v regionu | Karel Bogar

[33] Města a obce Těšínska se představují | Karviná | Kateřina Stenchlá

TĚŠÍNSKO, ROČNÍK 50 • 2007 • ČÍSLO 1

[1] Větrná smršť nad Petřvaldem v roce 1921 | Jindřich Benatzky

[5] Jezdecká elita na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře | Pavel Kouřil

[9] Účast slezské šlechty na tažení proti Turkům v roce 1566 | Rudolf Žáček

[14] Z dějin farnosti Ropice v 17. století | David Pindur

[19] Zámky v Kocurovicích a Třinci – doplněk k nejnovějším pracím o šlechtických sídlech na Těšínsku | František Musil

[24] Bratrská studánka v Těšíně | Vlasta Byrtusová

[28] Zajímavosti přírody Těšínska | Modranka karpatská – ozdoba Těšínských Beskyd | Jiří Kupka

[29] Nález chrta na hradisku Chotěbuz-Podobora | Miriam Nývltová Fišáková

[31] Zemřela historička PhDr. Blanka Pitronová, CSc. | Blažena Gracová

[33] Města a obce Těšínska se představují | Havířov | Vlasta Byrtusová

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout